Tentamen

Examination innebär att du ska visa vad du lärt dig under ett moment i utbildingen. Inom högskolan används olika examinationsformer. Skriftlig tentamen är vanligast, men laborationer, rapportskrivningar och muntliga presentationer förekommer också. I kurs-PM informerar examinator om kursens examination, datum för ordinarie tentamina och första omtentamenstillfället, samt vilka hjälpmedel som accepteras vid tentamen.

Anonyma tentor

Studentkårerna i Sverige har drivit frågan om anonyma tentor för att minimera risken att lärare påverkas av att veta vems tentamen som rättas. Som student ska man veta att man bedöms efter prestation på tentamen och att bedömningen inte påverkas av exempelvis närvaro, härkomst eller kön.

Det är endast under rättning som anonymiteten kan upprätthållas. Är läraren närvarande på tentamen för att svara på frågor eller vid granskningen av rättningen kan anonymiteten inte upprätthållas. En muntlig examination eller en projektredovisning kan inte heller vara anonym.

Ta med koden till tentan

När du anmäler dig skapas en tentamenskod som du tar med till tentamenstillfället, tillsammans med giltig legitimation. Koden ska skrivas på omslaget och alla lösningsblad. Du skriver namn, personnummer och namnteckning på omslaget. Därefter kontrollerar vakten uppgifterna mot din legitimation. 

"Ges av inst"

Projektkurser har ofta andra tentamensdatum. I program- och kursplanen beskrivs det med "Ges av inst". Kontakta institutionen som ger kursen för att anmäla dig till tentan och för mer information. När institutionen ansvarar för tentan gäller samma ordningsregler som för övriga tentor.

Föreskrifter för examination

Frågor om tentamen

tentamen.stodet@chalmers.se

Johanneberg, tel. 031-772 5961, 031-772 8888

Lindholmen, tel 031-772 1935

Öppet: måndag-fredag: kl. 9.00 -14.30, lunchstängt: kl. 11.30-12.30.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: ti 16 jan 2018