Disciplinnämnden

​Chalmers disciplinnämnd består av:
 • Två lagfarna ledamöter, varav en domare. Utses av högskolans styrelse för en period av tre år.
 • Vicerektor för utbildning på grund och avancerad nivå.
 • Två lärare, utses av högskolans styrelse för en period av tre år.
 • Två studenter, utses av Chalmers studentkår för en period av ett år.
Varje ledamot har en ersättare. Rektor är ersättare för vicerektor.
 
Disiplinnämnden kan fatta beslut när fem ledamöter är närvarande, varav ordförande eller dennes ersättare. Vid beslut i överklagningsbara frågor enligt Arbetsordning för grundutbildning kan nämnden fatta beslut när fyra ledamöter är närvarande, varav ordförande eller dennes ersättare. Sakkunnig skall vara närvarande, om sådan är utsedd. Vid beslut om avskiljande får endast en ledamot vara frånvarande. Nämnden får i överklagningsbara ärenden enligt Arbetsordning för grundutbildningen ta beslut utan att ha ett formellt möte. Nämndens beslut skall vara motiverade.
 
 

Anmälan och behandling av ärenden

Studenter, lärare och medarbetare har ansvar för att en grundad misstanke om förseelse eller missförhållande anmäls till rektor. När anmälan kommit in skall personen som anmälan avser få information om anmälan.
Disciplinnämndens ordförande avgör om ett ärende tas upp för prövning. Studenten skall få ta del av anmälan samt kunna yttra sig över anmälan och utredningen. Studenten skall ha möjlighet att lämna uppgifter muntligen till nämnden och kunna biträdas av en person. Studentombuden skall få kopia på anmälan och utredningsmaterialet och bör kontakta studenten för att informera om proceduren och om det stöd studenten kan få.
 

Disciplinära åtgärder

De disciplinära åtgärderna är varning, avstängning från studier för viss tid eller avskiljande (relegering).

Varning innebär en notering i högskolans register. Noteringen finns kvar i registret till dess att examen tas ut eller i högst tre år.

Avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom utbildningen vid Chalmers en begränsad tid, dock högst sex månader. Beslutet får avse avstängning från enbart undervisning, examination eller annan verksamhet.
 
Disciplinnämnden får inte besluta om varning eller avstängning senare än två år efter förseelsens begående.
 
Avskiljande innebär att student kan avskiljas från en specificerad utbildning vid Chalmers eller all utbildning vid Chalmers. Beslutet gäller tills vidare. Disciplinnämnden har att på studentens begäran ta upp ärendet till förnyad prövning. Sådan begäran får göras tidigast efter två år.
 

Kriterier för beslut om disciplinära åtgärder

Varning eller avstängning får vidtas mot student som:
 1. försöker vilseleda vid examination eller annan bedömning av studieprestation,
 2. stör eller hindrar undervisning, examination eller annan verksamhet vid Chalmers,
 3. utsätter annan student eller medarbetare för integritetskränkande trakasserier inom högskolans verksamhet eller
 4. överträder Chalmers stadgar eller annan föreskrift för studenterna.
 
Avskiljande kan beslutas av nämnden endast om:
 1. det bedöms föreligga en påtaglig risk att studenten, t ex på grund av psykisk störning eller drogmissbruk, kan skada sig själv, annan person eller värdefull egendom under utbildningen eller
 2. studenten har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
I övrigt skall hänsyn tas till extraordinära faktorer som i hög grad påverkar utbildningen och yrkesutövningen.
 

Överklaga beslut om disciplinära åtgärder

Studenten kan överklaga beslut om disciplinära åtgärder till Chalmers styrelse. Överklagan skall ske skriftligen till rektor och vara högskolan tillhanda senast tre veckor från det att beslut meddelades. Inför styrelsens beslut skall ärendet beredas av en grupp bestående av:
 • en extern styrelseledamot
 • fakultetsrådets ordförande
 • studentkårens ordförande
 • en extern jurist samt
 • föredragande i disciplinnämnden
Styrelsen avgör i varje enskilt fall hur ärendet skall behandlas.
 
När ett beslut om disciplinär åtgärd blivit gällande skall CSN och berörda enheter inom Chalmers skyndsamt underrättas. Beslut om avskiljande skall även meddelas Universitetskanslersämbetet och Högskolans avskiljandenämnd. Beslut om avstängning skall tillämpas tidigast när det efter eventuellt överklagande blivit gällande. Disciplinnämnden får dock besluta om omedelbar tillämpning av beslut enligt punkt 2 och 3 under ”Kriterier för beslut” samt om avskiljandebeslut.
 

Interimistiskt beslut

I de fall ett ärende enligt punkt 2 och 3 under Kriterier för beslut hänskjuts till disciplinnämnden får rektor efter samråd med ordförande med omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från Chalmers. Beslut om intermistisk avstängning gäller till dess ärendet har prövats av Disciplinnämnden, dock längst en månad.
 

Publicerad: on 27 dec 2017. Ändrad: to 28 dec 2017