Sen anmälan i Chalmersvalet

De masterprogram som inte fyllt sina platser efter urvalet kan komma att erbjuda möjligheten att göra en sen anmälan. Efter urval 2 kan du se vilka program det gäller, de blir valbara på antagning.se.

Villkor för sen anmälan

Antagningsordningen fastställer att alla sökande i tid måste erbjudas plats innan behöriga sökande som gjort en sen anmälan kan erbjudas plats.
  • En sen anmälan ska först göras när behörigheten är uppfylld (ingen kompletteringstid). För att kurskravet ska anses uppfyllt krävs att aktuell kurs är slutrapporterad*. En slutrapporterad kurs har alla moment/delkurser godkända och det slutliga kursbetyget är inrapporterat i Ladok. Dispens beviljas inte.
    En student kan uppfylla ett kurskrav genom tillgodoräknad kurs från annat program eller lärosäte. Kurskraven i appendix (appendix för Chalmerister) får inte vara högre avseende omfattning eller innehåll än kraven i antagningsordningen.
  • Sena anmälningar handläggs i mån av tid samt plats på programmet.
  • En anmälan till samma alternativ som du har blivit struken från pga obehörighet, kan du göra själv på antagning.se (så kallad återanmälan) när du fått in nya meriter (hp) i Ladok. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
  • En anmälan till nytt alternativ kan du göra själv på antagning.se. Om det inte går, kontakta Chalmers antagning på antagning@chalmers.se
  • Platser tilldelas i turordning utefter det datum komplett anmälan gjordes. Vid konkurrens om platser samt flertal behöriga sökande med samma anmälningsdatum, lottas platserna.
  • Platsgaranti kan inte åberopas.​
*) Tillsvidare finns det i appendix ett fåtal kurskrav där undantag ges från kravet på slutrapporterad kurs, till enbart registrering på kurs. Orsaken till beviljat undantag är att behörighetsgivande kurs endast ges i Lp4, årskurs 3 på grundnivåprogrammet. Undantag från kravet på slutrapporterad kurs gäller endast för anmälan i tid och vid studier i nominell studietakt. Undantaget gäller inte vid en sen anmälan eller om studier bedrivs i annan takt än nominell (dvs vid en omregistrering på aktuell kurs efter det att den gavs i Lp4, årskurs 3 enligt ordinarie programplan). De aktuella kurserna är markerade i appendix med en stjärna (*) och tillhörande fotnot.

Publicerad: on 27 nov 2019.