Antal tentamenstillfällen

Ordinarie- och omtentamenstillfällen för kurser i Chalmers utbildningsprogram placeras i tentamensperioderna på tid och plats som anges i Studentportalen. 

Antal tentamenstillfällen per läsår

I varje obligatorisk kurs ska tre tentamenstillfällen per läsår anordnas. Ett av dessa ska infalla i augusti. För kurser som utgår från utbildningen ska minst fyra omtentamenstillfällen ges, jämnt fördelade på två år, efter det läsår som kursen gått sista gången.

Examinator kan ge ytterligare muntliga eller skriftliga tentamen utöver vad som anges i Studieportalen eller kurs-PM.

När endast en tentamen återstår till examen kan, under terminstid, eventuellt extra tentamenstillfälle erbjudas. Beslut om extra tentamenstillfälle fattas av examinator.

Flytta tentamensdatum

Endast rektor kan besluta om att flytta en tentamen till annan tid än den som är angiven i Studentportalen. Ansökan om ändrad tentamensdatum ställs till Rektor men skickas till Student- och utbildningsavdelningen.

Examinator är ansvarig för fastställande av datum för tentamina som anges med "inst" i Studieportalen, liksom för information om detta till studenterna.

Publicerad: on 13 okt 2010. Ändrad: ti 16 feb 2016