Obligatorisk hållbarhetsanalys

I alla examensarbeten på designingenjörsprogrammet skall en hållbarhetsanalys ingå.

 
Läromålet med detta moment är att:
  • inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att alla relevanta dimensioner av hållbar utveckling skall beaktas, samt
  • medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 

Hållbarhetsanalysens syfte

Hållbarhetsanalysen syftar till att ge en översiktlig bild över examensuppgiftens största relevanta hållbarhetspåverkan ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Målet är även att i de slutliga lösningsförslag försöka minska den uppskattade negativa påverkan utifrån vad som kan anses vara rimligt utifrån uppgiftens omfattning och era egna påverkansmöjligheter mm.
 
Vilka metoder som används samt vilka kriterier som väljs för respektive påverkansområde är delvis beroende på uppgiftens art. Men som en utgångspunkt skall påverkan från nedanstående livscykelfaser hos den aktuella produkten/tjänsten beaktas.
  • Framställning av råmaterial och komponenter
  • Tillverkning
  • Distribution och försäljning
  • Användning
  • Resthantering
Respektive fas skall analyseras översiktligt utifrån olika kriterier som energiåtgång, växthusgaser, hälsofarliga emissioner mm. Det handlar om att peka på de största påverkansområdena i respektive fas. Observera att analysen skall vara kvalitativ och det är inte frågan om att göra en detaljerad livscykelanalys.
 
Information måste hämtas ifrån uppdragsgivaren genom befintlig fakta eller intervjuer. I vissa fall där det inte går att få fram relevanta fakta eller tolka informationen får rimliga antagande göras.
Om exempelvos examensuppgiften till stor del handlar om digitala representationer skall analysen fokusera på frågor som rör påverkansmöjligheter hos användaren. Ett praktiskt exempel kan vara ett gränssnitt för bilförare där systemet ger information så att föraren kan ändra sin körstil och därigenom minska sin miljöpåverkan.
 

Hållbarhets analysens placering i examensrapporten

Analysens nulägesdel, alltså hur påverkan ser ut idag, ingår som ett eget kapitel i rapporten och placeras i något av huvudkapitlen efter metoddelen. I kapitlet om slutsatser skall de hållbarhetsförbättringar som föreslås redovisas samt osäkerheter och antaganden diskuteras.
 
I kravspecifikationen skall hållbarhetskraven från nulägesbeskrivningen finnas med där de som har störst påverkan och vara prioriterade och mätbara. Det kan handla om att vissa typer av miljöskadliga material inte skall användas eller att energianvändningen inte skall överstiga ett visst värde. Specifika hållbarhetsmetoder redovisas liksom andra metoder i metoddelen.

Sidansvarig Publicerad: fr 08 nov 2013.