Kandidatarbete Maskinteknik

Poängkrav

För att vara behörig att söka ett kandidatarbete krävs att du efter läsperiod 1 har godkända resultat omfattande minst 97,5 hp. Du ska också vara inskriven H04 eller senare.
 
Uppfyller du inte poängkravet ska du kontakta studievägledare Joel Eriksson, joel.eriksson@chalmers.se, och bokar tid för att göra en individuell studieplan.

Generella kompetenser 

I kandidatarbetet ingår ett obligatoriskt programspecifikt nollmoment, även kallat generella kompetenser.

Detta moment ska säkerställa att du som student har de färdigheter som krävs för att genomföra kandidatarbetet.

Att du har närvarat vid de olika momenten ska styrkas med hjälp av ett arbetskort som du tar med till varje tillfälle och få signerat av resp. föreläsare/lärare. Arbetskortet delas ut i januari samband med uppstartsmötet för hela kandidatarbetet.

Arbetsmaterial

Här hittar du föreläsningsmaterial och andra dokument för de obligatoriska momenten (uppdateras löpande).

m3_kandidatinfo_vt19.pdfm3_kandidatinfo_vt19.pdf

Information om internationella kandidatarbeten

Arbetskort M V19.pdfArbetskort_kand_arb _M V19.pdf

Fackspråk_kandidatintro.pdfFacksprak_kandidatintro_V19.pdf

Obligatoriska moment

Forskningssmetodik

Tre föreläsningar och ett redovisningstillfälle. Anmäl dig till ett redovisningstillfälle på pingpongsidan. Är du berörd så har du fått en inbjudan. Uppstår förhinder för närvaro, så får innehållet redovisa skriftligt, 1-2 sidor. Kontakta Lars-Ola Bligård för att lämna in underlaget för bedömning. Instruktion: Läs föreläsningsunderlaget. Reflektera med hjälp av en egen formulerad fråga som besvaras skriftligt och berör ert kandidatarbete.

Här kommer info om respektive Fö i efterhand.


Fackspråks handledningstillfällen 1, 2 och 3

Övning i gruppdynamik:
Bokning sker via pingpong.


Immaterialrätt

Du ska delta vid ett av tre tillfällen, max antal deltagare per tillfälle är 45.

Bokning: Länk till Choodle:Bokning Immaterialrätt skriv in ditt namn.


Godkänd kursvärdering
Detta moment uppfylls genom dokumenterad närvaro vid kursnämndsmöte, alternativt dokumenterat deltagande vid M-programmets årliga årskursuppföljning.

Publicerad: ti 20 okt 2009. Ändrad: fr 15 mar 2019