Kandidatarbete

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generalla kompetenser gäller. Nedanstående gäller för E, D och IT.
 
Presentationerna från informationstillfället den 19 januari i HB4 ligger här


Kandidatarbete på E,D och IT består av två huvuddelar

För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på bägge dessa delar:

•Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
•Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.
 

Generella kompetenser

För E, D och IT ingår:
• 2 föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport
F1: Se kurs-PM för tid och sal
F2: Se kurs-PM för tid och sal
Dokument: Introduktion till projektledning

• Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) http://www.ait.gu.se/facksprak/kandidatarbete/
Närvaro krävs vid 3 handledningstillfällena för att bli godkänd.
 
• Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)
2 icke-obligatoriska och 2 obligatoriska moment VT2016. Anmälan till dessa görs på bibliotekets hemsida.

Se kurs-PM för generella kompenser för mera detaljerad information.

Kandidatprojekt

Projektet utförs på en institution som tillhandahåller handledare och examinator. För information om Chalmersgemensamma riktlinjer för genomförandet av projekten och examinationen, se länk till vänster.

Slutbetyg på kandidatarbetet ges när både projekt (15 hp) och generella kompetenser (0 hp) är godkända. Studentcentrum rapporterar momentet Generella kompetenser. Poäng för projektet och slutbetyget på kandidatarbetet rapporteras av den institution som ansvarar för projektet.

Monikas presentation från informationen om val av kandidatarbete ligger här:
Valinformation för E3 om kandidatarbetet hösten 2015


Lista med projekt som E-studenter kan välja
Lista med projekt E-studenter kan välja hösten 2015

Publicerad: ti 20 okt 2009. Ändrad: ti 19 jan 2016