Riktlinjer: Ansökan om tillgodoräknande av hel och del av kurs

1. Grunder för tillgodoräknande

1.1 Annan svensk högskoleutbildning
En student som vid en högskola i Sverige har gått i​​genom viss högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. 
Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i 
Europaregionen (SÖ 2001:46)

1.2 Utländsk utbildning
För ett tillgodoräknande grundat på utländsk utbildning ska något av följande villkor vara uppfyllt för att den ska anses ha godtagbar kvalitet:
 • Den är statlig, statligt erkänd eller ställd under statlig tillsyn. Universitet ska finnas med i WHED databasen
  (World Higher Education Database).
 • Den är erkänd av regional myndighet som har statens uppdrag att erkänna utbildningar.
 • Den är erkänd av en organisation som har statens uppdrag att ackreditera utbildningar eller av en ackrediteringsorganisation som är allmänt accepterad.
I övrigt bör högskolan i förekommande fall följa UHR:s föreskrifter om så kallad godtagbar standard. Godtagbar standard innebär att utbildningen berättigar till svenska studiemedel.

1.3 Andra utbildningar och verksamheter
En student har också rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses ovan, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak kan ersätta delar av den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student kan även få tillgodoräknanden grundat på kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

1.4 Allmänt
 • Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag eller förordning. Förordning (2010:1064).
 • Ett tillgodoräknande kan avse hela kurser eller del/delar av en kurs.
 • Ett beslut om tillgodoräknande gäller enbart vid Chalmers.
 • Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
 • Enligt Chalmers lokala examenskrav ska ett visst antal poäng vara examinerade vid Chalmers.
 • Tillgodoräknade poäng från annat universitet räknas inte som examinerade vid Chalmers.
 • Tillgodoräknade poäng från avtal för Double degree och Joint degree är undantagna och räknas som    examinerade vid Chalmers. Vilka poäng som får räknas som examinerade vid Chalmers är ett tydliggörande för studenterna så att de uppnår lokala examenskrav avseende poäng examinerade vid Chalmers.

2. Ansökan om tillgodoräknande

2.1 Dokumentation vid ansökan om tillgodoräknande
Följande handlingar ska bifogas ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran från Chalmers om det behövs för ärendets fortsatta handläggning:
 • Studiemeritförteckning. Original ska finnas tillgänglig och uppvisas på anmodan.   
 • Kursplan där det framgår kursen / kursernas nivå, antal poäng eller motsvarande, kursens lärandemål och formerna för bedömning av studenternas prestationer.
Vid ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning krävs också:
 • Handlingar (original eller vidimerade) som beskriver hur många poäng som motsvarar ett års   heltidsstudier i Sverige (60 hp). Av handlingarna ska det också framgå när det akademiska året börjar och slutar, hur många terminer det akademiska året är indelat i samt hur många veckor respektive termin innehåller.
 • Eventuellt utlåtande av UHR eller annan myndighet som gjort bedömning i legitimations- eller auktorisationssyfte.
Utländska handlingar ska lämnas i original samt vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare (gäller ej handlingar på norska, danska eller engelska). Chalmers betalar för översättning av kursplaner för de studenter som åker till ett universitet som Chalmers har ett utbytesavtal med. 
Free Mover studenter betalar själva för översättning av alla dokument.

Den som önskar få annan utbildning eller yrkesverksamhet prövad för tillgodoräknande ska i ansökan utförligt beskriva den utbildning, kunskaper, yrkesverksamhet och färdigheter som förvärvats.
Beskrivningarna ska styrkas med intyg, betyg eller liknande för att bedöma de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar och att de är av en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.
När tillgodoräknandet grundar sig på yrkeserfarenhet/annan utbildning ska följande handlingar bifogas:
 • Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid.
 • Beskrivning av arbetsuppgifter. o Referens till närmaste chef.
 • Beslut/förhandsbesked om reell kompetens (i förekommande fall). 
 • Arbetsbetyg innehållande arbetsgivarens omdömen om arbetstagaren och beskrivning av arbetsgivaren (företaget).
Sökanden ska på begäran komplettera med de dokument som bedöms behövas för att ansökan ska kunna handläggas.
Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Ofullständig ansökan behandlas inte.

2.1.1 Tillgodoräknande på hel kurs
Ansökningar sker i systemet VIS. Enheten för utbildningsstöd ansvarar för att ansökan om tillgodoräknande finns tillgänglig i Studentportalen.

Ansökan och beslut om tillgodoräknande av kurs


2.1.2 Tillgodoräknande på del av kurs
Ansökan om tillgodoräknande på del av kurs görs på särskild blankett som tillhandahålles på kursgivande institutions hemsida. Ansökningsblanketten ska lämnas till aktuell institution eller till kursens examinator.

3. Handläggning

Beslut om tillgodoräknande är myndighetsutövning mot enskild vilket innebär att bestämda rutiner ska följas vid handläggning av ärendena för att upprätthålla rättssäkerhet och likabehandling. Chalmers har som mål att besluta om tillgodoräknande inom två månader, men detta förutsätter att ansökan är komplett när studenten ansöker. Observera att handläggningen påbörjas när ansökan är komplett. Vid beslut om tillgodoräknande ska överlapp med andra kurser kontrolleras. Om beslut om tillgodoräknande fattas innan studierna för examen är avslutade, kan ett beslut om tillgodoräknande omprövas.

3.1 Tillgodoräknande på hel kurs
Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av ansvarig utbildningssekreterare, i enlighet med 
beslut C2009/1310.
Tillgodoräknanden av hel kurs betygsätts inte av Chalmers.

3.2 Tillgodoräknande på del av kurs
Tillgodoräknade på del av kurs beslutas av examinatorn för kursen. Vid tillgodoräknande på del av kurs kan betyget på den kurs som lästs på annat lärosäte vägas in i slutbetyget efter examinatorns bedömning.

3.3 Diarieföring
Alla ansökningar och handlingar som finns i en ansökan om tillgodoräknande på hel kurs ska finnas i systemet VIS. 
För tillgodoräknande på del av kurs, hanteras av institution.

3.4 Avslag
Ett avslag ska meddelas skriftligt och skickas i original med överklagandehänvisning. Skälen till beslut om avslag/delvis avslag ska tydligt framgå.

3.5 Förhandsbesked
Chalmers lämnar inte förhandsbesked om tillgodoräknande på kurs.
Vid ansökan till senare del av program vid Chalmers meddelas dock ett förhandsbesked. Bedömningarna genomförs av ansvarig utbildningssekreterare och beskeden är preliminära och inte bindande.
Ett förhandsbesked går inte att överklaga.

4. Klagomål

Student vid Chalmers som anser sig förfördelad eller orättvist behandlad kan överklaga det fattade beslutet. Överklagan ska ske skriftligen och vara högskolans registrator tillhanda senast tre veckor från det att beslutet meddelades. Vid sådant överklagande ska beslutet först omprövas på samma nivå som vid beslutsfattandet. I det fall beslutet inte ändras på sätt som studenten begärt ska klagomålet hänskjutas till den nämnd som anges i Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB. Nämnden ska tillse att ärendet utreds i erforderlig utsträckning och fatta beslut efter föredragning. Beträffande omröstning och beslutsförhet ska reglerna i Disciplinstadgan tillämpas.
Studenten får överklaga nämndens beslut till Chalmers tekniska högskola ABS styrelse. Överklagandet ska ske skriftligen och vara högskolan tillhanda senast tre veckor från det att det överklagade beslutet meddelades.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.