Kandidatarbete

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Observera dock att man som E,D, IT-student kanske inte har samma krav som övriga deltagare vad gäller deltagande i olika moment. Läs nedanstående!
 
 
Kandidatarbete på E,D och IT består av två huvuddelar

För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på bägge dessa delar:

•Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
•Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.
 
Generella kompetenser

För E, D och IT ingår:
• 2 föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport
F1: Tisdag 27/1 kl. 10-12, Sal HB4
F2: Torsdag 29/1 kl. 13-15, Sal KE
Dokument: Introduktion till projektledning,
Om planeringsrapport

• Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) http://www.ait.gu.se/facksprak/kandidatarbete/
Närvaro krävs vid 3 handledningstillfällena för att bli godkänd.
 
• Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)
Närvaro krävs vid en övning på biblioteket. Anmälan till den görs på bibliotekets hemsida.


Kandidatprojekt

Projektet utförs på en institution som tillhandahåller handledare och examinator. För information om Chalmersgemensamma riktlinjer för genomförandet av projekten och examinationen, se länk till vänster.

Slutbetyg på kandidatarbetet ges när både projekt (15 hp) och generella kompetenser (0 hp) är godkända. Studentcentrum rapporterar momentet Generella kompetenser. Poäng för projektet och slutbetyget på kandidatarbetet rapporteras av den institution som ansvarar för projektet.

Monikas presentation från informationen om val av kandidatarbete ligger här:
Valinformation för E3 om kandidatarbetet hösten 2015

Presentationen från introduktionsförläsningen om kandidatarbetet  2016-01-19 kommer att ligga här.

Lista med projekt som E-studenter kan välja
Lista med projekt E-studenter kan välja hösten 2015