Regler för användning av Chalmers it-resurser

​Se även Styrdokument för grundutbildning

Reglerna på den här sidan gäller dig som är student. Innan du får tillgång till Chalmers IT-resurser måste du läsa igenom och godkänna reglerna.

Chalmers IT-resurser ägs av Chalmers tekniska högskola AB. De är avsedda att användas i och för Chalmers uppdrag och verksamhet. All annan användning är otillåten, om inte annat anges i användarföreskrifterna.
Med Chalmers IT-resurser menas datorer, datornät, IT-tjänster och all annan utrustning som nyttjas i samband med hantering av information i digital form.

Chalmers IT-resurser får inte nyttjas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information

 • i strid mot gällande lagstiftning, t ex hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott,
 • som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda,
 • i strid mot GDPR:s bestämmelser om den personliga integriteten,
 • som i annat fall kan uppfattas som kränkande och stötande,
 • för kommersiell verksamhet som att marknadsföra produkter eller tjänster som inte är godkända av Chalmers, eller som på annat sätt kan störa Chalmers IT-verksamhet.

Vid nyttjandet av Chalmers IT-resurser ska Chalmers namn, anseende och goda rykte beaktas.

Behandling av personuppgifter

Chalmers hanterar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Sådana uppgifter omfattar exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och studierelaterad information.

Behörig användare

Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja Chalmers IT-resurser.
Den behöriga användaren ska särskilt beakta att:

 • tilldelade behörigheter är personliga och endast får användas av behörig användare
 • användaren är skyldig att fortlöpande hålla sig informerad om föreskrifter för användning av Chalmers IT-resurser, inklusive lokala föreskrifter för IT-resurser som tillhör institutioner och enheter.

Användning av internet

Internet är avsett att användas för informationssökning, kommunikation och andra relevanta ändamål i linje med Chalmers verksamhet.

 • Det är inte tillåtet att besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt.
 • Iakttag försiktighet vid nedladdning av program och filer. Det finns alltid risk för elakartad kod. Kontakta Servicedesken om du är osäker.
 • Du får inte hantera upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Exempel på hantering kan vara att kopiera, spara, ladda ned eller upp, skriva ut eller distribuera. Kontakta Servicedesken om du är osäker.
 • Endast information som har ett direkt samband med studierna får publiceras på webbsidor som tillhandahålls av Chalmers.

Det är tillåtet att i begränsad omfattning använda Internet för privata ändamål med hjälp av Chalmers IT-resurser, under förutsättning att det inte hindrar andra från att använda IT-resurserna för studiesyften och att dessa användarföreskrifter respekteras fullt ut.

Användning av e-post

Chalmers e-post är avsedd  för kommunikation internt och externt för Chalmers verksamhet. Viss användning avför privata ändamål är också tillåten, förutsatt att dessa föreskrifter respekteras fullt ut.

 • Undvik att skicka stora bilagor i e-post, länka till materialet istället.
 • Öppna bilagor och klicka på länkar i e-post endast om du litar på avsändaren.

Upphovsrättsskyddat material

Otillåten kopiering, förvaring eller spridning av upphovsrättsligt skyddat material, t ex programvara, musik, bilder, filmer och text, får inte förekomma. Som student får du endast installera chalmersägda licenser eller s.k. Freeware på Chalmers IT-resurser.

Regler för lösenord 

 • Lösenord får inte lämnas till någon annan. 
 • Om du måste skriva upp lösenord och inloggningsuppgifter, gör det inte tillsammans eller tillgängligt för andra och helst inte i klartext.
 • Spara inte användarnamn och lösenord i webbläsaren för automatisk inloggning
 • Lösenord ska omgående bytas vid misstanke om att någon fått kännedom om dem.
 • Lösenord till Chalmers IT-resurser får inte användas på andra sajter eller system.

Privata datorer

Datorer och annan utrustning som ansluts till Chalmers nätverk, oavsett vem som äger dem och var de står, ska ha ett aktuellt virusskyddsprogram och en uppdaterad version av operativsystemet. Datorerna får inte vara smittade med elakartad programvara. Användarnamn måste ha säkra lösenord, om du är osäker ta hjälp av https://www.testalosenord.se/

Övriga säkerhetsföreskrifter 

Identifiering

Det är inte tillåtet att dölja användaridentiteten vid nyttjande av Chalmers IT-resurser, exempelvis förfalska avsändaradressen i ett e-postmeddelande.
 

Avlyssning

Det är inte tillåtet att avlyssna nätverkstrafik.
 

Hantering av känslig information

Skyddsvärd information, till exempel lösenord till Chalmers IT-resurser, får inte skickas med okrypterad e-post, publiceras på webbsidor, eller på annat sätt hanteras ovarsamt. Även privat skyddsvärd information, till exempel kreditkortsnummer och portkoder, bör hanteras med samma försiktighet.
 

Virus

Du får inte sprida eller installera virus eller annan elakartad kod från eller på Chalmers IT-resurser.
 

Säkerhetshål

Det är inte tillåtet att utnyttja säkerhetshål, varken tekniska brister (ex: säkerhetsbrist i Windows), eller mänskliga misstag (t ex att någon glömmer att låsa sin skärm).
 

Serverprogramvara

Du får inte installera serverprogramvara eller tjänster på Chalmers IT-resurser utan tillstånd av Chalmers.

Kontroll och övervakning av IT-system

IT-resurserna övervakas och händelser på datornät och inom övriga IT-resurser loggas. Dessa loggar sparas och arkiveras i enlighet med gällande lagar om gallring och arkivering och kan utgöra bevis för eventuell överträdelse av användarreglerna. Loggarna används för interna utredningar och lämnas till polis på begäran.

Rapportera incidenter

Om du upptäcker eller misstänker en säkerhetsbrist i eller ett missbruk av Chalmers IT-resurser, ska du omgående rapportera detta till Servicedesken.

Påföljder vid överträdelse av användarföreskrifterna

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot studenter som överträder reglerna i detta dokument. Sådana åtgärder är varning eller avstängning under viss tid från studierna och annan verksamhet vid högskolan enligt Chalmers disciplinstadgas bestämmelser.

Tekniskt ansvarig kan med omedelbar verkan tillfälligt stänga av misskött eller missbrukad IT-resurs.

Misstanke om brott kan medföra polisanmälan. Andra rättsliga åtgärder, såsom skadeståndstalan, kan också vidtas av Chalmers.

Fastställt 2009-07-07, Dnr C 2009/728Sidansvarig Publicerad: må 20 jan 2020.