Checklista studiesocial arbetsmiljörond

Minst följande punkter/områden bör behandlas på mötet:

 • Allmänna synpunkter på hur programmet och umgänget inom programmet fungerar. Finns det attityder man behöver arbeta med?
 • Hur är alkoholkulturen på programmet? 
 • Hur tas kursutvärderingarna omhand? Upplever studenterna att utvärderingen har verkan och tas på allvar?
 • Vilka normer och värderingar utifrån genus- och sociala aspekter präglar programmet?
 • Hur upplevs kommunikationen mellan föreläsare och student och mellan övrig personal och student?
 • Upplevs utbildningen meningsfull?
 • Översiktlig presentation av eventuella trakasserier och diskriminering på Chalmers i stort.
 • Hur klarar studenterna sitt studieåtagande? Genomströmning efter 5 år, 7 år samt 9 år. Vid de treåriga utbildningarna efter 3 år, 5 år och 7 år.
 • Andel studenter som klarat studiemedelsgränsen efter första och andra året.
 • Hur mycket tid läggs ner på studier olika perioder? Är studieåret balanserat eller har vissa perioder för hög och andra för låg intensitet?
 • Förekommer det studenter inom programmet som är sjukskrivna / långtidssjukskrivna?
 • Kön och ålder på studenter vid programmet. Eventuella svårigheter att förena föräldraskap och studier?
 • Hur fungerar integrering med nya mastersstudenter?
 • Övrigt

Publicerad: on 02 nov 2016.