Examensarbete

På Designingenjörsprogrammet ingår ett avslutande examensarbete som omfattar 15 hp och ska ämnesmässigt passa in i programmet. Examensarbetet utförs normalt efter fem terminers studier. För att ett examensarbete ska få påbörjas krävs att minst 120 hp av utbildningens kurser är avklarade. Arbetet utförs enskilt eller av två teknologer tillsammans (vanligast). Ett examensarbete som genomförs av två teknologer ska ha en total omfattning på ca 1000 timmar (500 timmar var).

Mål och generella regler för examensarbete på Chalmers högskoleingenjörsprogram finns på länken nedan, där finns också de blanketter som ska användas för examensarbetet.

Lärandemål, föreskrifter och blanketter för examensarbete

Examensarbetets syfte

Syftet med examensarbetet är att teknologen ska tillämpa och fördjupa de under studietiden förvärvade kunskaperna i en större ingenjörsteknisk arbetsuppgift. Eftersom högskoleingenjörsutbildningen är av tillämpad karaktär är det önskvärt att examensarbetet genomförs på ett företag, en organisation, eller annan extern motpart som verkar inom det valda teknik/design området. 

För att en uppgift ska vara lämplig för ett examensarbete krävs att uppgiften ämnesmässigt passar in i teknologens program, samt att det är en uppgift som ger möjlighet till självständigt arbete (även om det i regel genomförs i ett samarbete mellan två teknologer) och möjlighet till tillämpning av teoretiska och praktiska kunskaper.

Teknologerna ska själva ta fram förslag till examensarbete på ett företag. Vissa företag har listor på internet över examensarbeten. I många fall är det dock ett idogt arbete som t ex studier av tidigare examensarbeten (finns på biblioteket), kontakter med programmets lärare och andra studenter osv som leder till att man hittar ett lämpligt arbete. 

 

Examensarbetet handleds av två handledare

1) Handledare på Chalmers (främst på Campus Lindholmen), vilken studenterna själva har förslag på och själva  kontaktar. Om det uppstår svårigheter med att hitta en handledare på Campus Lindholmen, ska studenterna vända sig till den institution på Chalmers (institutionens viceprefekt) som studenterna anser vara lämpligast med hänsyn till ämnet för examensarbetet för att få en handledare. De vanligast förekommande institutionerna där designingenjörsprogrammets studenter genomför sina examensarbeten är:

 • Produkt- och produktionsutveckling
 • Teknikens ekonomi och organisation
 • Material- och tillverkningsteknik

Även vissa andra institutioner kan förekomma.


2) Handledare på företaget, vilken utses av företaget. Teknologerna ska, efter att förslaget till examensarbetet är godkänt, formulera en planeringsrapport (se "Planeringsrapport" i vänsterspalten) som ska godkännas av handledaren på företaget och av handledaren på högskolan. Planeringsrapporten utgör ett ”kontrakt” mellan examensarbetsgruppen, företaget och högskolan. Rapporten ska vara så detaljerad att man såväl under arbetets gång som efter slutfört arbete kan följa upp och avgöra om teknologerna fullföljt sitt uppdrag. Här kan du läsa mer om planeringsrapporten​.

Det uppdragsgivande företaget ansvarar för att behövligt material och utrustning tillhandahålles under tiden som examensarbetet genomförs. Chalmers bekostar inte teknologernas resor eller andra utlägg under examensarbetets utförande.


Examensarbetet ska ha en utsedd examinator

Varje examensarbete ska ha en av högskolan utsedd examinator. Denna ansvarar för att arbetets innehåll och resultat motsvarar kraven för ett examensarbete. Ofta är handledaren vid Chalmers även examinator.
Observera att innan examensarbetet påbörjas, ska en kort beskrivning av uppgiften, en planeringsrapport ​och en ifylld registreringsblankett lämnas till handledaren för godkännande och underskrift. Den av handledaren/examinatorn underskrivna blanketten lämnas vidare till Studentcentrum för registrering.


I alla examensarbetet på designingenjörsprogrammet ska en hållbarhetsanalys ingå

Läromålet med detta moment är att:

 • att inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att alla relevanta dimensioner av hållbar utveckling skall beaktas, samt
 • medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Här finner du mer information om obligatoriska hållbarhetsanalys.


Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt

Examensarbetet ska redovisas såväl skriftligt som muntligt. Muntlig presentation sker efter att handledaren godkänt den skriftliga rapporten för presentation. Teknologerna presenterar sitt arbete på ett seminarium där ytterligare två-tre andra teknologgrupper presenterar sina examensarbeten. De olika grupper som presenterar sina examensarbeten vid ett och samma tillfälle är också opponenter på varandras arbeten.

Muntlig presentation sker på Chalmers, Campus Lindholmen där bland andra teknologer, lärare, företagsrepresentanter och andra gäster är välkomna. Vanligt är också att teknologerna redovisar examensarbetet hos uppdragsgivaren/företaget. Teknologerna ska förutom vid den egna presentationen och oppositionen, närvara vid tre andra presentationer av examensarbeten.

Det åligger studenterna att tillse att opponerande grupp och handledaren erhåller sina exemplar av rapporten, senast en vecka före presentationen. Tidpunkt för muntlig presentation bestäms av handledaren. Seminarier för presentation av examensarbeten anordnas i maj och juni. Ytterligare seminarier, i andra perioder, kan anordnas vid behov.

Efter den muntliga presentationen kan den skriftliga rapporten behöva korrigeras/kompletteras innan den kan godkännas. I samråd med företagets handledare avgör skolans handledare om själva arbetet kan godkännas eller inte. 

Här finns mer information om muntlig presentation och opposition​.


För godkänt examensarbete krävs:

 • godkänd planeringsrapport vid examensarbetets uppstart
 • godkänd rapport
 • godkänd muntlig presentation
 • att teknologerna varit opponenter på ett annat examensarbete
 • att teknologerna, förutom vid den egna presentationen och oppositionen, har närvarat vid tre andra presentationer av examensarbeten.
 • fullgjord kurs i informationssökning.
 • att den slutgiltiga rapporten är tryckt och distribuerad (kontakta handledaren för mer information rörande antal exemplar som ska tryckas och till vilka de ska distribueras).​

Sidansvarig Publicerad: on 30 dec 2020.