Programbeskrivning

Kandidatprogram (år 1-3)

De tre första åren på I-programmet resulterar i en teknologie kandidatexamen inom huvudämnet Industriell ekonomi och organisation. Kurserna är av  grundläggande karaktär och omfattar naturvetenskap, teknik, ekonomi och management. Mer information om programmets struktur och innehåll, samt de val som I-teknologen kommer göra finns under rubrikerna nedan.


I-programmets tre första år består av 135 högskolepoäng (hp) obligatorisk kurser som alla I-teknologer läser, 15 hp kandidatarbete, och 30 hp kurser inom vald teknikbas. 

Miljö och hållbar utveckling

Utbildningsinslag om miljö och hållbar utveckling utgör en naturlig del av I-programmet. Hos oss är dessa inslag integrerade i de obligatoriska kurserna under kandidatdelen, varvid det Chalmers-gemensamma obligatoriet på 7,5 hp inom MHU-området uppfylls. Hänsynstagande till dessa aspekter är inte bara väsentliga ur ett samhälleligt och ekologiskt perspektiv, utan också ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Människa-teknik-samhälle

Utbildningsinslag om samspelet mellan människa, teknik och samhälle utgör en naturlig del av I-programmet. Hos oss är dessa inslag integrerade i de obligatoriska kurserna under kandidatdelen, varvid det Chalmers-gemensamma obligatoriet på 7,5 hp inom MTS-området uppfylls. Industriell ekonomi är ett ämnesområde och en civilingenjörsutbildning som kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi, management, sociala och samhälleliga frågor.

Generella kompetenser

I samband med några av kurserna sätter vi extra fokus på generella kompetenser, dvs kommunikation, gruppdynamik och undersökningsmetodik. Detta är kompetenser som inte är traditionella "ingenjörsämnen", men de är nödvändiga för att en I-civilingenjör skall kunna utvöva, och få andra att utöva, sina yrken på ett professionellt sätt. På så sätt skapas också bra förutsättningar för maximalt tillgodogörande och senare utnyttjande av de ämnesspecifika kunskaperna.

Engelska-diagnos

Som en förberedelse inför de internationella masterprogrammen och ett arbetsliv i en internationell miljö erbjuds alla I2:or möjligheten att göra ett diagnostiskt test i engelska under läsåret. Diagnosen ger en relativt nyanserad bild av studentens förmåga att läsa och förstå tekniska texter samt förmågan att uttrycka sig på idiomatisk engelska. Baserat på resultaten hänvisas studenter - i behov av förbättring - till kurser i engelska.

Kandidatarbete (och hur du väljer)

De tre första åren på programmet avslutas med ett 15-poängs kandidatarbete.

Masterprogram (och hur du väljer)

Som I-teknolog kan du välja mellan flera olika internationella masterprogram.

Programutveckling

I-programmet utvecklas kontinuerligt på flera olika sätt och nivåer. Vår ambition är att hela tiden ta till vara på de erfarenheter som lärare, administratörer och teknologer gör. Vi försöker också lära av andra utbildningsprogram, universitet, högskolor samt industrin. Nedanstående länkar leder till beskrivningar av de arbetssätt vi använder för att ta till vara på teknologernas synpunkter och idéer.

Kursutveckling

Detta dokument beskriver hur enskilda kurser som ges inom ramen för I-programmet skall utvärderas och förbättras på basis av teknologernas lärande.

Reflektionsdagar

Under reflektionsdagarna möts programledningen och teknologer vid två tillfällen i varje årskurs och år och analyserar de faktorer som underlättar respektive försvårar lärandet. Reflektionsdagarna är obligatoriska.

Om du missat något reflektionstillfälle kan du följa motsvarande moment nästkommande läsår. Var då noga med att ange att du tillhör en annan årskurs på närvarolistan. Ett missat reflektionstillfälle kan också kompenseras genom att du gör en extrauppgift i vissa fall.

Lunchmöten med SNI

Studienämnden på I och programadministrationen träffas ungefär tre gånger per termin och diskuterar olika frågor som rör I-programmet. Protokoll från dessa möten finns tillgängliga via SNI. Våra diskussioner är mycket öppna och konstruktiva. Därför är det viktigt att alla I-teknologer verkligen tar chansen och förmedlar sina positiva och negativa synpunkter på programmet till SNI och/eller programledningen. Era synpunkter utgör en viktig källa till förbättring.

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.