Riktlinjer: Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs

1. Definition

1.1 Tillgodoräknande av hel kurs

Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en kurs från en annan utbildningsanordnare som motsvarar en viss kurs i grundutbildning får användas i en examen från Chalmers. Den kurs som anges i examensbeviset är den som studenten faktiskt har läst.

Kurs från annan utbildningsanordnare kan också tillgodoräknas som valbar kurs.

1.2 Tillgodoräknande av del av kurs

Tillgodoräknande för del av kurs beslutas av examinatorn för kursen och berörs inte vidare i detta dokument.

2. Villkor gällande tillgodoräknande av svensk utbildning

Ur Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 6 kap

 
6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
 
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat.
 
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller
 
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2006:1053).
 
7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).
 
8 § Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
 
Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Förordning (2010:1064).

3. Villkor gällande tillgodoräknande av utländsk utbildning

Om något av följande villkor är uppfyllt skall utländsk utbildning som önskas tillgodoräknas anses ha godtagbar kvalitet:
  • Den är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn. Universitet skall finnas med i WHED-databasen (World Higher Education Database).
  • Den är erkänd av regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna utbildningar.
  • Den är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera utbildningar eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad.
I övrigt bör högskolan i förekommande fall följa UHR:s föreskrifter om så kallad godtagbar standard i relation till studiestödsförordningen.

Studenten skall från den utländska utbildningsanordnaren lämna ett intyg som uttrycker studiernas omfattning i studietidsbegrepp som går att översätta till det svenska poängsystemet.

4. Examinationskrav/betygsättning

För att tillgodoräknande skall prövas måste den sökande kunna uppvisa dokumentation som visar att studenten har examinerats i kurs (eller motsvarande) med minst godkänt resultat.
 
Tillgodoräknanden av hel kurs betygsätts inte av Chalmers 

5. Förhandsbesked  

Avser grundnivå - Studenter som har ansökt till senare del av program vid Chalmers meddelas ett förhandsbesked. Ett förhandsbesked går inte att överklaga och är inte giltigt som beslut. Bedömningarna i beskedet är preliminära och inte bindande.  

6. Ansökan

Ansökan om tillgodoräknande skall göras via VIS:

Ansökan och beslut om tillgodoräknande av kurs
Application of credits from another education

Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig

6.1 Dokumentation som krävs vid ansökan om tillgodoräknande

Följande handlingar skall bifogas vid ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier:
  • Studiemeritförteckning skall bifogas och original skall finnas tillgänglig och uppvisas på anmodan.
  • Kursplan där det framgår kursen/kursernas nivå, antal poäng eller motsvarande, kursens lärandemål och formerna för bedömning av studenternas prestationer, eller annan motsvarande studiedokumentation.

6.2 Vid ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning gäller också att:

  • Handlingar som beskriver hur många poäng som motsvarar ett års heltidsstudier i Sverige (60 hp). Av handlingarna skall det också framgå när det akademiska året börjar och slutar, hur många terminer det akademiska året är indelat i samt hur många veckor respektive termin innehåller.
  • Utländska handlingar skall lämnas i original samt vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare (gäller ej handlingar på norska, danska eller engelska).Chalmers betalar för översättning av kursplaner för de studenter som åker till ett universitet som Chalmers har ett utbytesavtal med. Free Mover studenter betalar själva för översättning av alla dokument.
  • Eventuellt utlåtande av UHR eller annan myndighet som gjort bedömning i legitimations- eller auktorisationssyfte ska bifogas

6.3 Ofullständig ansökan behandlas inte

7. Om beslutet

7.1 Beslut om tillgodoräknande regleras i beslutet om effektivare slutexamination, diarienummer C 2009/1310. Beslutet om tillgodoräknande är delegerat till ansvarig utbildningssekreterare.
 
7.2 Tillgodoräknande beslutas av respektive högskola/universitet och ett beslut om tillgodoräknande gäller endast vid Chalmers.

8. Överklagan

Student vid Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad kan klaga på det fattade beslutet. Klagomål skall ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades. Vid sådant klagomål skall beslutet först omprövas på samma nivå som vid beslutsfattandet.

I det fall beslutet inte ändras på sätt som studenten begärt skall klagomålet hänskjutas till den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Nämnden skall tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutförhet skall reglerna i Disciplinstadgan tillämpas.

Studenten får överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola ABs styrelse. Överklagandet skall ske
skriftligen och vara högskolan tillhanda inom tre veckor från den dag då klagande fick del av beslutet.

Publicerad: må 18 apr 2016.