Urval och fördelning av platser

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en utbildning tillämpas urval. För behöriga sökande i Chalmersomgången fördelas platserna på masterprogrammet enligt följande prioritetsordning:

  1. Sökande från Civ/Ark med garantiplats till sökt masterprogram (GP)

  2. Sökande från H-ing med garantiplats till sökt masterprogram (GPH)

  3. Övriga sökande från Chalmers, vilka uppfyller behörigheten för sökt program men saknar platsgaranti till detta program (AP)

Råder det ingen platsbrist på programmet kan samtliga behöriga sökande antas.

Platsbegränsade program

I de fall då fler behöriga sökande än antal platser finns kommer sökande att rangordnas efter antal uppnådda högskolepoäng inom sitt nuvarande grundnivåprogram (dock max 157,5hp*). Om två eller fler sökande i samma grupp har samma antal högskolepoäng får den sökande som har högst medelbetyg företräde.


Uträkning av viktat medelbetyg
Om flera sökande till ett platsbegränsat program har exakt lika antal högskolepoäng, räknar vi istället ut ett viktat medelbetyg. Den med högst medelbetyg hamnar först i rangordningen. Samtliga slutbetyg på alla kurser du läst inom ditt grundprogram tas med för att räkna ut meritvärdet (det innebär att ditt medelbetyg kan baseras på mer än 157,5 poäng.) Om en kurs inte har något registrerat slutbetyg, räknas istället betyg på avklarade delkurser. Endast sifferbetyg 3-5 räknas med, inte kurser med betyg G. Endast kurser registrerade inom nuvarande grundnivåprogram räknas med.

*) Nytt från och med läsåret 2019/2020 (tidigare räknades upp till 180hp)

En sen anmälan i Chalmersomgången

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här ​​

Publicerad: to 24 sep 2020.