Redovisning - muntlig presentation och opposition

Redovisning av examensarbete sker i slutet av vårterminen.
 
Examinator/handledare bokar tid för examensgruppens redovisning.
 
 
Muntlig presentation
 
Presentationen av examensarbetet görs vid seminarier. Till dessa seminarier är alla välkomna.
 
En presentation av ett examensarbete består av följande moment:
 
• Presentation där gruppen presenterar sitt arbete (20 min).
 
• Opposition där opponerande grupp ger synpunkter på arbetet, samt diskussion där alla närvarande har möjlighet att delta (20 min).

Den muntliga presentationen är en del av examinationen. Bedömningskriterierna är: framförande, innehåll och trovärdighet. Den tillgängliga tiden för presentationen på 20 minuter ska fördelas jämnt mellan föredraganden och utnyttjas optimalt. För presentationen nödvändiga hjälpmedel och material ska i god tid tas fram och kontrolleras. Även lokalen och dess utrustning ska kontrolleras av studentgruppen. Teknologerna ansvarar för att eventuella företagsrepresentanter informeras om tidpunkt och plats för seminariet.
 
 
Opposition av examensarbete
 
Alla i opponentgruppen ska ha läst examensarbetet och noterat eventuella oklarheter och felaktigheter. För att spara tid kan stavfel och mindre viktiga anmärkningar göras skriftligt och överlämnas efter oppositionen. Det väsentliga är att sakinnehållet granskas.
 
Opponenterna ska formulera en klar bedömning om vad de anser om examensarbetet och den muntliga framställningen.

Frågor att utgå från vid oppositionen:

 
• Är problemet/frågeställningen tillräckligt klart definierat?
 
• Är syftet kopplat till problemet?
 
• Har litteratursökning gjorts som är rimlig avseende problemet?
 
• Har man använt refererad teori i problemanalys/analys? Verkar författarna pålästa? Saknas någon teori? Är all teori relevant? Har man dragit rätt slutsatser av teorin?
 
• Har man gått till väga på ett tillförlitligt sätt? Verkar metodvalet lämpligt och övertänkt?
 
• Är avgränsningarna relevanta?
 
• Kan man klart urskilja vad som är insamlad information respektive det egna bidraget?
 
• Hänger rapporten olika delar samman?
 
• Har syftet uppnåtts? Har de frågor som formulerats i problemformulering besvarats?
 
• Är dragna slutsatser väl underbyggda, med stöd i fakta och observationer?
 
• Är resultatet klart beskrivet?
 
• Är titeln adekvat?
 
• Är sammanfattningen begriplig även för den som inte läser resten av rapporten?
 
• Ger rubrikerna god vägledning?
 
• Stämmer terminologi, beteckningar, storheter och enheter med praxis?
 
 
Opponenternas arbetsinsats bedöms och noteras av skolans handledare. Opponentgruppen disponerar 10 minuter och denna tid ska utnyttjas. Efter framförandet av opponentgruppens synpunkter kan övriga närvarande ställa frågor om examensarbetet och lämna synpunkter.

Sidansvarig Publicerad: to 23 maj 2019.