Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2012/2013
Utbildningsplanen är fastställd 2012-02-15 av utbildningsområdesansvarig
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:


Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna leda och delta i utvecklingen och utformningen av industriella produkter, processer och system för en hållbar samhällsutveckling. Vidare förbereder utbildningen för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Studenterna ges goda möjligheter för utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet och ett framgångsrikt yrkesliv.

Programmets vision är att utbilda ingenjörer som är väl förberedda för att skapa och utveckla produkter och system som förbättrar säkerheten och livskvaliteten för en globalt växande befolkning. Detta skall uppnås genom ett att använda minimalt med resurser för att säkerställa att möjligheterna för kommande generationer att fortsätta att utveckla sin livskvalitet och säkerhet inte begränsas

 

Lärandemål:

Civilingenjören i maskinteknik skall:
  1. Kunna tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom den tillämpade mekaniken och ha inblick i den klassiska fysikens mest grundläggande metoder. Centralt är att
     1.1 kunna numeriskt lösa linjära och olinjära system av algebraiska ekvationer,
     1.2 kunna lösa ordinära differentialekvationer av typerna: separabla, inhomogena med konstanta koefficienter och Eulers,
     1.3 kunna numeriskt lösa system av linjära och olinjära ordinära differentialekvationer inklusive omskrivning till system av första ordningens differentialekvationer,
     1.4 kunna lösa egenvärdesproblem för diskreta och kontinuerliga system,
     1.5 kunna använda finita elementmetoden för att lösa partiella differentialekvationer,
     1.6 kunna redogöra för grunderna i sannolikhetsläran och statistiken samt planera försök med hänsyn till variationer,
     1.7 kunna förklara och tillämpa termodynamikens huvudsatser när det gäller omvandling mellan olika energiformer inom ett system,
     1.8 kunna tillämpa Newtonslagar för att bestämma krafter och rörelser i materiella system.
     1.9 ha grundläggande kunskaper om fasta materials uppbyggnad och kunna förklara hur den påverkar materialets egenskaper,
     1.10 utifrån givna modeller och matematiska formuleringar programmera lösningar, inklusive grafiskt presentation till tekniska problem i Matlab.
  2. Förstå och kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena materialteknik, mekanik, hållfasthetslära, strömningsmekanik, maskinelement, mekatronik, och reglerteknik så att tekniskt relevanta problem kan lösas dvs
     2.1 kunna bestämma belastningar på hela konstruktioner och delar av konstruktioner,
     2.2 kunna dimensionera mot brott, plasticitet, stabilitet, utmattning och vibrationer med tillämpning på vanliga lastbärande element, och förband såsom stänger, axlar, balkar, skivor, kopplingar, skruvförband, krympförband, svetsar, limfogar och lager,
     2.3 kunna analysera, simulera, specificera och välja vanliga förband, transmissioner, bromsar och lager i maskinkonstruktioner,
     2.4 kunna förklara strömningsfenomen och simulera fluiders rörelser och krafter inom tillämpningar som rör, värmeväxlare och gasturbiner samt kring geometriskt enkla kroppar,
     2.5 kunna förklara hur de vanligaste förekommande givare och ställdon fungerar och kunna integrera dessa i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt,
     2.6 kunna analysera, observera, simulera och styra linjära dynamiska system,
     2.7 kunna modellera, simulera och dimensionera reglersystem i maskinkonstruktioner både fysiskt och virtuellt.
  3 . Kunna leda och medverka i utveckling av nya produkter och system med en helhetssyn från behov och idéformulering, konstruktion och tillverkning till drift och avveckling genom att följa en situationsanpassad systematisk utvecklingsprocess. Här ingår det att
     3.1 kunna tillämpa de grundläggande maskintekniska ämnena för produktutveckling, produktions- och bearbetningsteknik,
     3.2 kunna generera förslag till nya produkter och produktionssystem,
     3.3 kunna redogöra för och använda de mest vanliga ekonomiska begreppen och modellerna för att analysera ekonomin i ett företag och för att uppskatta ekonomiska konsekvenser av olika beslut,
     3.4 kunna göra materialval med insikt om valets roll för tillverkningsprocess samt produktens beteende och miljöbelastning under livslängden,
     3.5 kunna jämföra och värdera olika produktförslag med avseende på funktion, miljöbelastning, produktion och ekonomi,
     3.6 kunna analysera, utforma och välja produktionssystem och bearbetningsprocess med hänsyn till effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö,
     3.7 kunna beskriva och uppskatta ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga konsekvenser av produktutvecklingen,
     3.8 kunna beskriva olika immaterialrätter och
     3.9 kunna beskriva kritiska tidpunkter och åtgärder för att säkerställa
relevanta immaterialrättsliga skydd.
  4. Kunna formulera teoretiska modeller och ställa upp ekvationer som beskriver modellerna. Lösa ekvationerna för att simulera verkligheten samt bedöma rimligheten i val av modell och noggrannheten i lösningen.
  5. Kunna analysera, lösa och simulera avancerade maskintekniska problem inom det valda fördjupningsområdet/masterprogrammet med moderna datorbaserade verktyg varvid det mest lämpliga verktyget skall kunna väljas.
  6. Kunna planera och utföra experiment i tillämpad mekanik, materialteknik, reglerteknik, samt energi- och miljöteknik . Kunna värdera resultaten och dra slutsatser samt jämföra med observationer och simuleringar.
  7. Kunna redogöra för och uppskatta människans påverkan på jordens klimat- och ekosystem.
  8. Kunna redogöra vilka energiresurser (förnybara och icke-förnybara) som finns och beskriva hur dessa kan omvandlas till andra energiformer samt förstå deras begränsningar och miljöpåverkan .
  9. Kunna kommunicera skriftligt och muntligt på svenska och engelska samt presentera resultat med grafer, bilder och simuleringar.
  10. Kunna arbeta i och leda projektgrupp av mångdisciplinär karaktär som innebär att formulera och lösa öppna problem.
  11. Kunna integrera kunskap, självständigt formulera nya frågor och utveckla ny kunskap samt kunna tillgodogöra sig teknisk vetenskaplig litteratur och följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom maskinteknikomnrådet.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Ett examensarbete med omfattning 30 eller 60 högskolepoäng görs som avslutning på masterprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Examensarbetet utförs inom det valda masterprogrammet. Examensarbetet skall presenteras vid ett öppet seminarium och det ingår att opponera på ett annat arbete. För mer information,  se programhemsidan (länken hittas längst ner på sidan).

 

Gällande kurser för läsår 2012/2013:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram läsår 2012/2013:


Civilingenjörsexamen
MPAUT - FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSOV - LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPNAV - MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPAEM - MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPNUE - NUKLEÄR VETENSKAP OCH TEKNIK, MASTERPROGRAM
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen

Civilingenjörsexamen med inriktning Maskinteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Examensspecifika krav (kursspecifika examenskrav, där kursen/kurserna inte nödvändigtvis finns i en programplan utan kan behöva väljas till)
TME041: Integrerad konstruktion & tillverkning eller ERE033: Reglerteknik eller MTF052: Strömningsmekanik

Se även den lokala examensordningen
 

Examensbenämning:

Examen benämns Civilingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Master of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Maskinteknik, och det masterprogram som den studerande genomgått. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan delexamen utfärdas. Examensbenämningen är Teknologie kandidatexamen, huvudområde Maskinteknik (Bachelor of Science, major subject Mechanical Engineering).

 
Övrig information:
 

Årskurs 3 avslutas med Kandidatarbete som är en projektkurs som utförs i grupp med individuellt urskiljbara delar. I kandidatarbetet ingår stödjande kursinslag i kommunikation, gruppdynamik, immaterialrätt och vetenskapsmetodik. Maskinteknikstudenter kan göra kandidatarbete inom: Energi- och miljö, Material- och tillverkningsteknik, Matematiska vetenskaper, Produkt- och produktionsutveckling, Sjöfart och marin teknik, Signaler och system, Teknikens ekonomi och organisation samt Tillämpad mekanik. Andra områden/institutioner kan godkännas efter prövning.  För att få påbörja kandidatarbete skall studenten vara studerande i termin fem och ha klarat av 97,5 högskolepoäng efter läsperiod 1 i årskurs 3.
För mer information kontakta
    •    Programansvarig: Mikael Enelund, e-post mikael.enelund@chalmers.se, tel 031-7725115
    •    Utbildningssekreterare: Johan Bankel, e-post johan.bankel@chalmers.se, tel 031-7721174
    •    Studievägledare: Lilian Sandström, e-post lilian@chalmers.se, tel 031-7721183


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.