Nyheter: Exjobbhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 06 May 2019 06:25:09 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Utvardering-av-kinetiska-reaktionsmekanismer-for-prestandauppskattning-av-gasturbiner-och-hypersoniska-raketmotorer.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Utvardering-av-kinetiska-reaktionsmekanismer-for-prestandauppskattning-av-gasturbiner-och-hypersoniska-raketmotorer.aspxUtvärdering av kinetiska reaktionsmekanismer för prestandauppskattning av gasturbiner och hypersoniska raketmotorer<p><b>​Projektet syftar till att utvärdera olika reaktionsmekanismers förmåga att prediktera i huvudsak töjningseffekterna, men även tändningstider, hos olika reaktionsmekanismer och för en rad olika bränslen.</b></p>​<br /><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Mechanical engineering, Industrial Design, Mechatronics and Automation, Physics and mathematics</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Sweden</div> <div><br /></div> <div><strong>Bakgrund</strong></div> <div>För prestandauppskattningar av gasturbiner och hypersoniska raketmotorer används strömningsmekanisk modellering där de reaktiva Navier Stokes ekvationer löses. Denna modellering kräver komplex modellering av de kemikinetiska effekterna via så kallade reducerade reaktionsmekanismer som med hög detaljnivå beskriver hur bränslet påverkas under förbränningsförloppet. Egenskaper såsom flamtemperatur, flamhastighet, tändningstid och förmåga att stå emot töjningseffekter från turbulens är några av de parametrar som en reaktionsmekanism måste kunna prediktera. </div> <div><br /></div> <div><strong>Arbetsuppgift</strong></div> <div>Projektet syftar till att utvärdera olika reaktionsmekanismers förmåga att prediktera i huvudsak töjningseffekterna, men även tändningstider, hos olika reaktionsmekanismer och för en rad olika bränslen. Utvärderingen sker genom jämförelse mot andra mer kemiskt komplexa, men beräkningsmässigt dyrare reaktionsmekanismer samt experimentella data. Simuleringsarbetet kommer att inledas med förenklade simuleringar i en dimension, via beräkningsverktyget Cantera, för att i ett senare skede utvidgas till att även inkludera tidsberoende strömningsmekaniska simuleringar av enkla geometrier i tre dimensioner med hjälp av beräkningsmetoden Large Eddy Simulation, LES, via programvaran OpenFOAM. Projektet kan i mån av tid utvidgas till att undersöka vilka reaktioner, ämnen och reaktionsvägar som påverkar töjningseffekterna mest samt under vilka tillstånd detta sker, alternativt att undersöka töjningseffekter i mer komplexa brännarkonfigurationer.</div> <div><br /></div> <div><strong>Kunskapskrav</strong></div> <div>Arbetet kräver stor förståelse för strömningsmekanisk, termodynamik och termokemi. Vidare krävs tillräckliga kunskaper i programmering för att kunna tolka, utveckla och analysera prediktivt data erhållet från de olika reaktionsmekanismerna. Experimentella data för töjningseffekter och tändningstid behöver sökas i litteraturen.</div> <div><br /></div> <div>Arbetet utförs vid FOI:s anläggning vid Grindsjön söder om Stockholm. Då arbetet sker på en säkerhetsklassad anläggning krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före examensarbetet enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-12-31</div> <div><a href="https://www.foi.se/jobba-hos-oss/student.html" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Niklas Zettervall</div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>08-555 039 64</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>niklas.zettervall@foi.se</div>Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Vidareutveckling-av-termokemisk-jamviktskod-för-berakning-av-tillstand-i-eldrorsvapen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Vidareutveckling-av-termokemisk-jamviktskod-f%C3%B6r-berakning-av-tillstand-i-eldrorsvapen.aspxVidareutveckling av termokemisk jämviktskod för beräkning av tillstånd i eldrörsvapen<p><b>​idareutveckling av termokemisk jämviktskod för beräkning av tillstånd i eldrörsvapen</b></p>​<br /><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"><strong> </strong></span><span style="background-color:initial">Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Mechanical engineering, Industrial Design, Mechatronics and Automation, Physics and mathematics</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Sweden</div> <div><br />Raketmotorers och eldrörsvapens prestanda beräknas med hjälp av olika typer av innerballistiska modeller. Termokemiska jämviktberäkningar är grundläggande för beräkning av prestanda hos deras drivämnen. Modellerna är beroende av bland annat krutgasernas termodynamiska egenskaper.</div> <div><br /></div> <div>Termokemiska jämviktskoder beräknar tillstånd i form av temperatur, tryck, densitet, med mera samt reaktionsprodukter och deras koncentrationer vid jämvikt efter reaktioner vid givet tryck eller volym. Beräkningarna baseras på minimering av Gibbs fria energi (beräkning vid konstant tryck) eller Helmholz dito (beräkning vid konstant volym). För raketändamål används NASA:s beräkningsprogram CEA. Detta program baseras dock på ideal gas, vilket är ett tillräckligt antagande för tillståndet i en raketmotor men inte för beräkningar av tillståndet i ett eldrör.</div> <div><br /></div> <div><strong>Dina uppgifter/om projektet</strong></div> <div>Tillståndet i eldrörsvapen kännetecknas av höga tryck och tätheter, vilket kräver en tillståndsekvation för realgas. Examensarbetet syftar till att utvidga CEA till att använda en tillståndsekvation baserad på den så kallade virialexpansionen, samt studera inverkan av de olika tillståndsekvationerna på simulering av förbränning av några olika krut vid några olika tryck. Eventuellt kan även någon tillståndsekvation för detonation, exempelvis BKW, vara intressant. Koefficienter för virialexpansionen behöver sökas i litteraturen.</div> <div><br /></div> <div>Arbetet kommer att ske vid avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem i Grindsjön. Läs gärna mer om avdelningen : https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvars--och-sakerhetssystem.html</div> <div><br /></div> <div><strong>Din profil</strong></div> <div>Arbetet kräver stor förståelse för termodynamik och termokemi. Vidare krävs tillräckliga kunskaper i programmering för att kunna tolka, utveckla och optimera FORTAN90.</div> <div><br /></div> <div><strong>Vi erbjuder</strong></div> <div>När du gör ditt exjobb hos oss ger vi dig en god inblick i vår verksamhet. Du får jobba i en kreativ miljö tillsammans med engagerade medarbetare. Din insats är värdefull för vår forskning. Arbetet på FOI bedrivs i form av projekt av varierad storlek och karaktär. Att arbeta på FOI innebär ett omväxlande arbete med stor grad av frihet och krav på egna initiativ och hög kompetens.</div> <div><br /></div> <div>På FOI kommer du att arbeta i en forskningsnära miljö, full av experter som gärna hjälper till på olika sätt om det behövs.</div> <div><br /></div> <div>Forskningsområdet Vapen, skydd och säkerhet syftar till att stödja Försvars¬makten, att vidmakthålla och utveckla förmågor till försvar, liksom till väpnad strid samt till att stödja det civila samhället och dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor. Detta innebär bland annat att tillhanda-hålla kritisk kunskap för att identifiera och bedöma möjlig-heter, begränsningar och risker med vapen- och skyddstekniker samt hur förändrat taktiskt nyttjande påverkar den egna eller motståndarens sårbarhet. En om-fattande provnings-verksamhet bedrivs av militära vapen och skydd (såväl komponenter som hela system) som nyttjas eller som är tänkta att införskaffas.</div> <div><br /></div> <div>Har vi fångat ditt intresse?</div> <div><br /></div> <div>Välkommen med frågor till Oskar Parmhed, tel:08-555 39 61 alternativt epost: oskar.parmhed@foi.se</div> <div><br /></div> <div>Då arbetet sker på en säkerhetsklassad anläggning krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före examensarbetet enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen.</div> <div><br /></div> <div>Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.</div> <div><br /></div> <div>Löpande urval kommer att ske under ansökningstiden.</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-12-31</div> <div><a href="https://foi.easycruit.com/intranet/exjobb/vacancy/2286587/12384" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>FOI, Totalförsvarets forskningsinstitu</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Oskar Parmhed</div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"> </span>08-5550 3961</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Oskar.parmhed@foi.se</div>Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Examensarbete,-Interaktions--och-designkoncept-för-komplexa-realtidssystem.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Examensarbete,-Interaktions--och-designkoncept-f%C3%B6r-komplexa-realtidssystem.aspxExamensarbete, Interaktions- och designkoncept för komplexa realtidssystem<p><b>​Under flera år har vi utvecklat två verktyg: Det första används för att analysera kraftsystemet i realtid och det andra simulerar det nordiska kraftsystemet i realtid. Nu vill vi ta fram första interaktions- och designriktlinjerna för våra verktyg.</b></p>​<div><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Electrical, Computer and IT</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Sweden</div> <div><br /></div> <div>Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.</div> <div><br /></div> <div>Enheten Driftapplikationer ansvarar för utveckling och förvaltning av våra egenutvecklade operatörssystem och hjälpmedel. Enheten består av 10 personer uppdelat på två team som jobbar med att utveckla program för realtidssimulering och analys av kraftsystemet.</div> <div><br /></div> <div><strong>Bakgrund</strong></div> <div>Under flera år har vi utvecklat två verktyg: Det första används för att analysera kraftsystemet i realtid och underlättar övervakningen och driften av kraftsystemet, det andra simulerar det nordiska kraftsystemet i realtid och används i utbildningen av kraftsystemsoperatörerna och genomföringen av kritiska övningar.</div> <div><br /></div> <div>Våra verktyg är komplexa och utvecklas internt av kraftsystemingenjörer och systemutvecklare, vilket gör att användarvänligheten är en stor utmaning för våra användare: kraftsystemoperatörer och utbildare.</div> <div><br /></div> <div>Vår långsiktiga målbild är att skapa ett designsystem för våra verktyg.</div> <div><br /></div> <div><strong>Uppdraget</strong></div> <div>Under det här exjobbet vill vi ta fram första interaktions- och designriktlinjer för våra verktyg.</div> <div><br /></div> <div><ul><li>Du kommer få en introduktion till våra verktyg och deras syfte</li> <li>Genom att prata med våra typiska användare kommer du få en djupare förståelse för deras behov och arbetssätt, samt få en översiktlig bild över vilka utmaningar vi står inför gällande användarvänlighet</li> <li>Du kommer iterativt skapa ett dokument och koncept med interaktions- och designriktlinjer för våra verktyg samtidigt som du identifierar prioriterade delar av våra verktyg där förbättringar skulle ge mest nytta</li> <li>Eftersom våra verktyg hanterar stora mängder flödande data vill vi gärna att arbetet även fokuserar delvis på riktlinjer kring visualiseringen av data.</li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:</span><br /></div> <div><ul><li>Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.</li> <li>Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät. </li> <li>Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.</li> <li>Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.</li></ul></div> <div><br /></div> <div>Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.</div> <div><br /></div> <div><strong>Din profil/bakgrund</strong></div> <div><ul><li>Du läser ett mastersprogram inom Interaction Design eller liknande</li> <li>Du drivs av att skapa lättförstådda interaktioner med komplexa system</li> <li>Du förstår vikten av effektiv kommunikation</li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan arbetet kan påbörjas.</div> <div><br /></div> <div>För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Fadi Bitar, tel. 010-475 88 26.</div> <div><br /></div> <div>Vi vill ha din ansökan senast den 24:e maj 2019, planerad start för examensarbetet är augusti 2019.</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-05-24</div> <div><a href="https://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/examensarbete-interaktions--och-designkoncept-for-komplexa-realtidssystem/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>C</strong></span><span style="background-color:initial"><strong>ompany/organisation name:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"><strong> </strong></span><span style="background-color:initial">Svenska kraftnät</span><br /></div> <div><strong>Contact person: </strong> <span style="background-color:initial">Josefina Blomquist</span></div> <div><strong>Telephone:</strong> <span style="white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">010-475 88 17​</span></div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>josefina.blomquist@svk.se</div> <div><br /></div> </div>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Examensarbete,-Detektering-av-pendlingar-i-kraftsystemet.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Examensarbete,-Detektering-av-pendlingar-i-kraftsystemet.aspxExamensarbete, Detektering av pendlingar i kraftsystemet<p><b>​Effektpendlingar innebär att energi förs fram och tillbaka mellan delar av elnätet. Vår simulator (ARISTO) simulerar hela kraftsystemet i realtid. Pendlingar finns med i simuleringen men vi har inget automatiskt sätt att detektera pendlingarna.</b></p><strong>​</strong><div><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Electrical, Computer and IT</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Sweden</div> <div><br /></div> <div>Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.</div> <div><br /></div> <div>Enheten Driftapplikationer ansvarar för utveckling och förvaltning av våra egenutvecklade operatörssystem och hjälpmedel. Enheten består av 10 personer uppdelat på två team som jobbar med att utveckla program för realtidssimulering och analys av kraftsystemet.</div> <div><br /></div> <div><strong>Bakgrund</strong></div> <div>Effektpendlingar innebär att energi förs fram och tillbaka mellan delar av elnätet. Man kan säga att pendlingar är elnätets motsvarighet till svängningar i mekaniska system. </div> <div>Pendlingar mellan olika delar av elnätet uppkommer när driftläget ändras. Stora pendlingar kan orsaka driftstörningar.</div> <div><br /></div> <div>Vår simulator (ARISTO) simulerar hela kraftsystemet i realtid. Pendlingar finns givetvis med i simuleringen men idag har vi inget automatiskt sätt att detektera pendlingarna.</div> <div><br /></div> <div><strong>Uppdraget</strong></div> <div>Vi behöver kunna detektera och övervaka pendlingar under simulering. Ditt examensarbete är en förstudie av funktionalitet för att identifiera de dominerande pendlingarna. Du kommer att skriva ett program/skript som, givet data från en simulering, svara på:</div> <div><ol><li>Vilka pendlingar är störst</li> <li>Vilka frekvenser har dessa pendlingar</li> <li>Vilka delar av nätet berörs av pendlingarna</li></ol></div> <div><span style="background-color:initial">Du kommer att börja ditt arbete med att göra en liten och mycket förenklad systemmodell. Denna modell kommer att vara utformad så att man på förhand vet vilka pendlingarna blir. Därefter kommer du att skriva ett program som analyserar svängningar i data från den förenklade modellen. Därefter så kommer du att använda ditt program för att analysera data som exporterats från en fullskalig simulering. Resultatet kommer att studeras i detalj för att utvärdera analysmetodens begränsningar. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:</div> <div><ul><li>Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.</li> <li>Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät. </li> <li>Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.</li> <li>Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.</li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">Omfattning på uppdraget är 30 högs</span><span style="background-color:initial">kolepoäng.</span><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Din profil/bakgrund</strong></div> <strong> </strong><div><br /></div> <div><ul><li>Om vi säger ”svängningar i linjära system” tänker du genast ”egenvärdesproblem”.</li> <li>Du kan programmera i något språk (t.ex. Matlab eller Python).</li> <li>Du vet vad en diskret Fouriertransform är för något.</li> <li>Kurser i signalbehandling, wavelets, reglerteknik, elkraftsteknik och mekanik är meriterande.</li></ul></div> <div><span style="background-color:initial">Du bör behärska svenska och engelska i så väl tal som skrift. </span><br /></div> <div><br /></div> <div>Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan arbetet kan påbörjas.</div> <div><br /></div> <div>För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Fredrik Bülow, 070-588 79 16 </div> <div><br /></div> <div>Vi vill ha din ansökan senast den 24:e maj 2019, planerad start för examensarbetet är augusti 2019.</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-05-24</div> <div><a href="https://www.svk.se/jobba-har/lediga-tjanster/examensarbete-detektering-av-pendlingar-i-kraftsystemet/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Svenska kraftnät</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Josefina Blomquist</span></div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">010-475 88 17</span></div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>josefina.blomquist@svk.se</div> </div>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Master-thesis,-30HP-Eye-tracking-in-VR.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Master-thesis,-30HP-Eye-tracking-in-VR.aspxMaster thesis, 30HP: Eye tracking in VR<p><b>​o you have a genuine interest for visualization and/or game development? Then this might be the master thesis for you.</b></p><strong><br />​</strong><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Electrical, Computer and IT</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Sweden</div> <div><br /></div> <div><strong>Your role</strong></div> <div>Virtual Reality (VR) has become very big these last years and the technology used is becoming more and more advanced. We think that VR can be used as a complement within flight simulators to supply our users with a simulation setup that with small measures yields a big perception of the simulated environment. </div> <div><br /></div> <div>We have performed several master theses within flying in VR. This master thesis aims at bringing eye tracking technology into the midst. How can we use eye tracking to enhance the experience? Measurements of how well the trainee understands instructions? Measuring how long time it takes to complete an instruction and where the focus was? Perhaps use as a tool to enhance objects in the scene? </div> <div><br /></div> <div>Expected result is a technical report in English, a prototype in Unity to evaluate eye tracking in VR, tests with both pilots and engineers and a demonstration for a reference group within Saab.</div> <div><br /></div> <div><strong>Your profile</strong></div> <div>We are looking for an engineering student that is in the last year of a technical education aimed at 3D development. We would very much like to see a genuine interest for visualization and/or game development. Experience with Unity is highly merited.</div> <div><br /></div> <div>You are more than welcome to attach your own projects in the application. Observe that you can send us your application in either Swedish or English.</div> <div><br /></div> <div>This position requires that you will be approved in a security screening in accordance with the Swedish Protective Security Act.</div> <div><br /></div> <div><strong>What you will be a part of</strong></div> <div>This master thesis will be performed at the department for tactical environment simulation and visualization within flight simulators. The department is located at the business area Aeronautics. The flight simulators for Gripen are used for development, concept studies and advanced training. They are an important piece in the Gripen weapon system. </div> <div><br /></div> <div>The flight simulators are used both internally at Saab for development of Gripen, but they are also used by our customers for training flight missions.</div> <div><br /></div> <div>Your thesis advisor will be Stefan Furenbäck, if you have questions you can call him at +46 13 183643.</div> <div><br /></div> <div>If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.</div> <div><br /></div> <div>L<strong>ast date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-06-30</div> <div><a href="https://saabgroup.com/career/vacancies/master-thesis-30hp-eye-tracking-in-vr/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Saab AB</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Stefan Furenbäck +46 13 183643.</div> Thu, 02 May 2019 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Product-DevelopmentMechanical-Engineering-Thesis.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Product-DevelopmentMechanical-Engineering-Thesis.aspxProduct Development/Mechanical Engineering Thesis<p><b>​Evaluation of the possibilities for application of motion dynamics software to streamline the product development process.</b></p>​<div><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Industrial Engineering and Management and Production technology</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Göteborg/Västra götaland</div> <div><br /></div> <div>Examensarbetet syftar till att undersöka om programvara för simulering av interaktionen mellan komponenter i mekaniska system kan användas för att effektivisera produktutvecklingsprocessen. </div> <div><br /></div> <div>Genomförande kan bestå av: </div> <div><ul><li>Utvärdera programvaror på marknaden. </li> <li>Tillämpa programvaran på befintliga koncept.</li> <li>Göra jämföranden mellan simulationsresultat och fysiska prototyper</li></ul></div> <div>Resultatet kan bestå av: </div> <div><ul><li>Möjligheterna med simuleringsverktyg </li> <li>Tid och kostnadsbesparing jämfört med dagens metoder </li> <li>Implementering hos produktutvecklare </li></ul></div> <div><strong>Vi söker dig (eller er) som </strong></div> <div>Studerar Maskinteknik 180 eller 300 hp och ska utföra examensarbete. En fördel är om du är intresserad av hur mekaniska och elektromekaniska system fungerar samt att du har god allmän teknisk förståelse. Gillar du också att arbeta med simuleringsverktyg är du troligtvis rätt person. Arbetet kan utföras av en eller två personer beroende på omfattning och examensinriktning. </div> <div><br /></div> <div><strong>Ansökan</strong></div> <div>Om du uppfyller kriterierna ovan är du välkommen att skicka in din ansökan via knappen &quot;Submit your application&quot; på följande länk: https://www.assaabloy.com/en/com/career/external-job/?jobId=209327&amp;jobProvider=talent%20recruiter </div> <div><br /></div> <div>Vi behandlar ansökningar löpande och kommer att påbörja projektet enligt överenskommelse med en lämplig kandidat. </div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-12-31</div> <div><a href="https://www.assaabloy.com/en/com/career/external-job/?jobId=209327&amp;jobProvider=talent%20recruiter" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Rikard Wennberg</div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"> </span>072-530 48 57</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"> </span>rikard.wennberg@assaabloy.com </div> </div>Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Optimization-of-thermal-destruction-of-alkaline-waste-water-from-nitration.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Optimization-of-thermal-destruction-of-alkaline-waste-water-from-nitration.aspxOptimization of thermal destruction of alkaline waste water from nitration<p><b>​The thesis work is aimed at optimization of a thermal treatment process for a non-biodegradable waste water.</b></p>​<br /><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"><strong> </strong></span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Chemistry and Biological Engineering</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Sweden</div> <div><br /></div> <div>Chematur Engineering AB designs and markets several chemical process plants to clients world-wide. One of the specialties of the company is nitration of aromatic substances using the mixed acid system. DNT (Dinitrotoluene) is a compound which is produced in a continuous process with the proprietary Pump Nitration technology. When the crude acidic DNT is washed in several steps an alkaline waste water is produced in one of the steps, so called Red Water (REW). This water phase contains several toxic and non-biodegradable compounds, e.g. nitrophenols and nitrocresols.</div> <div><br /></div> <div>It is known from the literature that the REW can be treated thermally at elevated temperature to break down these non-biodegradable compounds so that they eventually can be treated in a biological treatment plant. The treated waste water can then be sent to recipient or a municipal treatment plant.</div> <div><br /></div> <div>The aim of the thesis work is to optimize the thermal treatment process so that the biological treatment can produce a waste water which can be sent to recipient. Small scale equipment for the thermal treatment process, as well as advanced analytical equipment is available at Chematur’s Technology Centre (TC) in Karlskoga Sweden. At the TC we also have a small scale biotreatment process using the MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) technology and equipment to measure the BOD of waste waters.</div> <div><br /></div> <div>The tentative work plan would be to optimize the thermal treatment process and then produce a larger quantity of treated REW using the optimum conditions. This water would then be fed to the MBBR process to produce a waste water which is analyzed for toxicity to see if it is suitable for sending to a recipient.</div> <div><br /></div> <div>The thesis work is suitable for both Bachelor and Master level and can be started at the earliest possible occasion.</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-06-30</div> <div><a href="http://chematur.se/work-with-us/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Chematur Engineering AB</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Lars Stenmark</div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>070-3252492</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>l.stenmark@chematur.se</div> Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Industrial-IoT-applications.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Industrial-IoT-applications.aspxIndustrial IoT applications<p><b>​What are the driving forces for using IoT / AI in industrial manufacturing?</b></p><strong>​</strong><div><strong></strong><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Electrical, Computer and IT, Industrial Engineering and Management and Production technology</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Göteborg/Västra götaland</div> <div><br /></div> <div><strong>About Sweco </strong></div> <div>The future may seem remote to others, but it is very much present at Sweco. Our building service systems consultants are currently working on the indoor environment for a new hospital which should be admitting patients within five years. Our traffic engineers are currently analyzing a new underground metro line that will open to passengers within ten years. Our architects are currently designing what will be a vibrant, dynamic new city district in approximately 15 years. It is Sweco’s job to be one step ahead. For most people, the results of our work become reality in the future.</div> <div><br /></div> <div>With 15,000 employees in Northern Europe, we offer our customers the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world. Sweco is Europe’s leading architecture and engineering consultancy.</div> <div><br /></div> <div>Sweco Industry offers Thesis Proposal </div> <div><br /></div> <div><strong>Title: </strong>Industrial IoT applications</div> <div><strong>Category: </strong>Computer technology, Information technology</div> <div><strong>Location:</strong> Gothenburg</div> <div><br /></div> <div><strong>Description</strong></div> <div>What are the driving forces for using IoT / AI in industrial manufacturing?</div> <div><br /></div> <div>The question may be an open broader about applications or a case study in a selected specific area.</div> <div><br /></div> <div>The general confidence that IIOT can strengthen the companies' efficiency, quality etc. is great but debated, with knowledge comes the possibilities naturally to improve. One example is predictive maintenance to detect potential problems before they occur. By studying today's offerings of IIOT products/applications from the leading system suppliers in the field and create a broader compilation of today's applications to better understand the possible benefits.</div> <div><br /></div> <div>A case study of a selected application may provide another input to the discussion of IIOT possibilities and also serve as inspiration in other application areas.</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-05-31</div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Sweco Industry AB</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Fredrik Hultman</div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"> </span>+46b 738 522881</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"> </span>fredrik.hultman@sweco.se</div></div>Thu, 28 Feb 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Miljobron-offers-several-thesis-opportunities.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Miljobron-offers-several-thesis-opportunities.aspxMiljöbron offers several thesis opportunities<p><b>​Do you want to get a head start in working life and come one step closer to your dream job? Miljöbron connects students with businesses who want to contribute to sustainable development.</b></p><strong><br />​</strong><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Architecture and Civil Engineering, Electrical, Computer and IT, Industrial Engineering and Management and Production technology, Chemistry and Biological Engineering, Mechanical engineering, Industrial Design, Mechatronics and Automation, Shipping and marine engineering, Physics and mathematics</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Göteborg/Västra götaland</div> <div><b><br />Description<br /></b>Miljöbron gives you as a student the opportunity to create contacts and acquire relevant experiences during your time of study. We coach you in projects within sustainable development that are carried out on companies, municipalities and other organizations. Educational background or at what year your studying doesn´t matter. We have shorter projects that can be done early in your studies and we have master thesis projects for those of you who are about to leave school. Everyone who wants to contribute to a sustainable future is welcome to us! </div> <div> </div> <div>Be smart and acquire knowledge that both take you to the next level and make a contribution to a more sustainable society.</div> <div><br /></div> <div>You can find all of our thesis proposals at our website. It´s possible to filter out only thesis projects in the drop down menues and it´also possible to apply a filter for language or area of interest to find the project that is perfect for you!</div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-09-30</div> <div><a href="https://miljobron.se/vast/projekt/?typ=&amp;amnesomrade=&amp;sprak=" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to all our projects</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Miljöbron</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Maria Rydberg</div> <div><strong>Telephone:</strong><span style="white-space:pre"> </span>0766-121751</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>maria@miljobron.se</div> Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Enhancing-Analysis-of-Hardware-Design-Verification-Metrics-Using-Machine-Learning--Data-Visualization.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Enhancing-Analysis-of-Hardware-Design-Verification-Metrics-Using-Machine-Learning--Data-Visualization.aspxEnhancing Analysis of Hardware Design Verification Metrics Using Machine Learning & Data Visualization<p><b>​Master thesis at Axis Communications in Lund</b></p><div><strong><br /></strong></div> <strong><div><strong style="background-color:initial">​</strong><span style="background-color:initial;font-weight:300"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;font-weight:300;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial;font-weight:300">Master</span><br /></div></strong><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Electrical, Computer and IT</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Sweden</div> <div><br /></div> <div><strong>Description</strong></div> <div>The goal of this thesis is to investigate how machine learning and data visualization can be applied to metrics used in hardware design verification. This requires analysis and interpretation of available data, as well as surveying additional data that could be collected during the verification process to facilitate analysis. Algorithms for clustering and visualization should be investigated and some candidates selected for further evaluation. An initial study of the problem should be followed by the implementation of a prototype and an evaluation of said prototype.</div> <div><br /><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>2019-07-31</div> <div><a href="https://axis.easycruit.com/vacancy/2098713/97177" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application</a></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Axis Communications AB</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Lars Viklund</div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"> </span>lars.viklund@axis.com</div> Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Provisorisk-uppvarmning-och-uttorkning-av-stomme-pa-byggarbetsplats.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Provisorisk-uppvarmning-och-uttorkning-av-stomme-pa-byggarbetsplats.aspxProvisorisk uppvärmning och uttorkning av stomme på byggarbetsplats – vilken metod är bäst ur ett fossilfritt perspektiv<p><b>​Miljöutskottet vill utreda vilka metoder som är bäst utifrån perspektivet att de ska vara fossilfria med så låg miljöpåverkan som möjligt. För att utreda detta bör man inleda arbetet med en enkel omvärldsanalys av vilka metoder som finns på marknaden idag</b></p>​<br /><span style="background-color:initial"><strong>The thesis is aimed for:</strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><strong>Program area:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Architecture and Civil Engineering, Industrial Engineering and Management and Production technology, Mechanical engineering, Industrial Design, Mechatronics and Automation</div> <div><strong>Region:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Göteborg/Västra götaland</div> <div><strong>Description:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Miljöutskottet är ett regionalt nätverk bestående av sakkunniga företrädare för medlemmar och bransch som diskuterar gemensamma frågor, på lokal och regional nivå. Utskottets vision är att bidra till att öka kunskapen om ett miljömässigt hållbart byggande för kommande generationer.</div> <div><br /></div> <div>Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan beräknas motsvara ca 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen, när import och indirekta effekter inkluderas. För att bidra till ett hållbart samhällsbyggande arbetar Sveriges Byggindustrier för ett energi- och resurseffektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behövs rätt kompetens, mer kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutsebara regler och krav. </div> <div><br /></div> <div>Provisorisk uppvärmning och uttorkning av stomme står för en stor del av utsläppen på en byggarbetsplats. Vanligt förkommande uppvärmnings- och uttorkningsmetoder är fjärrvärme, el eller diesel men nya metoder introduceras ständigt på marknaden. Miljöutskottet vill utreda vilka metoder som är bäst utifrån perspektivet att de ska vara fossilfria med så låg miljöpåverkan som möjligt. För att utreda detta bör man inleda arbetet med en enkel omvärldsanalys av vilka metoder som finns på marknaden idag. Kostandmedvetenhet, tillämplighet i verkligheten, LCA-perspektiv är parametrar att ta hänsyn till. </div> <div><br /></div> <div>Uppgiftens kan anpassas utifrån examensarbetets eller praktikperiodens omfattning. </div> <div><br /></div> <div>Vi ser gärna att man läser en utbildning med inriktning mot energisystem samt gärna ha en förståelse för bygg- och anläggningsbranschen. </div> <div><br /></div> <div><strong>Last date for for application:</strong><span style="white-space:pre"> </span>2019-07-31</div> <div><strong><a href="https://www.sverigesbyggindustrier.se/miljo_vast" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application​</a></strong></div> <div><strong>Company/organisation name:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>Miljöutskottet Väst vid Sveriges Byggindustrier</div> <div><strong>Contact person:</strong><span style="white-space:pre"> </span>Christin Carlsson<span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span></div> <div><strong>E-mail:</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span>christin.carlsson@serneke.se</div> Mon, 21 Jan 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Exjobb-Det-agila-kraftbolaget.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/karriar-jobb/chalmersannonsportal/exjobbsannonser/Sidor/Exjobb-Det-agila-kraftbolaget.aspxExjobb: Det agila kraftbolaget<p><b>​Det här arbete ska ge svar på om ett företag kan öka sin konkurrenskraft i en ständigt föränderlig omvärld genom att öka sin agila förmåga.</b></p>​<div><span style="background-color:initial"><b>The thesis is aimed for:</b></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><span style="background-color:initial">Bachelor, Master</span><div><b>Program area:</b><span style="white-space:pre"> </span>Architecture and Civil Engineering, Electrical, Computer and IT, Industrial Engineering and Management and Production technology</div> <div><b>Region:</b><span style="white-space:pre"><b> </b></span>Sweden</div> <div><br /></div> <div><b>Bakgrund</b></div> <div>Skellefteå Kraft är en framgångsrik och stabil energiproducent med en lång tradition. Principstyrt förbättringsarbete och processorientering är etablerade former i dagsläget för att försöka möta omvärldens förändringar samt våra kunders och intressenters förändrade behov. Det finns dock anledning att tro att en ökning av företagets förmåga till agilitet ytterligare kan stärka konkurrenskraften på kort och lång sikt. </div> <div><br /></div> <div><b>Beskrivning</b></div> <div>Exjobbet ska inrikta sig på att besvara frågan: Hur kan ett producerande energibolag med starka traditioner öka sin agila förmåga för att bibehålla och eventuellt öka sin konkurrenskraft i en ständigt föränderlig omvärld? </div> <div><br /></div> <div><b>Exjobbet kan gärna omfatta:</b></div> <div>* Inom vilka områden ett agilt angreppssätt skulle ge störst effekt</div> <div>* Inom vilka områden ett traditionellt kraftbolag bör öka sin agilitet och varför</div> <div>* Vad som behöver förändras för att öka agiliteten</div> <div>* Vad som krävs av företagets ledning</div> <div>* Vad som behöver tas i beaktande avseende förändringsprocessen för att öka agiliteten</div> <div>* Vilka resultat som kan förväntas på kort och på lång sikt</div> <div>* Vilka risker som finns i att bli mer agila</div> <div>En mer detaljerad beskrivning och avgränsning görs när examensarbetet påbörjats. </div> <div><br /></div> <div><b>Tidsperiod för genomförande</b></div> <div>Våren eller hösten 2019. Urval och intervjuer sker löpande. Annonsen tas bort när vi rekryterat student till exjobbet.</div> <div><br /></div> <div><b>Omfattning och inriktning</b></div> <div>Förslagsvis 30 poäng för inriktning mot exempelvis affärsutveckling, projektledning, ledarskap, organisationsutveckling, kvalitetsteknik, systemvetenskap. </div> <div><br /></div> <div><b>Kontaktperson</b></div> <div>Frågor rörande examensarbetet innehåll och upplägg besvaras av Fredrik Wiik, fredrik.wiik@skekraft.se, 070-330 59 33. </div> <div><br /></div> <div><b>Ort</b></div> <div>Skellefteå</div> <div><b><br /></b></div> <div><b>Last date for for application:</b><span style="white-space:pre"><b> </b></span>2019-06-30</div> <div><b><a href="https://www.skekraft.se/om-oss/jobba-hos-oss/student/examensarbete/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Link to application​</a></b></div> <div><b>Company/organisation name:</b><span style="white-space:pre"> </span>Skellefteå Kraft AB</div> <div><b>Contact person:</b><span style="white-space:pre"> </span>Jenny Johansson</div> <div><b>Telephone:<span style="white-space:pre"> </span></b>0910-77 26 52</div> <div><b>E-mail:</b><span style="white-space:pre"><b> </b></span>jenny.l.johansson@skekraft.se</div> </div>Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0100