Checklista fysisk arbetsmiljörond

Nedanstående lokaler och punkter kontrolleras på den fysiska arbetsmiljöronden. I lokaler som flera programdelar utses en av berörda programansvariga som samordnare.
I alla lokaler ska utrymningsmöjligheterna kontrolleras. Aktuell SBA (systematiskt brandskyddsarbete) följs upp via gällande rutin. Inför mötet kan Serviceavdelningens lokalansvarig i förväg genomföra en genomgång av lokalerna. Protokoll från denna genomgång ska då bifogas kallelsen till mötet.

Studieplatser

 • Ergonomi
 • Belysning
 • Ventilation och temperatur
 • Finns tysta rum
 • Finns det  eluttag
 • Tillräckligt med datorplatser
 • Fungerar IT-resurserna (nätverkstäckning, programvara osv)
Datorsalar
 • Ergonomi 
 • Belysning (tillräcklig, skapar ingen bländning eller besvärande reflexer)
 • Ventilation och temperatur
 • Fungerande höj- och sänkbara stolar?
Föreläsningssalar
 • Ergonomi/arbetsutrymme
 • Belysning
 • Ventilation och temperatur
 • Akustik
 • Fungerar tavlor, projektorer och övrig utrustning 
Lunchutrymmen
 • Finns det tillräckligt med plats?
 • Ventilation och temperatur
 • Finns kylutrymmen och mikrovågsugnar?

Toaletter/hygienutrymmen

 • Finns förbrukningsmateriel?
 • Städning

Övriga studentutrymmen

 • Brandsäkerhet
 • Elsäkerhet
Lab lokaler
 • Belysning
 • Ventilation och temperatur
 • Fungerar skyddsutrustningen? Används erforderlig personlig skyddsutrustning?
 • Finns det tydliga instruktioner hur utrustningen ska användas?
 • Är riskbedömning utförd? (Gäller all lab verksamhet.)
 • Är dragskåp, ögonduschar och nödduschar kontrollerade? (Dragskåp och nödduschar ska kontrolleras en gång/termin, ögonduschar en gång/månad.)

Publicerad: on 02 nov 2016.