Kandidatarbete

För att få göra kandidatarbete i årskurs 3 krävs att man ska ha klarat 
105 hp obligatoriska kurser på programmet till och med läsperiod 1 i årskurs 3. Tilldelningen av kandidatarbeten görs i första hand baserat på antalet uppnådda poäng, i andra hand genom lottning. En majoritet av alla studenter brukar få sitt första- eller andrahandsval.

Information om tillgängliga projekt för kandidatarbetet ges i första hand av de olika institutionerna.

I programplanen för Kemiteknik ingår:

Kemi och kemiteknik (KBTX01)

Matematiska vetenskaper (MVEX01)

Rymd-, geo- och miljövetenskap (SEEX15)

Även andra institutioners kandidatarbeten kan komma ifråga, förutsatt att det aktuella projektet ligger inom huvudämnet Kemiteknik och att dina förkunskaper är tillräckliga. Hittar du ett lämpligt projekt vid en annan institution än de som listas här ovanför är du välkommen att lämna in en dispensansökan till programansvarig.

Publicerad: fr 27 sep 2019.