Planeringsrapport

I planeringsrapporten beskriver teknologerna vad som skall göras och hur detta skall genomföras. Planeringsrapporten skall omfatta en precisering av syftet, en beskrivning av hur arbetet skall utföras samt tidplanen för arbetets genomförande, det vill säga besvara frågorna vad? hur? när?. Observera att planeringsrapporten skall vara godkänd av företaget och av handledaren på skolan innan det egentliga arbetet får starta. Planeringsrapporten skall omfatta följande kapitel:

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till frågeställningen, det vill säga en kort beskrivning av företagets situation och varför man vill ha uppdraget utfört. Observera att det inte är bakgrunden till att ni gör arbetet som skall beskrivas här.

1.2 Syfte
Syftet är en kort beskrivning av uppdraget och vilket resultat som uppdraget skall leda till.

1.3 Avgränsningar
Under avgränsningar talar man om vad man inte skall behandla.

1.4 Precisering av frågeställningen
Utifrån "Syfte" skall frågeställningen preciseras. Detta kan göras t ex genom att ställa upp ett antal frågor som skall besvaras. Ett annat sätt är att ange ett antal påstående (hypoteser) som sedan skall verifieras eller förkastas under arbetets gång.

2. METOD
Metodkapitlet skall beskriva hur man avser att lägga upp arbetet. Detta omfattar bland annat arbetsgång, design av experiment och användning av olika datainsamlingsmetoder. Ett metodkapitel skall, i idealfallet, vara så utförligt att vem som helst som har vissa baskunskaper inom området skall kunna utföra arbetet på det sättet som har beskrivits i rapporten och nå samma resultat. Att beskriva metoden är viktigt för att uppdragsgivaren skall kunna bedöma om man kan nå målet på det föreskrivna sättet. Det är därför också viktigt att man förklarar varför den valda metoden ger ett tillförlitligt resultat.

3. TIDPLAN
Tidplanen presenteras lämpligen i form av ett Gantt-schema.

Sidansvarig Publicerad: må 15 feb 2010.