Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3 4 5

Utbildningsplan för
TDESA - TEKNISK DESIGN Läsår: 2004/2005
 
Antagna 2004 eller tidigare

 
 

Utbildningen i Teknisk Design leder till civilingenjörsexamen, 180p , Master of Science in Industrial Design Engineering.

Teknisk Design är en tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning inriktad på planering och utveckling av industriellt tillverkade produkter och produktsystem. Utbildningen förenar studier i grundläggande ämnen inom naturvetenskap och maskinteknik med studier inom en rad designrelaterade ämnesområden som färg- och form, skiss- ochmodellteknik, industridesign och designmetodik, ergonomi, människa-maskinteraktion, informationsteknologi (IT) och integrerad produktutveckling (IPU).

Utbildningens övergripande syfte är att utbilda civilingenjörer som är väl insatta i produktutvecklingsarbetets teori, metodik och praktik och som kan bli kompetenta och drivande aktörer i industriellt utvecklingsarbete genom sina goda kunskaper i konstruktions- och produktionsteknik, kreativa arbetssätt och ingående kunskaper om hur produkter ska utformas för att passa människans fysiska, kognitiva, perceptuella och upplevelsemässiga förutsättningar.

För antagna till åk 1 fr o m höstterminen 2004 är utbildningens studieplan upplagd så att teknologen efter 120 poäng kan avlägga Teknologie Kandidatexamen. Efter fortsatta studier på ett Master-program och med sammanlagt 180 poäng inom givna programramar, kan teknologen avlägga en civilingenjörsexamen.

Utbildningsplan

Programmet Teknisk design har en utbildningsplan som består av två block, basblocket omfattar de tre första åren och fördjupningsdelen de avslutande ett och ett halvt åren. De första tre åren omfattar obligatoriska kurser inom områdena teknik, naturvetenskap, matematik och design. De avslutande delen omfattar ett antal fördjupningsområden, med examensarbete samt en valfri del. Studenten följer den utbildningsplan som gäller för respektive årskurs då studenten antas till programmet.

Fördjupningsområden

  • Industridesign
  • Ergonomidesign samt
  • Interaktionsdesign IT och
  • Produktutveckling M i samarbete med andra.

Valfria kurser

Poängkravet på de valfria kurserna omfattar för inskrivna TD99, TD00 och TD01 29 poäng.

Betygssättning

I en del av designkurserna utdelas enbart betygen godkänd/underkänd. Detta finns angivet i respektive kursplan.

Undervisningsformer

I de designrelaterade kurserna bedrivs den teoretiska undervisningen i stor utsträckning i seminarieform. Kursmoment där färdighetsträning av olika slag ingår genomföres som "klassrumsundervisning" och då varje årskurs omfattar 30 studenter ger detta stora möjligheter till en god kontakt mellan lärare och studerande.

Den problembaserade och projektorgansiserade undervisningen i de designrelaterade kurserna är lärarintensiv. I dessa kurser handlar det i stor utsträckning om att förmedla tyst kunskap - att hos de studerande utveckla kunskaper, bedömningsförmåga och färdigheter av olika slag. Kunskaper/färdigheter som i stor utsträckning utvecklas/förmedlas i dialogen/interaktionen mellan lärare/handledare och den studerande.

Examensarbete

Examensarbetet är en del av fördjupningsområdet och utföres inom något av de ämnesområden som finns specificerade under TD5. Val av annat examensarbetsämne kräver dispens. Oberoende av det enskilda examensarbetets verkliga omfattning tillordnas det 20 poäng. Examensarbetet kan förläggas antingen vid eller utom högskolan. Examinator ska alltid finnas på skolan. Examensarbetet får påbörjas tidigast efter uppnådda 140 kurspoäng inklusive relevanta förkunskapskrävande kurser. Examensarbetet utföres normalt under femte årskursens hösttermin. I övrigt se Anvisningar för Examensarbete vid M sektionen.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda: a. Utfört godkänt examensarbete, inkluderande rapport och seminarium. b. Varit opponent och godkänts som sådan vid ett seminarium. c. Varit närvarande vid ytterligare två seminarier. d. Före och/eller under examensarbetets gång deltagit i: Datorbaserad informationssökning.

Lämplig tidpunkt för att vara åhörare och opponent för ett examensarbete är när det egna examensarbetet har påbörjats. De två obligatoriska seminarierna med närvaro och det vid vilket opposition skall ske måste vara avklarade innan det egna seminariet får genomföras. Tillgodoräknande av seminarier sker dock inte förrän teknologen befinner sig minst i årskurs 4. Meddelande om seminarier sker på anslagstavlorna vid institutionerna och vid studieexpeditionen för M, Z och TD.

I samband med registreringen erhåller examensarbetaren ett gult arbetskort. Detta skall han/hon ansvara för och se till att de olika delmomenten blir signerade av ansvarig examinator vid respektive seminarietillfälle. När alla moment i examensarbetet är avklarade och inrapporterade av institutionen, skall kortet återlämnas till Studieexpedition M.

Praktik

Praktiken är inte längre ett examenskrav. För inskrivna t o m hösten 2002 (TD02) kan praktiken skrivas in i examensbeviset om den omfattar minst 17 veckor. All praktik skall vara fullgjord efter fyllda 16 år, och en stor del av praktiken bör vara förlagd till verkstadsindustrin. Minst 5 veckor ska fullgöras i form av arbetarpraktik, minst 7 veckor ska fullgöras på design- och/eller produktutvecklingsavdelning. Alternativt kan praktiken vara förlagd till fristående konsultföretag. På praktikintyget ska det klart framgå arbetets art och tjänstgöringens längd, exklusive semester. Praktikintyget lämnas till sektionskansliet för godkännande.

Studier utomlands

Ett antal studerande får efter ansökan byta ut tredje/fjärde årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk teknisk högskola.

Utbildningsplatser

Till årskurs ett antas 30 studerande.

Obligatorisk registrering

I början av varje termin ska obligatorisk anmälan till kommande termins kurser ske (registrering). Information om detta anges på kansliets hemsida. Val av kurser till vårterminen i åskurs 3 sker i december. Val av fördjupningsområde samt valfria kurser i årskurs 4 sker i maj.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.