Distanstentamen via Zoom

När du tentar på distans med Zoom gäller följande:

 • Se till att vara på plats 45 minuter innan tentans start. Tentan finns i kursens canvasrum och där kommer du att få länken till Zoom-rummet som används för övervakningen.
 • Du ska vara inloggad med ditt CID i Zoom via https://chalmers.zoom.us/. GU-studenter som deltar i Zoom-övervakade tentor på Chalmers ska logga in med sitt GU Zoom-konto.
 • Se i god till att du kan logga in på rätt sätt. När Zoom används för ID-kontroll och tentaövervakning behöver du ha tillgång till en kamera. Om du inte har kamera i din dator kan du använda kameran i din mobiltelefon. Se till att ladda ner Zoom-appen i förväg och testa att du kan logga in på rätt sätt. Prova också ut hur du ska placera telefonen så att du syns ordentligt. Vilket Zoom-rum du ska ansluta dig till kommer du att få information om i kursrummet i Canvas.
 • På IT-avdelningens dokumentationswebb finns information om hur du använder Zoom​.
 • När du har blivit insläppt i Zoom-rummet kommer du att bli flyttad till ett så kallat ”breakout-rum” som heter ”Pre-ID”. Observera att du kan behöva klicka på ”Breakout room” och sedan ”Join” för att komma till det rum som du har blivit tilldelad. 
 • Ha din legitimation intill dig under hela tentatiden. ID-kontrollen sker i ett särskilt rum i Zoom, du kommer flyttas dit av tentavaken. Efteråt flyttas du till ”tentasalen”, där är cirka 25 studenter närvarande samtidigt.
 • Observera att du ska börja genomföra din tenta när den öppnar oavsett om ID-kontrollen är avslutad eller inte.
 • Om du blir utkastad från Zoom behöver du gå in så snabbt som möjligt igen genom att använda samma länk som tidigare. Du kommer att ID-kollas igen när du blir insläppt. 
 • Du ska vara ensam i rummet där du tenterar. Om det inte går att uppfylla måste du kontakta examinator i förväg. Använd en neutral bakgrund. Notera att det är möjligt att sitta i Chalmers lokaler. 
 • Textsvar på tentamen skrivs i textdokument. Beräkningar etc. redovisas på papper och fotograferas eller scannas. Examinator beslutar och meddelar studenterna om hur och i vilket format svar ska skrivas och lämnas in för respektive fråga/problem. Detta kommer att anges på tentamenstesen eller separat i Canvas.
 • Det är absolut förbjudet att kommunicera muntligt eller skriftligt med andra personer än examinator och tentavakt. 
 • Det är förbjudet att använda alla former av hörlurar eller hörsnäckor. 
 • Det är förbjudet att som student spela in tentamen med egen utrustning.
 • Förbered dig som om det vore en salstentamen på campus. Det vill säga ha till exempel kaffetermosen och annat praktiskt som du behöver till tentan bredvid dig redan när tentan startar. Vissa tentor är uppdelade i flera sektioner med paus emellan, vissa inte.

Hur kontakten mellan studenter, tentamensvakt och examinator ska gå till (kan finnas lokala avvikelser som i så fall finns i Canvas).  

 • Om du vill ha kontakt med vakten skriv i chatten till "Everyone": 
 • Vid toabesök skriv: "Toabesök"
 • När du är tillbaka skriv: "Toabesök åter"
 • Toabesök skall göras skyndsamt. 
 • Om du har en fråga till examinatorn skriv: "Fråga till examinatorn" Studenten blir då  flyttad till examinatorns rum för att ställa frågan. Det kan dröja en stund om examinatorn är upptagen. 
 • Om det finns annat behov av kontakt med tentavakten skriv "Kontakt". Då blir du flyttad till annat rum för att förklara vad det gäller. Det kan ta en liten stund. 
 • I de fall där lösningar ska skannas: När du börjar skanna din lösning ska du skriva "Scannar lösning"  
 • När du har lämnat in din lösning i Canvas skriver du "Lämnat in i Canvas". 
 • När vakten lagt till ##KLAR## till ditt namn kan du lämna breakout-rummet och Zoom-mötet. 
Övervakningen sker i Zoom men själva tentan görs i Canvas. (Länken till Zoom-rummet kommer att finnas i Canvas). Vid alla tentor finns tentavakt och ID-kontrollanter. Examinator kommer att finnas tillgänglig för frågor under hela eller delar av tentan.

Tentamensvakter på distans via kamera

Enligt beslut ges möjlighet att vakta tentander genom videoöverföring.  

 • För att genomföra tenta på distans och motverka olika former av fusk behöver Chalmers behandla dina personuppgifter. Chalmers kommer, genom din webb-/mobilkamera och Zoom, att använda videoströmning vid tentamenstillfället för att kunna kontrollera att det är du som skriver tentan och inte samarbetar med andra på ett otillåtet sätt. Videon som strömmas kommer inte att sparas efter tentan, förutom i fall då misstänkt fusk identifierats. Chalmers kommer av samma skäl att tillåtas spara en bild av din legitimation fram till dess att tentaresultat rapporterats in i Ladok. 
 • ID-kontrollen kommer att utföras så att ingen annan student kan se ditt ID, däremot går det inte att undvika att studenter kan se varandra under tentamen för det skulle kräva en vakt per student. 
 • Eventuell chatthistorik i Zoom behandlas under tentatillfället och kommer därefter att raderas. 
 • Personuppgifterna behandlas med stöd i en intresseavvägning där Chalmers gjort bedömningen att ovanstående behandling är nödvändig och att Chalmers intresse av att kunna kontrollera att tentan utförs på ett tillåtet sätt väger över ditt intresse av att inte bli övervakad via video under tentan. 
 • Som registrerad har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade, överflödiga uppgifter raderade, begära att behandlingen begränsas och uppgifter överförda till en annan aktör. Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Har du frågor rörande Chalmers behandlingar av personuppgifter kan du kontakta Chalmers dataskyddsombud på dataskydd@chalmers.se. Du kan även läsa mer om hur Chalmers behandlar personuppgifter och dina rättigheter på Chalmers webbsida​

Frågor kring digital tentamen på distans

Kommer min tenta att se likadan ut som en salstentamen?

Nej, förmodligen inte. Rektor har beslutat att examinator för en kurs får ändra examinationsform. Anledningen till detta är att ge möjlighet för examinator att hitta en så bra och rättssäker lösning som möjligt för examinationen i förhållande till kursens lärandemål och med beaktande av det antal studenter som ska examineras. En skriftlig tentamen på distans kan till exempel fördelas på flera moduler så som en skriftlig och en muntlig del, för att minska risken för otillbörligt samarbete mellan studenterna. 

Hur kan handskrivna anteckningar föras över till digitalt format?

En app för dokumentskanning i mobiltelefonen rekommenderas när handskrivna anteckningar ska föras över till digitalt format. Dokumentskanning med en app ger tydlig avbildning direkt i pdf-format. Alternativt kan andra tillgängliga skanners användas. Om möjligt ska fotografering med telefonens kamera-app undvikas då kvaliteten ofta blir bristande. Tänk på att ha god belysning oavsett om du scannar eller tar kort.
Exempel på gratis dokumentskanning-appar är CamScanner och Genius skanning / Genius Scan som båda finns för iPhone och Android.
Se till att du testar skanningen i förväg och vet hur du kan överföra filen från telefon till dator.

Kommer jag att ha lika mycket tid som vid en vanlig salstentamen?

Det är inte säkert. Examinatorerna har fått möjlighet att använda alternativa examinationsformer, och då kan det innebära att tentamenstiden kortas ned för att passa den nya examinationsformen.

Är det möjligt att dubbeltentera?

Nej, det är inte möjligt att dubbeltentera (skriva två tentamina som är planerade att gå vid samma tid genom att en av tentorna förskjuts i tiden). Detta eftersom det inte går att hindra att en student får tillgång till tentamenstesten redan på förmiddagen även om tentamen ska göras först på eftermiddagen.

Kan jag skriva en tentamen utan att vara anmäld till den?

Nej, det är inte möjligt att tentera utan tentamensanmälan. Bara den som är anmäld kan skriva en tentamen.

Är det möjligt att plussa?

Nej. Plussning, det vill säga att skriva om en tentamen i en redan godkänd kurs för att höja sitt betyg, är inte möjligt då vi av kapacitetsskäl behöver minska antalet studenter som tenterar. Plussning kommer att tillåtas igen när kapaciteten att genomföra tentamina är större.

Kommer examinationen att vara anonym?

Examinationen är inte anonym för tentor som genomförs på distans. Chalmers har inga verktyg för att bevara anonymiteten under de förutsättningarna. I de fall tentor ges på campus som salstenta gäller ordinarie föreskrift och studenten är anonym i förhållande till examinator.

Vilka hjälpmedel kommer jag att få använda vid tentamen?

 • Då examinationen sker på distans och det inte finns möjlighet att kontrollera vilka hjälpmedel tentander använder är alla hjälpmedel tillåtna. Det är dock inte tillåtet att samarbeta eller ta hjälp av andra personer. 
 • I de fall tentor ges på campus som salstenta gäller istället ordinarie föreskrift och examinator avgör vilka hjälpmedel som får användas.​

Har studenter med rätt till förlängd tentamenstid rätt till det även nu?

Inför kommande tentaperioder behöver studenter som har giltiga Nais–besked med beviljad tentamenanpassning inte längre göra en separat anmälan om anpassad tentamen till tentamensadministrationen/examinatorn. Studenter anmäler sig till tentan enbart i Ladok, sista datum för anmälan till tenta i Ladok blir således också sista dag anmälan anpassad examination. Vid Zoom-övervakad tentamen gäller 50 procent extra tid om förlängd tid beviljats i Naisbesked. Vid hemtenta i form av inlämningsuppgift kontaktar student examinator 10 arbetsdagar innan hemtentan, examinator tar beslut om förlängd tid.

Vilka tider är aktuella för tentander som tenterar med förlängd tid? 

För distanstentor med zoomövervakning gäller följande tider vid fyratimmars-tentor med 50 % förlängd tid för tentaskrivning: 
 • Förmiddag: kl. 8.30-14.30 + 30-45 min för scanning (Examinatorn beslutar om vilken tid som behövs för scanning eller om scanning ej behövs). 
 • Eftermiddag: kl.14.00-20.00 + 30-45 min för scanning (Examinatorn beslutar vilken tid som behövs man för scanning eller om scanning ej behövs).​

Kommer det att vara möjligt att få överbetyg (betyg 4 eller 5)?

Ja. Om kursen har graderade betyg kommer det att vara möjligt att få överbetyg även vid dessa tentamina. Det kan dock vara olika examinationsformer för att nå de olika betygsstegen.

Är det möjligt att göra en annan högskolas tentamen på Chalmers?

Nej. Chalmers kan för tillfället inte erbjuda studenter att skriva annan högskolas tentamen på Chalmers.

Jag har inte tillgång till årets canvassida eftersom jag läst kursen tidigare, hur ska jag göra?

Kontakta examinator för kursen.

Jag ska tentera en kurs som har lagts ner, hur ska jag göra?

Du kommer att få tillgång till en canvassida antingen på en kurs som gått tidigare eller så kommer det att skapas en speciell canvassida för just den här tentan. Examinator kan svara på frågor om din tenta.​

Hur kontrollerar Chalmers att inget fusk förekommer?

Bedömningen som Chalmers har gjort är att det bästa sättet att upprätthålla en rättssäker examination är att övervaka studenter med hjälp av videoströmning och med id-kontroll. Examinator kan även t.ex. fördela tentamen på flera moduler så som en skriftlig och en muntlig del för att minska risken för otillbörligt samarbete mellan studenterna.

När och hur får jag information om min tenta?

Tentorna kommer att se olika ut för olika kurser. I vissa kurser kommer det bli mer muntliga inslag till exempel. Du kommer hitta information om hur just din tenta kommer utformas i kursrummet i canvas. Vet du inte vilket kursrum du tillhör kan du kontakta examinator. 

Det kan vara så att studenter från tidigare årskurser ännu inte har blivit inlagda i rätt kursrum. Därför kan det vara så att du får vänta ytterligare något för informationen. Kontakta din examinator om du har frågor.

Frågor om distanstentamen och integritet

Observera att vissa skillnader i praktisk hantering kan förekomma mellan olika tentor beroende på tentans utformning och karaktär. Information om just din tenta fås av examinator och finns i canvasrummet för kursen.

Varför använder sig Chalmers av de här metoderna för distanstentamen?

På mycket kort tid har Chalmers behövt ställa om sina ordinarie salstentor till distanstentamen. Vi kan inte använda andra it-verktyg och system än de som vi redan har på grund av upphandlings- och GDPR-regler. Därför kommer Chalmers använda sig av en kombination av Zoom och Canvas. Chalmers har jobbat hårt för att hitta andra sätt att genomföra tentor på distans och olika möjligheter till alternativ har utretts. I nuläget finns det dock inte något bättre alternativ.​​

Chalmers Zoom-installation går via SUNET (Swedish University computer Network) och den är därmed skild från den publika Zoom-lösningen (Zoom cloud). Läs om säkerheten i Zoom.

Bedömningen som Chalmers har gjort är att det bästa sättet att upprätthålla en rättssäker examination är att övervaka studenter med hjälp av videoströmning och med id-kontroll. Chalmers ser lika hårt på fusk vid dessa tentor som vid ordinarie salstentor. Även om alla hjälpmedel får användas är det samma krav på den som skriver tentan som vid ordinarie tentor. Misstänkt fusk anmäls till disciplinnämnden enligt ordinarie processer. 

Förutom övervakningen och id-kontrollen kommer tentorna att konstrueras på ett annat sätt än vid salstentorna. Det är upp till varje examinator att utforma sin tenta.

Har det gjorts någon konsekvens- och riskanalys kring studenternas integritet i och med videoövervakning?

Ja. Personuppgifterna som övervakningen och ID-kontrollen innebär behandlas utifrån en avvägning (C2020-1563, se länk nedan) där Chalmers gjort bedömningen att möjligheten att kunna kontrollera att tentan utförs på ett tillåtet sätt är nödvändig trots det eventuella intrång i studenters integritet. Det är en svår fråga att avväga mellan studenternas integritet, hanteringen av personuppgifter och lärosätets uppgift att genomföra rättssäker examination och säkerställa att vi vet att rätt student genomfört examinationen.

Vilka är riktlinjerna för vad som skall synas i kameran? 

Det viktigaste är att ansiktet syns eftersom tentavakt och examinator ska se att det är rätt student som sitter där. Inget övrigt är specificerat.

Chalmers uppmanar sina studenter att använda virtuell bakgrund/blurrning för att inte behöva visa sina hem för varandra. Den som ändå är tveksam till att visa sin omgivning kan sitta i till exempel ett grupprum på Chalmers. (Observera dock att det alltid gäller en person per rum när det handlar om att skriva en distanstentamen).

Vilka krav finns på att ha ljud tillgängligt under tentamenstillfället?  

Du kan ha ljudvolymen neddragen så att ljudet från andra inte stör dig. Det går dock inte att undvika att andra studenter kan komma att höra hur det låter hos en annan student, om de inte har volymen neddragen. 

Tentavakten styr mute/unmute av studenternas mikrofoner. Tentavakten slår på mikrofonen på studenterna en och en, då och då, för att kolla att inget otillbörligt låter. Om du som student har behov av att fråga tentavakt eller examinator något under tentan använder du chatten. Då kan tentavakten flytta dig till ett separat så kallat ”breakout-rum” där examinator kan svara på frågor. 

Vilka regler gäller för toalettbesök? 

Här gäller samma sak som för en ordinarie salstentamen. Toabesök är normalt tillåtna, men du måste meddela vakten och göra besöket snabbt. Det ska självfallet inte filmas. Om tentan är uppdelad i kortare delar med inlämning av var del och paus emellan kan examinator specificera att toabesök ska ske i pausen.

Jag har inte vare sig dator med webbkamera eller telefon med fungerande kamera, hur ska jag göra? 

Det finns vissa möjligheter att låna utrustning, dessa är dock mycket begränsade. Om du inte har egen utrustning behöver du kontakta examinator för att diskutera en lösning.

Hur och när ska jag lämna in min tenta?

Du får inte lämna Zoom-rummet förrän tentan är inlämnad på det sätt som examinator har specificerat. Inlämning sker i canvas och när ordinarie tid är slut behöver du lämna in omedelbart.  Varje tenta har en viss tid för inlämning, cirka 30 minuter. Inskanningen och inlämningen i sig måste inte filmas. Du bör testa hur inskanning fungerar i förväg. Om du har problem med att lämna in din tenta behöver du mejla din tenta till examinator.

Kontakta din examinator direkt vid eventuella problem.​

Sidansvarig Publicerad: fr 01 okt 2021.