Programbeskrivning

Alla Chalmers utbildningsprogram beskrivs i en programbeskrivning. Här kan du läsa programbeskrivningen för Sjökapten. 

Syfte och övergripande programmål

Programmet, som leder till sjökaptensexamen, syftar till att utbilda fartygsbefäl med en bred teoretisk och praktisk kunskapsbas och med rätt uppsättning certifikat och intyg, enligt nationella och internationella regelverk, för att tjänstgöra till sjöss inom handelsflottan, framför allt på tank-, passagerar- och rorofartyg, som befälhavare efter erforderlig sjötid.

Programmet skall uppfylla de krav på utbildning som ställs i Högskoleförordningen, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, Europaparlamentets och -rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk, Internationella konventionen om utbildning, certifiering och vakthållning för sjöfolk 1978 i dess ändrade lydelse (STCW-konventionen) samt den lokala examensordningen på Chalmers.

Programmets vision

Genom en högkvalitativ teoretisk och praktisk utbildning i världsklass utbilda fartygsbefäl, för dagens och morgondagens sjöfart, som har ett helhetskunnande inom sjöfart och en bra grund för ett livslångt lärande.

Programmets idé

Följande idéer är centrala vid planering och genomförande av programmet:

 • Programmet skall bygga på STCW-konventionen men i centrala delar nå ytterligare en nivå, bland annat inom ledarskap, sjöfartens miljöpåverkan samt tekniskt avancerad navigation.
 • Programmet har en introduktionskurs som bland annat ger inblick i ett modernt fartygsbefäls vardag samtidigt som en historisk genomgång av sjöfarten görs.
 • Sjökaptensyrket är ett praktiskt yrke i många delar, varför alla kritiska yrkesfärdigheter skall tränas och fördjupas genom övningar i simulator eller på riktiga fartyg. Dessa yrkesfärdigheter repeteras och fördjupas under utbildningen.
 • För att förbereda studenten till att verka inom internationell sjöfart strävas efter att minst kurser motsvarande en termin ges på engelska för att förbättra studenternas språkfärdigheter samt möjliggöra internationella student- och lärarutbyten.
 • Alla praktiska övningar skall ha klart uttalat syfte, lärandemål och examinationskrav angivna.
 • Efter avslutad utbildning skall studenterna inneha de certifikat som är nödvändiga för ett första jobb på de vanligaste fartygstyperna inom svensk handelsflotta.
 • Studenternas förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera, både på svenska och engelska, utvecklas och utnyttjas genom integration av dessa färdigheter i kurserna. Det finns en tydlig progression av dessa färdigheter i utbildningen.
 • Studenterna skall ges möjlighet att välja bland valbara kurser som ger en fördjupning inom sjötransportteknik och nautik, eller breddning inom ledarskap, maskinteknik, sjörätt och logistik.
 • Programmet och kurserna är utvecklade genom constructive alignment, d.v.s. det finns en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsaktivitet och examination.
 • För att säkerställa krav på varvad teori och praktik finns ett antal spärrkurser som måste vara godkända innan fartygsförlagd utbildning i olika nivåer kan påbörjas, samt antal dagar fartygsförlagd utbildning som måste vara avklarad innan vissa kurser kan påbörjas. Spärrkurser säkerställer dessutom att kurser som bygger på varandra läses i rätt ordning.
 • Kurslitteratur i årskurs 3 och 4 är företrädesvis på engelska för att bättre förbereda studenten för en internationell arbetsmiljö.
 • Arbetet med att utveckla programmet sker kontinuerligt i samverkan mellan lärare, administration, studenter och programråd där näringslivet är representerat.

Övriga fordringar

För sjökaptensexamen på Chalmers skall studenten ha fullgjort kursfordringarna i miljö och hållbar utveckling som skall ingå i utbildningsprogrammet med sammanlagt 7,5 högskolepoäng.

Programmål

Högskoleverket har angett mål som måste uppfyllas för att nå en sjökaptensexamen. I programbeskrivningen har dessa mål brutits ner i mer specifika mål och sedan, genom programdesignmatrisen, brutits ner till enskilda kurser.

Programplan

Kurserna har sedan fördelats över de fyra årens studier enligt programplanen.

Progression och spärrkurser

Många kurser bygger på tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter, vilket ger en progression i utbildningen. För att förhindra studenter att läsa kurser i omvänd ordning finns ett antal spärrkurser, d.v.s. kurser som spärrar för fortsatta studier om de inte är godkända innan kursstart av den mer avancerade kursen.

Transportstyrelsen kräver dessutom att teori och praktik skall varvas i utbildningen. Det finns därför krav på att vissa kurser skall vara godkända innan studenten får påbörja ett visst praktikblock, samt kurser där ett antal dagars fartygsförlagd utbildning krävs. Studenter som enbart läser de teoretiska kurserna kan bortse från detta.

Centrala programprocesser och yrkeskritiska färdigheter

Inom programmet finns ett antal centrala programprocesser och yrkeskrisiska färdigheter för att tydliggöra utvecklingen inom dessa områden.

 • Bryggvakt
 • Sjösäkerhet
 • Sjötransportteknik
 • Rapportskrivning och kommunikation
 • Sjöfartens miljöpåverkan
 • Ledarskap
​​​

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.