Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPDCM - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM Läsår: 2022/2023
DESIGN AND CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT, MSC PROGR
Associerat till: TKSAM
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2022/2023
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

Engelska 6 med lägst betyg E. Andra alternativ för att bevisa sina engelskakunskaper finns listade på universityadmissions.se

 

Examen på grundnivå:

Kandidatexamen (eller motsvarande) med huvudområde inom: Samhällsbyggnadsteknik, Byggteknik, Arkitektur, Arkitektur och teknik, Landskapsarkitektur, Stadsplanering, Lantmäteri eller Industriell ekonomi

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Det övergripande syftet med mastersprogrammet Design and Construction Project Management (MPDCM) är att ge studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera organisationer och projekt i bygg- och fastighetssektorn. Programmet är utformat så det omfattar hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, projektering, byggande och fastighetsförvaltning, och skapar förståelse för dess komplexitet och dess mångfald av medverkande aktörer och intressenter samt deras roll i processen. Detta innebär också att förstå hur organisationer fungerar, olika organiseringsprocesser samt organisationernas relation till sin omgivning.

 

Lärandemål:

De huvudsakliga lärandemålen är:
- Studenten ska förstå byggsektorn och byggprocessen som helhet, de olika organisationsstrukturer som används och behovet av utveckling och förändring avseende arbetssätt, samarbete, organisering och relationer till samhället.
- Studenten ska förstå sambandet mellan organisationer med ett långsiktigt perspektiv och nätverket av temporära projektorganisationer.
- Studenterna ska kunna hantera team och individer. Detta innefattar träning och kunskap som rör organisationskultur, ledarskap, teamwork, samarbetsrelationer och kommunikation.
- Studenten ska kunna tillämpa teorier, metoder och verktyg för organisationer och projekt.


För att stödja studenternas lärprocess och framtida yrkeskunskap har programmet också följande lärandemål:
- Integrering av teori och praktik sker genom ett nära samarbete med företag och andra organisationer.
- Tillämpning av en bred repertoar av problemlösningsmetoder och tekniker.
- Fokusering på problemformulering och problemlösning genom processbaserad pedagogik, där kommunikativ dialog och skrivande är centrala verktyg för reflektion och lärande.
- Integrering av ämnesinnehåll, språk och utveckling av generiska färdigheter i elevernas arbeten.
- Anta ett forskningsinriktat och vetenskapligt förhållningssätt genom att utveckla en analytisk och kritiskt granskande syn på sambandet mellan orsak och verkan.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbete (30 hp) ska hantera ett klart definierat ämne inom området Design and Construction Project Management och kan genomföras i samarbete med industrin eller som ett forskningsprojekt.

 

Gällande kurser för läsår 2022/2023:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2022/2023:


Civilingenjörsexamen
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR
TKSAM - SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR

 

Rekommendationer:


 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Examensarbete 30 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (examensarbetet kan ingå) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (examensarbetet kan ingå) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik. Mastersprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella fördjupningar anges inte.

 

Huvudområde:

Samhällsbyggnadsteknik

 
Övrig information:
 Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.