Provisorisk uppvärmning och uttorkning av stomme på byggarbetsplats – vilken metod är bäst ur miljösynpunkt

​Miljöutskottet vill utreda vilka metoder som är bäst utifrån perspektivet att de ska vara fossilfria med så låg miljöpåverkan som möjligt. För att utreda detta bör man inleda arbetet med en enkel omvärldsanalys av vilka metoder som finns på marknaden idag​

The thesis is aimed for: Bachelor, Master
Program area: Architecture and Civil Engineering, Industrial Engineering and Management and Production technology, Mechanical engineering, Industrial Design, Mechatronics and Automation
Region: Göteborg/Västra götaland
Description: Miljöutskottet är ett regionalt nätverk bestående av sakkunniga företrädare för medlemmar och bransch som diskuterar gemensamma frågor, på lokal och regional nivå. Utskottets vision är att bidra till att öka kunskapen om ett miljömässigt hållbart byggande för kommande generationer.

Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan beräknas motsvara ca 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen, när import och indirekta effekter inkluderas. För att bidra till ett hållbart samhällsbyggande arbetar Sveriges Byggindustrier för ett energi- och resurseffektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behövs rätt kompetens, mer kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutsebara regler och krav. 

Provisorisk uppvärmning och uttorkning av stomme står för en stor del av utsläppen på en byggarbetsplats. Vanligt förkommande uppvärmnings- och uttorkningsmetoder är fjärrvärme, el eller diesel men nya metoder introduceras ständigt på marknaden. Miljöutskottet vill utreda vilka metoder som är bäst utifrån perspektivet att de ska vara fossilfria med så låg miljöpåverkan som möjligt. För att utreda detta bör man inleda arbetet med en enkel omvärldsanalys av vilka metoder som finns på marknaden idag. Kostandmedvetenhet, tillämplighet i verkligheten, LCA-perspektiv är parametrar att ta hänsyn till. 

Uppgiftens kan anpassas utifrån examensarbetets eller praktikperiodens omfattning. 

Vi ser gärna att man läser en utbildning med inriktning mot energisystem samt gärna ha en förståelse för bygg- och anläggningsbranschen. 

Last date for for application: 2019-07-31
Company/organisation name: Miljöutskottet Väst vid Sveriges Byggindustrier
Contact person: Christin Carlsson
E-mail: christin.carlsson@serneke.se

Publicerad: må 21 jan 2019. Ändrad: fr 24 maj 2019