Arbetsmiljöarbete för studenter

Förutsättningar för att må bra i studierna

Med arbetsmiljö och studiemiljö menas psykosocial och fysisk studiemiljö samt studiernas utformning. Alltså allt som påverkar dig som student. Arbetsmiljön ska man ta hänsyn till i all verksamhet.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur studenterna mår och upplever studiesituation, om det förekommer trakasserier eller diskriminering, hur studenterna bemöts av lärarna och hur studenterna bemöter lärarna, hur samarbete och  arbetsorganisation fungerar, hur  läsåret är planerat och om arbetsmängden  är rimlig. Den fysiska arbetsmiljön omfattar exempelvis lokalerinredning och utrustning.

I arbetsmiljöarbetet, där jämställdhet och mångfald ingår, är varje program ett skyddsområde. Programansvariga har ansvar för studenternas psykosociala arbetsmiljö. Ansvar för den fysiska arbetsmiljön har respektive utbildningsområdesledare (UOL). Programansvarig har ansvar för kandidatprogrammet och de associerade masterprogrammen. För masterstudenternas arbetsmiljö samarbetar programansvarig och masterprogramansvarig på associerade program.

Ansvar för studenters arbetsmiljö (Insidan)


SAMO fångar upp studenternas åsikt

På varje sektion finns ett studerandearbetsmiljöombud, SAMO, som representerar sektionens studenter på den fysiska arbetsmiljöronden och den studisociala skyddsronden. För att de ska kunna representera dig är det viktigt att framföra sina åsikter till sin SAMO.

Samverkan

Samverkan med studenterna om arbetsmiljö och likabehandling sker enligt ett gemensamt beslut som uppdateras regelbundet.

Fysisk arbetsmiljörond

Alla lokaler som studenterna vistas i kontrolleras minst en gång om året. För den fysiska arbetsmiljön i lokaler som delas mellan flera program kan en programansvarig utses som samordnare. Till de fysiska arbetsmiljöronderna kallas samtliga studerandearbetsmiljöombud (SAMO).
 

Studiesocial skyddsrond

För att prata om och förbättra den psykosociala arbetsmiljön genomför högskolan och sektionerna en studiesocial skyddsrond. Samtalen förs utifrån en checklista för att täcka in viktiga områden. Programansvarig har i den studiesociala skyddsronden stöd av arbetsmiljöingenjör, jämställdhets- och mångfaldssamordnare eller studievägledaren.

Rapporter från arbetsmiljö och skyddsronder


Studentbarometern

Varje år genomför högskolan i samarbete med Studentkåren en enkätundersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö som kallas Studentbarometern. Undersökningen genomförs för att högskolan ska få bättre kunskap om hur du uppfattar din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. Resultat från enkäten används som underlag på arbetsmiljöronderna och för att identifiera förbättringsområden.

Publicerad: on 06 feb 2019.