Tracks – lärande och lärandemiljö

Tracks skapar gränsöverskridande kompetenser

Tracks är en av de största satsningarna inom utbildningarna i Chalmers 190-åriga historia. Syftet är att 
skapa och testa en ny utbildningsmodell där strukturen på utbildningen utvecklas för att:

  • Ge studenterna förutsättningar att skapa sig gränsöverskridande kompetenser
  • Möta studenters förväntan på och behov av en mer individualiserad studiegång och 
  • Korta ledtiderna för förändring av utbildningsutbudet. 

Modellen bygger på att det skapas tracks (spår) med olika aktuella teman mellan existerande utbildningar. Som en del av Tracks kommer det också att göras en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. 

Ger rätt verktyg för att möta komplexa samhällsutmaningar

Genom en omvärldsanalys har följande tre trender identifierats som framförallt påverkar Chalmers roll i samhället och därmed de förväntningar som finns på våra utbildningar och studenter:

  • Komplexa samhällsutmaningar med större krav på kompetens att arbeta över disciplingränser
  • Förändrade förväntningar hos och på studenterna inklusive livslångt lärande 
  • De allt kortare ledtiderna för (digital) teknikutveckling

Ingenjörs- och arkitektutbildningar har historiskt organiserats per disciplin: maskinteknik, kemiteknik, osv. Djup ämneskunskap är nödvändig för ett kvalitativt arkitekt- och ingenjörsarbete, men arkitekter och ingenjörer behöver även utveckla kunskaper och färdigheter i teamwork, etik, kommunikation och entreprenörskap, så kallade “professionella färdigheter”, utan kompromisser med djupa ämneskunskaper. Att uppnå dessa två mål samtidigt kräver nya lärandeformer som kombinerar ämnesfördjupning med utveckling av professionella färdigheter (Crawley 2014). Till detta kommer förväntningar på att examinerade studenter ska kunna ta sig an komplexa samhällsutmaningar och problem inkluderande både sociala och tekniska aspekter (FN, Sustainable Development Goals, 2018, NAE, Grand Challenges, 2008, The Mazzucato report, 2018).

Chalmers utbildningsmodell är idag utformad som program ledande till en yrkes- eller generell examen. Examensmålen är nationella och varje program har en egen programplan samt är samlade i en beställarorganisation med gemensamma kvalitetssäkringsprocesser där myndighetsutövning som examination sker så rättssäkert som möjligt. Dagens programupplägg medger viss individualisering för studenten, men den är begränsad. Det tar också upp till två år att införa nya kurser i en utbildning. För att kunna erbjuda studenterna en aktuell och relevant utbildning behöver även sättet att utveckla utbildningen anpassas. 

Innehåll

Tracks består huvudsakligen av två delar: lärande och lärandemiljöer. 

Lärande

Idén bakom satsningen är att skapa individuella och flexibla studiemöjligheter genom att introducera trackskurser till Chalmers studenter. Dessa kurser är valbara, adresserar specifika utmaningar, och ligger ”mellan” programmen, där studenten möter studenter från andra program och förbereder sig för att lösa framtidens komplexa problem. Studenterna kommer att arbeta tillsammans men ha olika programbakgrund, ofta men inte nödvändigtvis, i projektform. För att skapa en blandning av studenter kommer kurserna att vara öppna för så många program som möjligt och för studenter med olika erfarenhet av t.ex. projektarbete sedan tidigare. Kurserna kommer att kunna sökas i årskurs 2-5 och idén är att det finns minst en kurs per årskurs inom varje tema. Detta gör att om studenten vill läsa en Trackskurs om året inom samma tema skapas ett valfritt ”spår”. Detta ska ses som en möjlighet och det kommer också att gå bra att välja enbart en kurs eller kombinera kurser från olika teman.

Lärandemiljöer

Tracks innehåller även en stor satsning på Chalmers lärandemiljöer. För att möta Trackskursernas behov ska Chalmers skapa framstående flexibla lärandemiljöer där man bildar projektrum både fysiskt och digitalt. Delar av undervisningen kommer att genomföras digitalt och andra delar genom en hög grad av interaktion med arbetslivsrepresentanter och andra delar av samhället. Det behövs också moderna arbetsmiljöer med till exempel datorresurser för maskininlärning och artificiell intelligens. Andra exempel är labb och hybrida virtuell- fysiska miljöer där studenter kan modellera, bygga, testa och utvärdera prototyper. Det kommer även finnas öppna kreativa ytor för grupparbete samt informella ytor för möten och brain-storming.  

Studentinformation
Den 6 oktober kl. 12.00-13.00 kommer Tracks att blir presenterat för alla intresserade studenter. Länken till presentationen finns i Canvasrummet som heter Tracks for students.

Artiklar om Tracks på Chalmers webbplatser

​​

Referenser

Crawley, E. F., Malmqvist, J. Östlund, S., Brodeur, D. R. (2014) Rethinking Engineering Education - The CDIO Approach, 2nd edition. ISBN/ISSN: 978-3-319-05560-2. Springer-Verlag, New York.
NAE, National Academy of Engineering. (2008) 14 grand challenges for engineering, besökt 2018-04-05.
Mazzucato, M. (2018) Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union. A problem-solving approach to fuel innovation-led growth  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf
United Nations. (FN) (2018) Sustainable Development Goals – 17 Goals to Transform Our World, http://www.un.org/sustainabledevelopment​, besökt 2018-04-05.


​​​​​​​​​

Publicerad: on 30 sep 2020.