Tracks teman

Inom Tracks finns det fem temaområden. Tanken är att ett tema inom Tracks ska vara brett och rymma en stor variation av olika kurser på grundläggande eller avancerad nivå. Det ger dig som student möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som intresserar dig.

Både temaområden och kurser kommer att avslutas och nya kommer att väljas in kontinuerligt. Varje tema finns dock kvar i ungefär tre år. Vilka teman som väljs baseras på bland annat hur aktuella de är, att det finns forskare och lärare som arbetar och forskar i ämnet och att det finns möjlighet att skapa kurser som passar de flesta studenter på Chalmers. Syftet med Tracks är också att skapa möjligheter för projekt inom kurserna som inte ryms i den existerande undervisningen, det ska därför vara nya och tvärdisciplinära samhälls- och forskningsutmaningar som blir Trackskurser. 

Teman för omgång 20/21 är Emerging technologies - from science to innovation, Hållbara transporter, Hälsa och sportteknologi, Hållbara städer samt Hållbar produktion. Under dessa teman finns ett antal Tracks-kurser. 
Bild visar aktuella teman

Emerging technologies – from science to innovation
Emerging technologies är ett spännande  tema som inkluderar teknologier vars utveckling och /eller  praktiska tillämpningar till stor del är orealiserade!  Exempel på sådana teknologier är AI, kvantmaterial och kvantteknologi,  nanostrukturer och grafen. Kopplingen till grafen är naturlig då Chalmers leder en stor EU-satsning på grafen. Efterfrågan på kunskap om kvantteknologi är hög och ger en intressant spets till flera utbildningar på Chalmers. AI är viktigt och både generell och djup kunskap inom AI är starkt efterfrågat från samhället. AI relaterar på olika sätt till alla utbildningsprogram på Chalmers och det tidigare Tracks-temat AI uppgår i det här nya temaområdet. 

Hållbara transporter
Högst aktuellt område för att ställa om samhället till att bli mer hållbart. Chalmers har mycket framgångsrik forskning inom transportområdet och de flesta utbildningsprogram på Chalmers är relevanta i dessa projekt.

Hälsa och sportteknologi
Ett område på Chalmers som har framgångsrik forskning och intressanta uppkopplingar mot samhället som kan komma fler studenter till nytta. Att kombinera hälsa och sport med teknologi är högst relevant och aktuellt samt något som kan kombineras med flertalet utbildningsprogram på Chalmers. Chalmers är också ett Riksidrottsuniversitet (RIU) vilket gör temat naturligt.

Hållbara städer
Ett tema som kan innehålla allt från problemställningar kring vatten och elektricitet till återvinning och husbyggen. 

Städer står inför ett flertal utmaningar kopplade till FNs hållbarhetsmål där Chalmers kan erbjuda en interdisciplinär studie- och forskningsmiljö. Det är också möjligt att använda campus som en testmiljö för olika lösningar inom detta temaområde.

Hållbar produktion
Temat inkluderar både hållbar produktion och hållbara produkter. Som en del av omställningen av industrin behöver studenter inom flera olika områden få med sig arbetssätt som innebär att hållbara produktionslösningar kan skapas.  På Chalmers finns också möjligheter att utveckla utbildningen kring hållbara produkter genom att kombinera de tekniska lösningarna med miljöanalys och därmed skapa nya produkter och tjänster.

Kurser som är aktuella just nu


Sidansvarig Publicerad: to 20 maj 2021.