Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3 4 5

Utbildningsplan för
TELTA - ELEKTROTEKNIK Läsår: 2006/2007
 
Antagna 2004 eller tidigare

 
  Kursplaner för alla kurserna finns på Studieportalen.

Utbildningen i elektroteknik leder till civilingenjörsexamen, 180p.

För studenter med inskrivningsår 2005 eller senare

Se programmet TKELT CIVILING. ELEKTROTEKNIK (180p), del 1.

För studenter med inskrivningsår 2004

Med början läsåret 2004/05 införs en reformerad studieplan för E-programmet som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg. Vi inför en möjlighet till en mellanexamen efter tre år, Teknologie Kandidat. Avslutningen av studierna kommer att bedrivas inom ramen för "masterprogram" som kommer att vara tvååriga (80 poäng). För en civilingenjörsexamen på 180 poäng läser man 60 poäng ur ett sådant masterprogram. Tredje årskursen av kandidatprogrammet avslutas med ett 10-poängs kandidatarbete. I årskursen finns också valfria kurser, dels "matematikkurser" i period 1 varav man skall läsa minst 4 poäng varav minst en matematikkurs (för detajer se programplanen), dels två breddkurser på vårterminen. Nytt från 2004 är också att det tidigare kravet på minst 6 MTS-dagar är ersatt av ett krav på minst 5 poäng MTS-kurs. I den mån detta ligger inom kandidatdelen av utbildningen så finns det i E3 med start läsåret 2007/08 och mer detaljer kommer i utbildningsplanen för det året. Efter kandidatprogrammet avslutas utbildningen med ett masterprogram och följande är de masterprogram som är möjliga för elektrostudenter att läsa (med start 2007): Biomedical Engineering Communication Engineering Electric Power Engineering Integrated Electronic System Design Microtechnology Microwave and Photonics Engineering Radio and Space Science Systems, Control and Mechatronics

Studieinriktningar

För studenter med antagningsår 1995 eller tidigare

Se Kurskatalog 1999-2000.

För studenter med antagningsår 1996 till 2003

För att uppfylla examensfordringarna skall alla i E3
 • läsa minst två av de sex valfria matematik- och datakurserna (se E3 för 2005/06). Datakursen TDA455 programmeringsteknik fk ingår dock bara om man läst TDA221 Programmeringsteknik E (dvs från antagningsår 2000)
 • läsa minst tre av breddkurserna (se E3).
Den totala mängden valfria kurser i E3 och E4 skall uppgå till minst 65,5 poäng för inskrivningsåren 1996-1999, till minst 64,5 poäng för inskrivningsåren 2000-2001 och till minst 63 poäng för inskrivningsåren 2002-2003 (inkl matematik- och breddkurser i E3). Bland kurserna från E4 skall ingå
 • minst 30 poäng kurser uppräknade som valfria kurser för E4 (inkl TDA185/TDA416 och IEK415 i E3)
 • ett konstruktionsprojekt (ingår bland de 30 poängen valfria i E4)
 • minst 3 poäng allmänorienterande, icke-tekniska kurser
 • de ytterligare krav som finns för de olika studieinriktningarna (se nedan).
Bland allmänorienterande, icketekniska kurser räknas alla MTS-kurser, alla språkkurser, en internationell BEST-kurs, samt XFU030 MTS-dagar och ESS080 Medicin för tekniker om den inte använts som A-kurs.

Allmän studieinriktning

Välj från någon av studieinriktningarna
 • minst en B-kurs om minst 3,5 poäng med tillhörande A-kurs
 • valfritt konstruktionsprojekt
 • minst 30 poäng av i E4 uppräknade valfria kurser, inkl IEK415 Industriell ekonomi och TDA185/TDA416 Datastrukturer och algoritmer. Bland dessa 30 poäng räknas också de ovan angivna A- och B-kurserna och projektet in
 • examensarbete.
För att uppfylla fordringarna inom de följande studieinriktningarna gäller allmänt att det inom studieinriktningen skall ingå
 • inriktningens breddkurs i E3 (om sådan finns)
 • minst två B-kurser eller minst 7,0 poäng B-kurs med tillhörande A-kurser. Antalet A-kurser måste vara minst två, alternativt A- och B-kurser som omfattar minst 14 poäng. Detta är oftast automatiskt uppfyllt, annars finns många A-kurser inom inriktningens område som går att använda.
 • ett konstruktionsprojekt
 • examensarbete i ett av studieinriktningens ämnen.
I tabellerna nedan står för varje B-kurs vilken A-kurs som skall ingå inom parentes efter kursnamnet.

Studieinriktning dator- och programsystem

 • EDA370 Datorsystemteknik eller TDA185/TDA416 Datastrukturer och algoritmer
B-kurser
 • EDA121 Tillförlitliga och feltoleranta datorsystem (EDA092 Operativsystem)
 • EDA191 Datorarkitekturimplementering (EDA111 Datorarkitektur)
 • EDA262 Datasäkerhet (EDA092 Operativsystem)
 • EDA280 Parallella datorsystem (EDA111 Datorarkitektur)
 • EDA202 UNIX internt (EDA092 Operativsystem)
 • EDA396 Agile development process (EDA382 Systemutveckling i team och TDA575 Objektorienterad systemutveckling D)
 • TDA291 Software engineering using formal methods (EDA382 Systemutveckling i team)
 • TDA591 Objektorienterad systemutveckling (TDA185 eller TDA416 Datastrukturer och algoritmer (E eller IT))
 • TDA955 Hardware description and verification (EDA321 Digitalteknik - syntes)
 • TIN170 Artificiell Intelligens (TDA450 Functional programming)
 • EDA420 Parallella och distribuerade realtidssystem (EDA222 Realtidssystem)
Konstruktionsprojekt
 • EDA382 Systemutveckling i team (får inte samtidigt räknas som A-kurs)
 • TDA288 Människa - dator interaktion (får inte samtidigt räknas som A-kurs)
Examensarbete
 • EDAXxx eller TINXxx

Studieinriktning elteknik

 • EEK140 Elteknik
B-kurser
 • EEK180 Power Electronics-2 (EEK175 Power electronics-1)
 • EEK195 High Voltage Technology (EEK190 High voltage engineering)
 • EEK205 High Performance Electric Drives (EEK610 Electric Drives-1)
 • EEK615 Electric Drives-2 (EEK610 Electric Drives-1)
 • EEK210 Power System Analysis (EEK185 Power system design)
Konstruktionsprojekt
 • EEK150 Elteknik, konstruktion
Examensarbete
 • EEKXxx, EHOX01 eller ELKX01.

Studieinriktning elektronikkonstruktion

 • EDA370 Datorsystemteknik eller ESS015 Reglerteknik
B-kurser
 • EDA191 Datorarkitekturimplementering (EDA111 Datorarkitektur)
 • EDA915 Industriell digital konstruktion (A+B-kurs)
 • ESS065 Analog VLSI-teknik (EME010 Digital VLSI-teknik)
 • MKM130 Project work (MKM105 Introduction to microsystem integration technology)
Konstruktionsprojekt
 • EDA445 VLSI-konstruktion, projektkurs eller
 • EDA233 Digital konstruktion
Examensarbete
 • EDAX01, EFTX01 eller ESSX05.

Studieinriktning kommunikationssystem

 • ESS166 Kommunikationssystem
B-kurser
 • ESS036 Wireless Communications (ESS140 Digital communications)
 • ESS150 Statistical Digital Signal Processing (ESS145 Applied signal processing)
 • EDA435 Advanced Internet Technology (EDA385 Internetteknik)
 • TDA296 Distribuerade system fk (TDA595 Distribuerade system)
Konstruktionsprojekt
 • EEM045 Projektkurs i kommunikation
Examensarbete
 • EDAX05 eller ESSX02.

Studieinriktning mikroelektronik

 • EEM020 Högfrekvensteknik
B-kurser
 • EME100 Active Microwave Circuits (EME105 Foundations for microwave engineering)
 • EME110 Design of microwave monolithic integrated circuits (EME105 Foundations for microwave engineering)
 • EME080 Seminariekurs i mikroelektronik (EME105 Foundations for microwave engineering och (EMI110 Laserteknik eller EOE041 Optoelektronik) och EME022 Halvledarkomponenter)
Konstruktionsprojekt
 • EDA445 VLSI-konstruktion, projektkurs
 • EME055 Projektkurs i mikrovågssystem
 • EME075 Projektkurs i mikroelektronik
Examensarbete
 • EFTX01, EMEX01, EMIX01 eller EOEX02.

Studieinriktning signaler och system

 • ESS015 Reglerteknik
B-kurser
 • ESS075 Olinjär och adaptiv reglering (ERE180 Flervariabel reglering)
 • ESS205 Reglerteknik för fordon (ERE180 Flervariabel reglering)
 • ESS150 Statistical Digital Signal Processing (ESS145 Applied signal processing)
 • ESS085 Medicinsk elektronik (ESS080 Medicin för tekniker)
Konstruktionsprojekt
 • ESS072 Signaler och system - konstruktionsprojekt
Examensarbete
 • EREX01, ESSX01 eller ETIXxx.

Studieinriktning radio- och rymdvetenskap

 • EEM020 Högfrekvensteknik
B-kurser
 • FAS076 Space environment (ERR051 Space techniques)
 • ERR180 Remote sensing in environmental science (ERR051 Space techniques)
 • ERR011 Radar and remote sensing (ERR051 Space techniques)
 • ERR170 Interferometry for astronomy and geodesy (ERR125 Radio astrophysics)
Konstruktionsprojekt
 • ERR165 Projektkurs i radio- och rymdvetenskap
Examensarbete
 • ERRX01 Radio- och rymdvetenskap.

Övriga studieinriktningar

För dessa studieinriktningar skall, om inte annat anges, kravet i E3 på matematik- och breddkurser uppfyllas. Tillträde till inriktningarna är inte garanterat, utan man måste bli antagen i enlighet med de olika programmens villkor. Vissa program kräver specifika förkunskaper från de tre första åren.

Digital Communication Systems and Technology
Electric Power Engineering
Hardware for Wireless Communication
Radio Astronomy and Space Science
Applied Environmental Measurement Techniques
Sound and Vibration
Dependable Computer Systems
Automotive Engineering
Management of Economics of Innovation
Quality Technology and Management
Production and Operations Management
Supply Chain Design and Management

Alla dessa är internationella Mastersprogram och ersätter samtliga krav på kurser från E4 (40 poäng) och examensarbete.

Teknisk matematik

Se TM. Baskurserna inkl tre breddkurser utgör 110 poäng, TM-kurser minst 30 poäng och därutöver skall minst en B-kurs ur elektroutbudet (med tillhörande A-kurs) ingå.

Entreprenörsskolan

Behandlas som om det vore ett Masterprogram, dvs ersätter alla kraven i E4.

Teknisk kommunikation

Studieinriktningen omfattar 30 poäng kurser fördelade på tre terminer. Antalet breddkurser skall vara minst två och minst en B-kurs ur elektroutbudet (med tillhörande A-kurs) skall ingå.

För studenter med antagningsår 2003 eller senare

Från 2003 startar en ny studieinriktning, E/Miljö, som redan från första årskursen har ett antal kurser med miljöteknisk inriktning inlagda i utbildningen. Den väljer man alltså redan i första årskursen och den kan kombineras med de elektrotekniska inriktningarna som finns i fjärde året (eller allmän studieinriktning i E4). Vilka de speciella kurserna är för denna inriktning framgår av kurslistningen för resp årskurs i Programplanen.

Examensarbete

Examensarbete utförs i något av de ämnen som upptas under E5.
Efter framställning från den studerande kan Programansvarig E godkänna att examensarbete utförs i annat ämne. Sådan ansökan skall vara tillstyrkt av examinator och inlämnas till Studentservice E innan examensarbetet påbörjas.
Examensarbetet kan förläggas till industrin om examinator medger detta.
Examensarbete utförs under fjärde eller femte läsåret. Examinator skall därför ställa rimliga krav på förkunskaper för att examensarbete skall få påbörjas.
Rapporten om examensarbetet skall vara saklig samt språkligt och stilistiskt väl utformad. Examensarbetet skall också redovisas muntligt.
Examensarbetet omfattar 20,0 poäng.

Praktik

För inskrivna höstterminen 2003 och senare finns inga krav på praktik under utbildningen. För tidigare inskrivna är det fortfarande möjligt att få praktiken bedömd och inskriven i examensbeviset. Då gäller följande riktlinjer:

Syftet med praktiken är i första hand att göra den studerande förtrogen med arbetsmiljön och med samspelet mellan individer och grupper av individer på en arbetsplats. Praktiken skall utföras så att praktikanten kommer i kontakt med en grupp arbetskamrater och inriktas så att den främst ger inblick i arbetsplatsens miljö och industriella arbetsmetoder. Ensamjobb, t ex nattvakt, chaufför godkänns därför inte. 17 veckors praktik erfordras. Varje delanställning skall omfatta minst 2 veckor. All praktik skall vara fullgjord efter fyllda 16 år och minst 8 veckor skall vara fullgjorda efter högskolestudiernas påbörjande, såvida inte minst ett års elektroteknisk praktik fullgjorts före högskolestudiernas början.

Minst 8 veckor av praktiken skall ha elektroteknisk anknytning, t ex arbete i verkstad hos industrier inom det kraft- eller teletekniska området eller arbete med montage eller drift av elektriska anläggningar. Programmeringsarbete, rit-, kontors- och laboratoriearbete med elektroteknisk anknytning är också tillåtet om det sker i nära samarbete med en grupp arbetskamrater, men sådan praktik måste kombineras med minst 8 veckors miljöpraktik i industri. En dokument som mera i detalj beskriver kraven på praktiken finns hos studievägledarna.

Av praktikintyget (vidimerad kopia som ej återfås), som skall lämnas till studentservice E, skall klart framgå arbetets art och tjänstgöringens längd exklusive semester.

Betygssättning

I ett fåtal kurser utdelas enbart betygen godkänd och underkänd. Detta är då angivet i kursplanen.

Studier utomlands

Det är möjligt att byta ut 4:e årets studier på Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola.
Det finns också engelskspråkiga Mastersprogram som ges av Chalmers för internationella studenter. Det är möjligt att läsa vissa av dessa program och räkna in dem i elektroteknikprogrammet på samma sätt som fjärde året utomlands.

Handböcker

Följande handböcker rekommenderas:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Student-litteratur, Lund.
C Nordling, J Österman: Physics Handbook, Studentlitteratur, Lund.

Närvaro vid laborationer

Närvaron vid laborationer är obligatorisk. Om en studerande på grund av sjukdom eller annat laga förfall är förhindrad att fullgöra en laboration på utsatt tid, skall vederbörande institution snarast meddelas.

Hänvisningar till gemensamma bestämmelser för Chalmers

På Chalmers webb finns gemensamma bestämmelser för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.

Obligatorisk registrering

I början av varje termin anordnas en obligatorisk anmälan till den terminens kurser (registrering). Närmare information om detta ges på E-programmets anslagstavlor och under rubriken Studentservice på www.etek.chalmers.se.

Uppflyttning

För att kunna registrera sig måste man vara uppflyttad till den nya årskursen, och för att bli uppflyttad måste man senast i majperioden ha klarat:
till E2 15 poäng
till E3 40 poäng
till E4 75 poäng

Den som inte är uppflyttad kan fortfarande OM-registrera sig i den gamla årskursen och tentera kurserna som redan har registrering.

Utbildningsplatser

Till första årskursen antas ca 100 studerande.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.