Anonyma tentor

Studentkårerna i Sverige har drivit frågan om anonyma tentor. Skälet har varit att minimera risken för att lärare undermedvetet påverkas av att veta vems tentamen som rättas. En sådan påverkan skulle kunna leda till såväl mer positiv som negativ bedömning. Som student ska man veta att man bedöms efter prestation på tentamen, och att bedömningen inte påverkas av exempelvis närvaro, härkomst eller kön.

Sedan 2008 är salstentamina anonyma på Chalmers

Det är endast under rättning av tentamen som anonymiteten kan upprätthållas. Om läraren exempelvis är närvarande på tentamen för att svara på frågor samt vid studenternas granskning av rättningen kan anonymiteten inte upprätthållas. All examination eller annan bedömning kan inte heller vara anonym. Muntliga tentamina, projektredovisingar och liknande är öppna.

Ta med koden till tentan

När du anmäler dig skapas en tentamenskod som du tar med till tentamenstillfället. Koden ska skrivas på omslaget och samtliga lösningsblad. Du skriver namn, personnummer och namnteckning på höger sida på omslaget. Därefter kontrollerar tentamensvakten uppgifterna mot din ID-handling. Fliken viks över och klistras igen. På placeringslistan skriver du kod, namn och personnummer.

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 11 mar 2016