Ordningsföreskrifter för undervisning

Reglerna är framtagna tillsammans av Studentkåren och parterna och fastställd vid AJK den 3 oktober 2007.

Den som deltar i undervisning skall

  • följa givna föreskrifter och lärarens anvisningar
  • använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
  • använda föreskriven skyddsutrustning
  • medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Om studenten finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall studenten snarast underrätta läraren.

Läraren skall tillse att studenten får erforderliga anvisningar samt förstår innebörden av dem. Läraren beslutar om ljudupptagning, fotografering, filmning och liknande inspelning av föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer får förekomma. En lärare har rätt att i en undervisningssituation vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla ordning och säkerhet eller avvärja fara. En sådan åtgärd kan vara att avvisa en eller flera studenter från ett undervisningsmoment. 

Om avvisning eller annan anvisning inte åtlyds får läraren i nödfall avbryta undervisningen. Om samma student avvisats från undervisning mer än en gång skall detta anmälas till den ansvarige för utbildningsprogrammet samt studerandeombudsmannen.
Läraren skall överlämna ärendet till rektor om överträdelsen av ordningsföreskriften är allvarlig eller inte upphör efter anvisning. Ordförande i disciplinnämnden avgör om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnden. 

Sidansvarig Publicerad: ti 22 sep 2020.