Programbeskrivning

Första läsåret (60 hp) ger grundläggande kunskaper inom maskinteknik. Under första läsåret ges också de grunder som behövs inom industridesign för vidare studier. Ett antal mindre projektarbeten genomförs.

Andra läsåret (60 hp) syftar till att bredda kunskapsbasen inom produktutveckling och design. Här studeras bl a material- och tillverkningsteknik, både ur ingenjörs- och designhänseende.

Under tredje läsåret ges möjlighet att skapa en individuell kunskapsprofil. 22,5 hp är obligatoriska, den resterande delen väljes utifrån ett antal valbara kurser (22,5 hp) samt examensarbetet på 15 hp.


Under hela utbildningstiden görs projektarbeten där flera ämnen integreras, i början mer styrda, men efter hand med alltmer industrinära förutsättningar. Projektarbeten involverar även rapportskrivning och presentationsteknik, i vissa projekt på engelska.

Examensarbetet utförs under sista terminen i årskurs 3 med en eller två studenter per grupp. Arbetet utförs i samarbete med en industripartner och ska ligga inom området design och produktutveckling. Arbetet får påbörjas av studenter som har godkända kurser omfattande minst 120 högskolepoäng och har fått examensarbetet registrerat.

Upplägget på tredje läsåret ger studenterna möjlighet att förlägga en del av sina studier vid en annan högskola eller utomlands.

Sidansvarig Publicerad: on 11 dec 2013.