Regler för användning av Chalmers it-resurser

​Se även Chalmers Regelsamling


Regler på den här sidan gäller dig som är student. Innan du får tillgång till Chalmers IT-resurser måste du läsa igenom och godkänna reglerna.

IT på Chalmers

Chalmers IT-resurser ägs av Chalmers tekniska högskola AB. De är avsedda att användas i och för Chalmers uppdrag att tillhandahålla utbildning, forskning och därtill knuten administration, samt för samverkan med det omgivande samhället, den s k tredje uppgiften. All annan användning är otillåten, om inte annat anges i användarföreskrifterna.
Med Chalmers IT-resurser menas datorer, datornät, IT-tjänster och all annan utrustning som nyttjas i samband med hantering av information i digital form.
Chalmers IT-resurser får inte nyttjas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara eller förmedla information

 • i strid mot gällande lagstiftning, t ex hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, förtal, ofredande, dataintrång eller upphovsrättsbrott,
 • som är att betrakta som politisk, ideologisk eller religiös propaganda,
 • i strid mot personuppgiftslagens, PUL:s, bestämmelser om den personliga integriteten,
 • som i annat fall kan uppfattas som kränkande och stötande,
 • för kommersiell verksamhet som att marknadsföra produkter eller tjänster som inte är godkända av Chalmers, eller som på annat sätt kan störa Chalmers IT-verksamhet.

Vid nyttjandet av Chalmers IT-resurser ska Chalmers namn, anseende och goda rykte beaktas.

Behandling av personuppgifter

Chalmers hanterar personuppgifter inom ramen för sin verksamhet och i enlighet med gällande lagar och förordningar. Sådana uppgifter omfattar exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress och studierelaterad information.

Behörig användare

Behörig användare är den som tilldelats behörighet att nyttja Chalmers IT-resurser.
Den behöriga användaren ska särskilt beakta

 • att tilldelade behörigheter är personliga och endast får användas av behörig användare
 • att användaren är skyldig att fortlöpande hålla sig informerad om föreskrifter för användning av Chalmers IT-resurser, inklusive lokala föreskrifter för IT-resurser som tillhör institutioner och enheter.

Användning av internet på Chalmers

Internet är avsett att användas för informationssökning, kommunikation och andra relevanta ändamål i linje med Chalmers verksamhet.

 • Det är inte tillåtet att besöka webbsidor med pornografiskt, rasistiskt eller annat innehåll som kan väcka anstöt.
 • Iakttag försiktighet vid nedladdning av program och filer. Det finns alltid risk för elakartad kod.  Kontakta Servicedesken om du känner dig osäker.
 • Du får inte hantera upphovsrättsskyddat material utan tillstånd. Exempel på hantering kan vara att kopiera, spara, ladda ned eller upp, skriva ut eller distribuera. Kontakta Servicedesken om du känner dig osäker.
 • Endast information som har ett direkt samband med studierna får publiceras på webbsidor som tillhandahålls av Chalmers.

Det är tillåtet att i begränsad omfattning använda Internet även för privata ändamål med hjälp av Chalmers IT-resurser, under förutsättning att det inte hindrar andra från att använda IT-resurserna för studiesyften och att dessa användarföreskrifter respekteras fullt ut.

Användning av e-post

Chalmers e-post är avsedd  för kommunikation internt inom Chalmers och för kommunikation externt utom Chalmers för Chalmers verksamhet. Viss användning av Chalmers e-post för privata ändamål är också tillåten, förutsatt att dessa föreskrifter respekteras fullt ut.

Undvik att skicka stora bilagor i e-post, länka till materialet istället.
Öppna bilagor och klicka på länkar i e-post endast om du litar på avsändaren.

Upphovsrättsligt skyddat material

Otillåten kopiering, förvaring eller spridning av upphovsrättsligt skyddat material, t ex
programvara, musik, bilder, filmer och text, får inte förekomma.
Som student får du endast installera chalmersägda licenser eller s k Freeware på Chalmers IT-resurser.

Regler för lösenord till Chalmers IT-resurser

Lösenord får inte lämnas ut till någon annan.
Om du måste skriva upp lösenord och inloggningsuppgifter, gör det inte tillsammans eller tillgängligt för andra och helst inte i klartext.
Spara inte användarnamn och lösenord i webbläsaren för automatisk inloggning
Lösenord ska omgående bytas vid misstanke om att någon fått kännedom om dem.
Lösenord till Chalmers IT-resurser får inte samtidigt användas på andra sajter eller system.

Privata datorer

Alla datorer och annan utrustning som ansluts till Chalmers nätverk, oavsett vem som äger dem och var de står, ska ha ett aktuellt virusskyddsprogram och en uppdaterad version av sitt operativsystem. Datorerna får inte vara smittade med elakartad programvara. Alla lokala användarnamn på datorerna måste ha säkert konstruerade lösenord (ta hjälp av https://www.testalosenord.se/ om du är osäker ).

Övriga säkerhetsföreskrifter 

Identifiering
Det är inte tillåtet att dölja användaridentiteten vid nyttjande av Chalmers IT-resurser. Du får alltså till exempel inte förfalska avsändaradressen i ett e-postmeddelande.

Avlyssning
Det är inte tillåtet att avlyssna nätverkstrafik.

Hantering av känslig information
Skyddsvärd information, som till exempel lösenord till Chalmers IT-resurser, får inte skickas med okrypterad e-post, publiceras på webbsidor, eller på annat sätt hanteras ovarsamt. Även privat skyddsvärd information, som till exempel kreditkortsnummer och portkoder, bör hanteras med samma försiktighet.

Virus
Du får inte sprida eller installera virus eller annan elakartad kod från eller på Chalmers IT-resurser.

Säkerhetshål
Det är inte tillåtet att utnyttja säkerhetshål, varken tekniska brister (ex: säkerhetsbrist i Windows), eller mänskliga misstag (t ex att någon glömmer att låsa sin skärm).

Serverprogramvara
Du får inte installera serverprogramvara eller tjänster på Chalmers IT-resurser utan att ha tillstånd av Chalmers.

Kontroll och övervakning av IT-system

IT-resurserna övervakas och händelser på datornät och inom de övriga IT-resurserna loggas.
Dessa loggar sparas och arkiveras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om gallring och arkivering och kan komma att utgöra bevis för eventuell överträdelse av användarreglerna. Loggarna används för interna utredningar och lämnas ut till polis på begäran.

Rapportering av incidenter

Om du upptäcker eller har anledning att misstänka en säkerhetsbrist i eller ett missbruk av Chalmers IT-resurser, ska du omgående rapportera detta till Servicedesken.

Påföljder vid överträdelse av användarföreskrifterna

Disciplinära åtgärder kan komma att vidtas mot studenter som överträder reglerna i detta dokument. Sådana åtgärder är varning eller avstängning under viss tid från studierna och annan verksamhet vid högskolan enligt Chalmers disciplinstadgas bestämmelser.

Tekniskt ansvarig kan med omedelbar verkan tillfälligt stänga av misskött eller missbrukad IT-resurs.

Misstanke om brott kan medföra polisanmälan. Andra rättsliga åtgärder, såsom skadeståndstalan, kan också vidtas av Chalmers.

Fastställt 2009-07-07
Dnr C 2009/728


Detta avtal måste signeras elektroniskt på https://pdb.chalmers.se inom 30 dagar från det att man erhållit sitt datorkonto. Avtalet visas automatiskt första gången man loggar in på PDB och så länge som man inte har godkänt detta.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: on 08 aug 2018