Alkohol- och drogpolicy

En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Arbete och studier hör inte ihop med alkohol och droger. Chalmers accepterar inte att medarbetare, studenter eller annan som tjänstgör vid Chalmers, är påverkad av alkohol eller droger i tjänsten eller studierna.
 
Vid uppvaktning, representation, personalfest, disputation och examination ska alkoholfria alternativ erbjudas, om alkoholhaltiga drycker serveras. Alkohol ska serveras med återhållsamhet.
 
Attityderna inom Chalmers ska stimulera till en öppen diskussion om förhållningssätt och frågor kring alkohol- och drogrelaterad ohälsa. Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka säkerhet, arbetsförmåga och trivsel på arbetsplatsen.
  • Alkoholism klassificeras som sjukdom (WHO 1974).
  • Icke medicinsk användning av beroendeframkallande läkemedel accepteras ej.
  • Droger definieras vid Chalmers som illegala preparat enligt 8§ i narkotikastrafflagen.
 
Policyns syfte är att klargöra vad som gäller under arbete och studier när det gäller hantering och nyttjande av alkohol och droger inom Chalmers verksamhet. Den ska verka för en alkohol- och drogfri studie- och arbetsmiljö hos medarbetare och studenter som förebygger ohälsa till följd av missbruk av alkohol och droger. Vi ska uppmärksamma och åtgärda missbruksproblem. Chalmers vill genom dessa åtgärder skapa säkerhet, trygghet och tillit.
 
Policyn har utarbetats i samråd med personalorganisationerna, Studentkåren och representanter från olika funktioner vid Chalmers. Människor med missbruksproblem möter vi överallt. Vår egen arbetsmiljö utgör inget undantag. Chalmers har riktlinjer för hur alkohol- och drogfrågor ska hanteras vid högskolan.
 
Chalmers som arbetsgivare och högskola har juridiskt ansvar att verka för en god arbetsmiljö. Medarbetare och studenter har ett gemensamt ansvar för detta. Vi når en större öppenhet i frågor om alkohol och droger genom att bry oss om och tala med varandra.
Chalmers policy om alkohol och droger

Studentkårens fest- och alkoholpolicy samt strategier för en sund alkoholkultur
Studentkårens styrdokument

Sidansvarig Publicerad: on 23 sep 2020.