Frågor och svar om alkoholkulturen

​Vilket förhållningssätt har Chalmers till alkohol på arbetsplatsen och på Campus?

Alkohol och droger hör inte ihop med arbete och studier. Att vara påverkad i tjänsten eller studierna accepteras inte. Om en anställd eller student påträffas påverkad under arbete eller studier leder det till åtgärder. Denna princip gäller dygnet runt.

Chalmers campus är öppna för alla, utomhus är det allmän plats där samhällets lagar gäller. I högskolans och kårens lokaler har Chalmers egna regelverk som måste följas.

 • Ingen ska känna sig uppmanad att dricka alkohol. Grupptryck ska inte förekomma.
 • Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.
 • Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka säkerhet, arbetsförmåga och trivsel på arbetsplatsen.
 • Vi engagerar oss och tar ansvar när en student eller medarbetare visar tecken på hög alkoholkonsumtion.
 • Attityderna ska stötta en öppen diskussion om alkohol- och drogrelaterad hälsa.
 • Chalmers har en restriktiv hållning till att upplåta lokaler till privatpersoner, såväl medarbetare som studenter.


Vilka regler gäller på campus?

Svensk alkohollagstiftning gäller på campus, det innebär bland annat att utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, SUS-utbildning, och tillstånd från kommunens tillståndsenhet krävs för att få servera alkohol. Tillståndsenhetens permanenta utskänkningstillstånd, som även omfattar servering till allmänheten, finns enbart i kårhuset. 
På campus finns ytterligare tre pubar med permanent utskänkningstillstånd till studenter.
 • Kajsabaren i Elektrohuset
 • Golden-I på Vasa-området
 • 11:an på Lindholmen
I övrigt ges tillfälliga utskänkningstillstånd. Varje studerandesektion får maximalt tolv tillfälliga tillstånd per år. Festansvariga studenter och personal ska gå en SUS-utbildning och vara nyktra.
Obligatorisk festanmälan ska göras för alla arrangemang (även alkoholfria) via Studentportalen senast klockan 13 sista helgfria vardagen.
 

Vilka regler gäller i sektionslokaler?

Alkohol får inte förvaras i lokalerna, förutom i samband med ett tillfälligt serveringstillstånd. Alkohol får bara serveras på avsedd serveringsyta. Alkohol får bara förtäras om en festanmälan är gjord i förväg. Eventuella merkostnader för utryckning och städning bekostas av den som orsakat kostnaden.
För att göra reglerna tydliga skrivs ett dispositionsavtal mellan högskolan, varje studerandesektionen och studentkåren. Avtalen löper ett år i taget. Om villkoren inte respekteras kan lokalerna stängas tillfälligt.
 

Varför har studenter tillgång till sektionslokaler dygnet runt?

Lokalerna som studenter disponerar fungerar som vardagsrum. Här studerar man och gör grupparbeten. Hit går man mellan lektioner, fikar, värmer mat och träffas på kvällarna. Utöver sektionslokaler har studenterna tillgång till grupprum, studierum och datasalar dygnet runt.
 

Dricker chalmerister mer än andra?

Chalmersstudenter tillhör den åldersgrupp med högst alkoholkonsumtion i det svenska samhället (enligt CAN 2007).
 

Vad gör Chalmers för de som dricker på riskabla nivåer?

Om en person uppmärksammas under arbetstid kontaktas programansvarig, studievägledare eller akademihälsan. Vid störande uppträdande kan personen skickas hem. Uppföljande samtal sker efteråt. Om väktare är inblandad kontaktas även säkerhetssamordnaren. Studentkåren informerar om den hjälp som finns och rekommenderar studenter att kontakta akademihälsan eller studievägledare.
 

Hur arbetar Chalmers med förebyggande åtgärder?

 • Mottagningen av nya studenter är viktig för det förebyggande arbetet. Chalmers har en policy för mottagningen och utbildar studenterna som ansvarar för mottagning och de som är faddrar.
 • Väktare patrullerar campus utanför kontorstid.
 • Nya studenter erbjuds att delta i Akademihälsans alkoholvaneföreläsning. Syftet är bland annat att göra alkoholpolicyn känd och uppmana att göra självskattningstest.
 • Studiesociala arbetsmiljö ronder görs årligen på varje program.
 • Jämställdhet- och mångfaldssamordnaren arbetar med förebyggande studentkultur.
 

Vilka utbildningar finns?

Medlemmar i en studentkår betraktas som slutet sällskap. Alla serveringsansvariga ska gå en utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, utöver den finns följande utbildningar:
 • Gasqueutbildning - arrangörer i Gasquen
 • Restaurangutbildning - serveringsansvariga
 • Sektionsstyrelse- och sektionskommittéutbildning
 • NollK- och fadderutbildning inför mottagningen
 

Hur hanterar Chalmers alkoholrelaterade incidenter?

Vid incidenter med studenter informeras programansvariga, studievägledare och studentkåren.
Studenter som bedöms ligga i farozonen för ett skadligt alkoholdrickande uppmanas kontakta akademihälsan eller blir kontaktade. Om en student har alkoholproblem sker en uppföljning.
 

Vem har ansvar?

Ytterst har rektor ansvar för Chalmers verksamhet, i detta fall med delegering till vicerektor för grundutbildningen.
Utbildningsområdesledarna, UOL, har det fysiska arbetsmiljöansvaret inom sina områden.
Programansvariga, PA, har ansvar för den psykosociala miljön inom respektive program.
Grundutbildningens ledningsgrupp, GRULG, har en ansvarig för studiesociala frågor.
Student- och utbildningsavdelningen har ansvar för det dagliga studiesociala arbetet.
HR-avdelningen har ansvar för säkerhets- och arbetsmiljöarbetet för anställda och studenter.
Studentkåren verkar för ett sunt studentliv och ansvarar för den egna verksamheten.
 

Hur följs verksamheten upp?

Varje natt patrullerar väktare Chalmers campus. Under mottagningen och Valborg utökas resurserna. Kåren har ordningsvakter vid sina arrangemang. När väktaren gör en åtgärd skrivs en rapport. Som årlig uppföljning gör HR-avdelningen en sammanställning av incidenterna i väktarrapporterna.
Arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt. Vid varje program genomförs årligen en psykosocial skyddsrond med jämställdhets- och mångfaldssamordnaren som stöd. Motsvarande uppföljning görs även på varje utbildningsområde.

Sidansvarig Publicerad: on 30 sep 2020.