Behandling av personuppgifter

För att utbildningen ska fungera behöver Chalmers behandla dina personuppgifter. Det handlar främst om att tillgodose dina rättigheter och dokumentera din utveckling, men också för att utveckla och utvärdera verksamheten och efterleva rättsliga krav. Beroende på var du är i din utbildning, kan också dina personuppgifter behandlas i projekt som du väljer att delta i. Personuppgifterna behöver också behandlas i den löpande verksamheten för olika ändamål.


Chalmers värderar din integritet högt och hanterar dina personuppgifter varsamt. Har du frågor eller synpunkter på hur Chalmers behandlar dina personuppgifter, prata med Chalmers dataskyddsombud.
Nedanför ser du en sammanställning av de behandlingar som Chalmers har rättslig grund att göra. Vill du veta mer om syfte, vilka personuppgifter och vilken rättslig grund en behandling tar stöd i, finns detaljerad information i det centrala personuppgiftsbehandlingsregistret. Siffrorna inom parentes anger vilken eller vilka behandlingar som avses.
 

För följande ändamål behandlar Chalmers dina personuppgifter:

 • Hantera dina kursval (PU05.02)
 • Hantera studieavgifter, stipendier och utmärkelser (PU05.05)
 • Dokumentera dina studieresultat (PU05.08)
 • Kontroll av eventuella plagiat eller studiefusk (PU05.10)
 • Studievägledning (PU05.11)
 • Kursutvärderingar (PU05.13)
 • Kontrollera kårobligatoriet (PU05.14)
 • Säkerhetskopiering av IT system (PU08.03)
 

Dina personuppgifter kan också förekomma när vi:

 • Informerar om vår forskning, utbildning och övrig verksamhet eller dokumenterar/arkiverar vår verksamhet (PU03.01, PU03.04, PU03.06)
 • Hanterar utbytesstudenter (PU05.03, PU05,04)
 • Hanterar studenter med funktionsvariation (PU05.06)
 • Registrerar studentarbeten där insamling av personuppgifter ingår (PU05.09)
 • Driver utbildning i enskild kurs (PU05.07)
 • Hanterar disciplinärenden (PU05.12)
 • Ger dig tillgång till lokaler, IT-resurser och stöd och support vid hanteringen av dessa resurser (PU08.05, PU08.01, PU08.02, PU08.04, PU08.08)
 • Arrangerar event, konferenser och olika former av möten (PU09.01)
 • Hanterar utlåning av biblioteksresurser (PU09.02)
 • Vid behov vid hantering av kris- och säkerhetsincidenter, informationssäkerhetsincidenter, revisioner och utredningar (PU10.01, PU10.02, PU10.03)
 • Registrerat ditt samtycke till annan behandling (PU06.03, PU11.02)
 

Personuppgifter

De flesta behandlingarna omfattar ditt namn, dina kontaktuppgifter samt dina studieresultat och annat som rör din utbildning. Du hittar en lista över vilka personuppgifter som behandlas och för vilka syften i Chalmers centrala personuppgiftsbehandlingsregister.

Utlämning av personuppgifter

Chalmers lämnar i vissa fall ut personuppgifter till andra organisationer, till exempel uppgifter om inskrivna studenter till Chalmers Studentkår och uppgifter om studieresultat för verifiering av examen till företag och andra. Det kan även vara uppgifter till mottagande lärosäte om du är utbytesstudent.

Eftersom Chalmers lyder under offentlighetsprincipen kan också personuppgifter lämnas ut vid utlämnande av allmän handling. Det kan ske på begäran av en privatperson som med stöd av Tryckfrihetsförordningen vill ha insyn i verksamheten. Vid utlämnande av allmän handling sker först en sekretessprövning, där Chalmers med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen ibland kan neka att lämna ut vissa uppgifter.
Läs mer om utlämning av personuppgifter via våra IdP:er. ​
 

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att ta del av dina insamlade personuppgifter som Chalmers behandlar. Du kan också begära rättelse om Chalmers har registrerat felaktiga uppgifter om dig, eller invända mot en behandling som du tycker att Chalmers saknar rättslig grund för. Begäran om registerutdrag, invändningar eller rättelse sker till Chalmers dataskyddsombud.
 
Chalmers tar dina rättigheter och din integritet på största allvar. Även du som student har ett ansvar att handskas med personuppgifter på ett lagligt och etiskt sätt i projekt eller examensarbetet. Ta upp frågan med din handledare om ett sådant behov uppstår. Att tänka på hur du hanterar personuppgifter har du nytta av i ditt kommande yrkesliv. Dataskyddsförordningen är här för att stanna.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.