Säkerhet och krissituationer

Vid akut fara för liv, egendom och miljö – ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.

Informera därefter även Chalmers på larmnummer 031–772 4488
Vid behov av akut väktarstöd, ring Chalmersvakten (jourväktare) 031-772 4499.

Om en olycka har inträffat – prioritera så här

Personsäkerheten går alltid först när en olycka inträffar.
 • Rädda personer i akut fara.
 • Varna.
 • Larma. Ring 112.
 • Släck brand eller åtgärda utsläpp, om det är möjligt utan att ta orimliga risker.
 • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/ korridor/ lab.
 • Utrym lokalen, stäng dörrarna. Hänvisa personer till byggnadens återsamlingsplats.
 • Ring Chalmers larmnummer 031- 772 4488.

Skaffa en snabb överblick

112 (och Chalmers) kommer bland annat att fråga efter följande uppgifter:
 • Vad heter du?
 • Varifrån ringer du?
 • Vad har hänt?
 • Hur många är drabbade?
 • Är någon skadad?
 • Finns någon kvar i olycksområdet?
 • Ser du några särskilda faror/risker?

När hjälpen kommer

Möt upp Räddningstjänsten utanför den ingång där brandlarmspanelen sitter, typiskt byggnadens huvudingång, om ej annat överenskommits via telefon. Utryckningstiden till Chalmers Johanneberg/Lindholmen är cirka 10–15 minuter. Visa vägen till olycksplatsen. När Räddningstjänsten är på plats övertar räddningsledaren arbetet.
Räddningsledaren tar beslut om när det är riskfritt att gå tillbaka till lokalerna.
​​​

Sidansvarig Publicerad: må 20 jan 2020.