Disciplinnämnden

​Chalmers disciplinnämnd består av:
  • Två lagfarna ledamöter, varav en domare. Utses av högskolans styrelse för en period av tre år.
  • Vicerektor för utbildning på grund och avancerad nivå.
  • Två lärare, utses av högskolans styrelse för en period av tre år.
  • Två studenter, utses av Chalmers studentkår för en period av ett år.
Varje ledamot har en ersättare. Rektor är ersättare för vicerektor. Nämnden får i överklagningsbara ärenden enligt Arbetsordning för grundutbildningen ta beslut utan att ha ett formellt möte.

Anmälan och behandling av ärenden

Studenter, lärare och medarbetare har ansvar för att en grundad misstanke om förseelse eller missförhållande anmäls till rektor. Studenten skall ha möjlighet att lämna uppgifter muntligen till nämnden och kunna biträdas av en person. Studentombuden skall få kopia på anmälan och utredningsmaterialet och bör kontakta studenten för att informera om proceduren och om det stöd studenten kan få. 

Disciplinstadgan

Disciplinstadgan för studenter anger vilka beteenden och handlingar som kan leda till disciplinära åtgärder vid Chalmers. Om en student misstänks för förseelser eller om andra missförhållanden har uppstått görs en anmälan.
Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:
1. Vilseleder (fusk, plagiat, otillåtet samarbete m.m.).
2. Stör verksamhet vid Chalmers (t.ex. undervisning eller examination).
3. Trakasserar annan student eller arbetstagare vid Chalmers.
4. Överträder stadgar eller annan föreskrift för studenterna.

Påföljder för ovanstående förseelser är varning eller avstängning under en viss tid. Det är Disciplinnämnden som beslutar om disciplinära åtgärder vid Chalmers.

Handläggning

På Chalmers handläggs disciplinärendena av jurister. Juristerna utreder anmälan och föredrar ärendena inför Disciplinnämnden, som består av vicerektor för grundutbildningen, två lagfarna externa ledamöter, två lärarrepresentanter och två studeranderepresentanter valda av studentkåren. Nämnden sammanträder en gång per månad under terminerna.
Riktlinjer för behandling av disciplinärenden​

Om ärendet behandlas av Disciplinnämnden får du som student alltid möjlighet att delta vid Disciplinnämndens möte. Som anmäld student får man alltid möjlighet att yttra sig i sitt ärende under utredningen. Studenten erbjuds stöd under hela processen från Chalmers studerandeombud.

Vad innebär en avstängning?
Om en student blir fälld för brott mot disciplinstadgan och blir avstängd, får inte studenten delta i studierna under avstängningsperioden. Det innebär t.ex. att lärarna inte får göra anpassningar på grund av avstängningen, t.ex. genom placering i labgrupp före kursstart eller utlämnande av kursmaterial före kursstart. Examinator ska inte heller göra en individuellt anpassad examination på grund av avstängningen.

Studenten har inte heller tillgång till systemstöd som t.ex. sitt Student-Ladok. Däremot kan man studera på egen hand utanför Chalmers lokaler och aktiviteter. Effekten av avstängningen ska inte påverka studierna efter avstängningsperiodens slut, vilket innebär att en student har möjlighet att till exempel anmäla sig till tentor som ligger efter avstängningsperioden eller göra planerat kursval. Studenten får då kontakta Studentcentrum.

Före och efter avstängningen har studenten samma rättigheter och skyldigheter som andra studenter.
 

Överklaga beslut om disciplinära åtgärder

Studenten kan överklaga beslut om disciplinära åtgärder till Chalmers styrelse. Överklagan skall ske skriftligen till rektor och vara högskolan tillhanda senast tre veckor från det att beslut meddelades. Styrelsen avgör i varje enskilt fall hur ärendet skall behandlas.

Sidansvarig Publicerad: ti 06 jul 2021.