Arbetsmiljöarbete för studenter

 En god arbetsmiljö för studenter handlar om att få förutsättningar till att må bra i studierna, både fysiskt, psykiskt och socialt. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare är Chalmers skyldig att följa tillämpliga lagar och regelverk inom arbetsmiljö för både studenter och anställda. Med arbetsmiljö menas allt som påverkar dig som student från den fysiska miljön till den sociala samvaron.Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur studenterna mår och upplever studiesituationer. Om det förekommer trakasserier eller diskriminering, hur studenterna bemöts av lärarna och hur studenterna bemöter lärarna. Hur samarbete och arbetsorganisation fungerar, hur läsåret är planerat och om arbetsmängden är rimlig. Den fysiska arbetsmiljön omfattar exempelvis lokaler, inredning och utrustning.

I arbetsmiljöarbetet, där jämställdhet och likabehandling ingår, är varje program ett skyddsområde. Ansvar för den fysiska arbetsmiljön har respektive utbildningsområdesledare (UOL). Programansvarig har ansvar för studenternas organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Programansvariga har ansvar för kandidatprogrammet och de associerade masterprogrammen. För masterstudenternas arbetsmiljö samarbetar programansvarig och masterprogramansvarig på associerade program. 

En jämlik studiemiljö utan trakasserier

Chalmers grundläggande värderingar – kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald – ska genomsyra hela vår verksamhet. Från föreningslivet inom Chalmers studentkår till våra forskningssamarbeten med externa parter. En jämställd och jämlik arbetsmiljö är en förutsättning för att Chalmers ska vara en bra studiemiljö och kunna utvecklas som lärosäte. Det handlar om attityder och värderingar, men också om hälsa, påverkan och utvecklingsmöjligheter. Jämställdhets- och jämlikhetsarbetet på Chalmers inriktas på strategiska frågor och förebyggande arbete.

Chalmers arbetsmiljö- och jämlikhetspolicy

Genom Chalmers arbetsmiljö- och jämlikhetspolicy skapar högskolan riktlinjer för målsättning och ambition. Ledningen följer regelbundet upp att Chalmers arbete fungerar i praktiken. 

Arbetsmiljö- och jämlikhetsarbetet på Chalmers ska lägga grunden till ett hållbart arbetsliv för Chalmers studenter och anställda. Denna policy har tagits fram i samarbete med Chalmers verksamhet utifrån våra gemensamma behov och utmaningar samt aktuell forskning inom området. Den består av vägledande beståndsdelar i två olika nivåer; en översiktlig nivå som beskriver de arbetssätt som tillämpas inom arbetsmiljö och jämlikhet på Chalmers och en specifik nivå som beskriver prioriterade områden att arbeta med. Policyn kompletteras med mätbara mål som bryts ner inom vår dagliga verksamhet.

Styrdokument: Chalmers arbetsmiljö- och jämställdhetspolicy​

SAMO fångar upp studenternas åsikt

På varje sektion finns ett studerandearbetsmiljöombud (SAMO) som representerar sektionens studenter på den fysiska arbetsmiljöronden och den organisatoriska och sociala. Samverkan med studenterna inom arbetsmiljöarbetet sker enligt ett gemensamt beslut.

 Styrdokument: Former för samverkan för studerande beträffande arbetsmiljö och likabehandling

 

För att de ska kunna representera dig är det viktigt att framföra dina åsikter till din SAMO. De kan även ge dig vägledning och stöd när du upplever problem i din arbetsmiljö så som stress, trakasserier eller att den fysiska arbetsmiljön skapar hinder i dina studier.

Hitta ditt studerandearbetsmiljöombud (SAMO)​

Undersöka arbetsmiljön

Inom Chalmers systematiska arbetsmiljöarbete har vi ett långtgående ansvar när det gäller att undersöka och känna till arbetsmiljöförhållandena för både studenter och medarbetare. Kraven på att undersöka och känna till arbetsförhållandena gäller inom samtliga delar av arbetsmiljön, det vill säga både fysiska, organisatoriska och sociala aspekter ska undersökas. Att undersöka arbetsmiljön är också en viktig del i att få en utbildning av högsta kvalitet. 


På Chalmers undersöker vi studenternas arbetsmiljö främst genom följande aktiviteter:

 

Sidansvarig Publicerad: ti 24 aug 2021.