Arbetsmiljöarbete för studenter

Förutsättningar för att må bra i studierna

Med arbetsmiljö och studiemiljö menas psykosocial och fysisk studiemiljö samt studiernas utformning. Alltså allt som påverkar dig som student. Arbetsmiljön ska man ta hänsyn till i all verksamhet.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur studenterna mår och upplever studiesituation, om trakasserier eller diskriminering förekommer, hur studenterna bemöts av lärarna och hur studenterna bemöter lärarna, hur samarbete och  arbetsorganisation fungerar, hur  studieåret är upplagt och om arbetsmängden  är rimlig. Den fysiska arbetsmiljön omfattar exempelvis lokalerinredning och utrustning.

Arbetsmiljöarbetet, där jämställdhet och mångfald ingår, utgår ifrån programmen. Varje program är ett skyddsområde. Programansvariga har ansvar för studenternas psykosociala arbetsmiljö, ansvar för den fysiska arbetsmiljön har respektive utbildningsområdesledare (UOL). Programansvarig har ansvar för sitt kandidatprogram och de associerade masterprogrammen. När det gäller masterstudenternas arbetsmiljö samarbetar programansvarig med masterprogramansvarig på associerade program.

Ansvar för studenters arbetsmiljö (Insidan)


SAMO fångar upp studenternas åsikt

På varje sektion finns ett studerandearbetsmiljöombud, SAMO, som representerar sektionens studenter på den fysiska arbetsmiljöronden och den studisociala skyddsronden. För att de ska kunna representera studenterna är det viktigt att framföra sina åsikter till sin SAMO.
 

Samverkan

Samverkansformerna med studenterna om arbetsmiljö och likabehandling sker enligt ett gemensamt beslut som uppdateras regelbundet.

Fysisk arbetsmiljörond

Alla lokaler som studenterna vistas i ska kontrolleras minst en gång om året. För den fysiska arbetsmiljön i lokaler som delas mellan flera program kan en programansvarig utses som samordnare. Till de fysiska arbetsmiljöronderna kallas samtliga studerandearbetsmiljöombud (SAMO).
 

Studiesocial skyddsrond

För att prata om och förbättra den psykosociala arbetsmiljön genomför högskolan och sektionerna en studiesocial skyddsrond. Samtalen förs utifrån en checklista som är framtagen gemensamt av högskolan och Studentkåren för att täcka in viktiga områden.

Programansvariga har i den studiesociala skyddsronden stöd av arbetsmiljöingenjör, jämställdhets- och mångfaldssamordnare eller programmets studievägledare. 


Rapporter från arbetsmiljö och skyddsronder

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: må 02 okt 2017