Regler vid salstentamen på Chalmers

 • Kom i god tid till tentamen – insläpp börjar ca 30 minuter innan start.
 • Ta med giltig id-handling (pass, svenskt nationellt idkort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet) och ha den redo när du ska gå in i skrivsalen.
 • Tänk på att du behöver ha betalat din kåravgift för aktuell termin. Du kommer inte behöva visa kårkortet då det kontrolleras automatiskt för alla studenter som är anmälda till tentamen. Men har du betalt nyligen så kommer du behöva visa gällande kårkort/mecenatkort på din mobiltelefon eller kvitto på betald kåravgift.
 • Ta med dig din anonyma kod till tentasalen (se Studentladok). Du ska ange den anonyma koden på tentan istället för personnummer. Koden ska skrivas på varje svarsark som lämnas in och på skrivningsomslaget. ​
 • Det är tillåtet att ta med och äta mellanmål inne i tentamenssalen förutsatt att detta inte stör tentanderna. Det är av allergiska inte tillåtet att medföra jordnötter, andra baljväxter eller mandlar. 
 • Tentamenstiden är normalt 4 timmar.
  - Förmiddagstentamen startar klockan 8.30.
  - Eftermiddagstentamen startar klockan 14.00.
 • Studenter med beslut om förlängd tid har 50 procent längre tid och börjar förmiddagstentan 8.30, men börjar eftermiddagstentan klockan 12.00.
   
Hitta till din tentasal
På sidan" Hitta tentasalen" finns aktuell information om vilken lokal du ska skriva din tenta i.
Hitta tentasalen​
Information finns även som allmänt anslag i Canvas och kommer dessutom finnas i entrén i respektive hus.

Information för dig som ska skriva digital salstentamen​ (Inspera)​

I tentamenssalen gäller följande:

 1. Följ tentamensvaktens instruktioner och anvisningar.
 2. Placera personliga tillhörigheter som jackor, väskor på anvisad plats i lokalen.
 3. Mobiltelefoner, smartwatch och annan otillåten elektronisk utrustning ska vara avstängda och förvaras bland personliga tillhörigheter.
 4. Under tentamenstiden är det förbjudet för student att samtala med andra studenter eller med utomstående, både i salen och i samband med toalettbesök.
 5. Student ska skriva sitt namn (läsligt), personnummer och anonym kod (som fås i samband med anmälan) på placeringslistan. I de fall tentor skannas används förtryckta försättsblad där studenten inte behöver fylla i dessa uppgifter.
 6. Examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas vid tentamenstillfället. Dessa ska tydligt framgå av kurs-PM och på tentamenstesen. Penna, radergummi, linjal och ordbok är tillåtna hjälpmedel vid alla tentamina. Ordbok är inte tillåten vid språktentamen om inte examinatorn har meddelat att det är godkänt hjälpmedel.
 7. Endast av tentamensvakten utdelade skrivpapper får användas. Det är således inte tillåtet att till tentamenssalen ta med egna kladd- eller skrivningspapper. Alla skrivpapper, kladdpapper lämnas till vakten vid tentamen slut även de som inte använts. Röd penna ska inte användas
 8. Student får lämna tentamenssalen tidigast 60 minuter efter den utsatta tentamenstidens början. Under den tiden är pauser inte tillåtna.
 9. I övrigt är en eller ett par korta pauser för toalettbesök är tillåtna men inte under de första 60 minuter efter tentamenstidens början. Rökpauser är inte tillåtna.
 10. Examinator eller av examinator utsedd ansvarig lärare ska besöka tentamenssalarna vid två tillfällen för att svara på frågor.
 11. Tentamensvakten meddelar när det återstår 15 minuter och därefter fem minuter av tentamenstiden. Student är skyldig att avsluta tentamen inom utsatt tid. Inom denna tid ska studenten också ha fyllt i angiven kod och sidnummer på samtliga inlämnade ark.​

  För fullständigt regelverk om vad som gäller vid 
  skriftlig tentamen, hittar du i länken nedan.
  ​Föreskrifter, planering av kurs och genomförande av examination​
​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 17 feb 2022.