Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan »

Utbildningsplan för
SBVII - Sjöbefäl klass VII Läsår: 2022/2023
Deck officer and engineer officer, class VII
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2022/2023
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

Engelska 5/A (För sökande med gymnasieexamen ges ej undantag för Engelska 6, lägst betyg E, eftersom det krävs för grundläggande behörighet).

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Utbildningen Sjöbefäl klass VII leder till utbildningsbevis klass VII inom både navigation och maskinteknik. Den ettåriga utbildningen syftar till att utbilda befäl med en bred teoretisk kunskapsbas som är väl förberedda för en nationell marknad inom det mindre tonnaget inom svensk sjöfart. Med utbildningsbevis klass VII och rätt uppsättning certifikat och intyg enligt nationella och internationella regelverk tillsammans med erforderlig behörighetsgivande sjötid, skall studenten kunna tjänstgöra ombord som befälhavare (på fartyg med bruttotonnage <500) och="" maskinchef="" (på="" fartyg="" med="" maskinstyrka="" 750-3000="">

Utbildningen skall följa de krav som ställs på den i Transportstyrelsens föreskrifter och den internationella konventionen om utbildning, certifiering, och vakthållning för sjöfolk (STCW-konventionen).

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna...
- beskriva ett fartygs generella konstruktion och bärande element
- beskriva och förklara faktorer som påverkar fartygets stabilitet
- beskriva tidvattnets uppkomst och beräkna dess höjd och tid
- använda och förklara ortlinjeteori inom navigation
- förklara hur fartygsmaskiner och fartygselektriska system fungerar och är uppbyggda
- beskriva grunderna för ett radionavigeringssystem
- navigatoriskt planera och genomföra en resa samt ansvara för navigering
- säkert hantera farligt gods
- definiera enheterna i SI-systemet
- kunna använda engelska i tal och skrift samt marina standardfraser
- förklara begrepp inom likströmslära, samt utföra grundläggande beräkningar
- identifiera begrepp inom enfas och trefas växelström, samt utföra enklare beräkningar
- tillämpa grundläggande mätteknik, och använda de vanligaste mätinstrumenten inom elteknik
- förklara grundläggande begrepp och områden inom reglerteknik
- sammanfatta sjöfartens huvudsakliga påverkan på marina ekosystem, luftkvalitet och det globala klimatet

Färdigheter och förmåga
Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna...
- genomföra en bryggvakt på ett sjösäkert sätt
- framföra fartyget i alla situationer med uppvisande av gott sjömanskap och i enlighet med nationella och internationella sjötrafikföreskrifter
- planera resor med avseende på sjösäkerheten
- hindra, kontrollera och bekämpa bränder ombord
- systematiskt planera fartygets framförande och förutse fartygets rörelser
- systematiskt planera för underhåll av ett fartygs framdrivningssystem och däckmaskinsystem
- systematiska planera och genomföra driftsättning av ett fartygsmaskinsystem
- använda oljeloggbok
- tillämpa säkerhetsmanualer för fartyg
- jämföra och utvärdera varvsspecifikationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna...
- göra väl underbyggda riskbedömningar i given situation, inkluderande tidspressade situationer med begränsad tillgänglig information
- resonera kring möjligheter att minska sjöfartens miljöpåverkan

 

Omfattning: 60.0 hp

 

Gällande kurser för läsår 2022/2023:

Se programplan

 
 
 
Övrig information:
 

Utbildningen uppfyller de krav som ställs i 1995 års tillägg till den internationella konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW-konventionen). Med de två utbildningsbevis som utfärdas efter genomförd teoretisk utbildning,med godkänt resultat, har studenten möjlighet att, tillsammans med erfoderlig behörighetsgivande sjötid, söka behörighet Fartygsbefäl klass VII och Maskinbefäl klass VII hos Transportstyrelsen.

Utbildningsbevis
Efter fullgjorda kurskrav erhålls två utbildningsbevis:

Fartygsbefäl klass VII
Maskinbefäl klass VII

Utbildningen leder ej till examen enligt Högskoleförordningen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.