Urval och fördelning av platser

När det finns fler behöriga sökande än antal platser på en utbildning tillämpas urval. För behöriga sökande i Chalmersomgången fördelas platserna på masterprogrammet enligt följande prioritetsordning:

  1. Sökande från Civ/Ark med garantiplats till sökt masterprogram (GP)

  2. Sökande från H-ing med garantiplats till sökt masterprogram (GPH)

  3. Övriga sökande från Chalmers, vilka uppfyller behörigheten för sökt program men saknar platsgaranti till detta program (AP)

Råder det ingen platsbrist på programmet kan samtliga behöriga sökande antas.

Platsbegränsade program

I de fall då fler behöriga sökande än antal platser finns kommer sökande att rangordnas efter antal uppnådda högskolepoäng inom sitt nuvarande grundnivåprogram (dock max 157,5hp*). Om två eller fler sökande i samma grupp har samma antal högskolepoäng får den sökande som har högst medelbetyg företräde.

Uträkning av medelbetyget (och fingerade meritvärden vid lika meritvärde)
I de fall två eller fler sökande i samma grupp har samma antal poäng (max 157,5hp) räknas ett viktat medelbetyg fram. I det viktade medelbetyget ingår slutbetyg på hel kurs, eller betyg på delkurser om kursen inte har något registrerat slutbetyg. Endast sifferbetyg 3-5 räknas med (ej G). Endast kurser registrerade inom nuvarande grundnivåprogram räknas med (dock max 157,5hp*).

Då det vid hög konkurrens kan finnas ett flertal behöriga sökande med samma meritvärde. Ett fingerat meritvärde baserat på viktat medelbetyg kan då komma att ersätta det aktuella antalet högskolepoäng.


*) Nytt from läsåret 2019/2020 (tidigare 180hp)

En sen anmälan i Chalmersomgången

Vid sen anmälan gäller andra villkor, läs mer här

Publicerad: on 08 feb 2012. Ändrad: må 20 maj 2019