Generell kompetens


  • För att få godkänt på sitt kandidatarbete i F3 krävs att man deltar i ett antal handledningstillfällen som ges av Fackspråk och kommunikation. För studenter på Teknisk fysik gäller deltagande på 2 av 3 handledningstillfällen. Anmälan till de olika tillfällena görs via länken till höger.
  • Kandidatarbetena ska skrivas på svenska, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att handledaren inte talar svenska, eller att projektet är en del av ett internationellt samarbete. Programansvarig måste i varje enskilt fall godkänna att arbetet skrivs på engelska. För arbeten skrivna på engelska krävs en svensk sammanfattning av problem, metoder och resultat på fyra A4-sidor som lämnas in med projektet och dessutom skickas per e-mail till PA.
  • Inslag av Informationskompetens och projektledning och arbete kommer att ingå. Ett antal föreläsningar kommer att ges under våren.
    De är inte obligatoriska men rekommenderade.
  • De formella kraven på obligatoriska aktiviteter (handledningstillfällen, föreläsningar, informationssökning) kan variera något mellan de olika civilingenjörsprogrammen. Ovanstående är vad som gäller för Teknisk fysik. Om man deltar i en projektgrupp med majoritet från ett annat program gäller det andra programmets krav på generella kompetenser.

Publicerad: fr 27 sep 2019.