Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPAME - TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2021/2022
APPLIED MECHANICS, MSC PROGR
Associerat till: TKMAS
Utbildningsplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2021/2022
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Maskinteknik, Teknisk fysik, Automation och mekatronik, Rymdteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Teknisk matematik eller Kemiteknik med fysik

 

Förkunskaper:

Förkunskapskrav: Matematik (minst 37.5 hp innehållande Linjär algebra, Flervariabelanalys, Numerisk analys och Matematisk statistik eller Sannolikhetslära), Mekanik (innehållande Statik och Dynamik), Hållfasthetslära (innehållande Spännings-töjningssamband, Vridning, Böjning och skjuvning, Strukturmekanik, Stångbärverk, Balkar, Cylindriska kärl och skivor, Knäckning och instabilitet, Elasticitetsteori i 3D, Flytvillkor och spänningskoncentrationer), Strömningsmekanik, Finita Elementmetoden (FEM), Programmering, Termodynamik och Materialteknik
Rekommenderade kurser: Reglerteknik, Utmattning och brottmekanik

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Huvudsyftet med programmet är att förbereda studenterna för en yrkeskarriär inom något område av teknik och utveckling som kräver en avancerad kunskap om modellering, beräknings och experimentella frågor inom tillämpad mekanik. Även om fokus ligger på mekanisk industri, är programmet tillräckligt generellt för att ge en bra plattform även för jobb inom andra tekniska discipliner. Ingenjörer med en modern utbildning i tillämpad mekanik spelar en viktig roll i många industri- och ingenjörsverksamheter. För att förbereda sig för detta, kommer studenterna lära sig att analysera och lösa tekniska problem med hjälp av de mest lämpliga metoder till hands inom ett brett spektrum av tillämpningar, men också att förstå och värdera för-och nackdelar med olika analysmetoder.

 

Lärandemål:

Efter avslutad utbildning förväntas studenterna ha förvärvat:

Kunskap och förståelse

 • att arbeta självständigt med avancerade uppgifter i tillämpad mekanik genom beräkningar, simuleringar och experiment,
 • att formulera teoretiska grunder för och begränsningar i matematisk modellering och beräkningsmetoder tillämpade på material, strukturer och fluider,
 • att använda avancerade teorier och metoder rörande matematisk modellering inklusive numeriska och experimentella metoder som är relevanta för vald inriktning,
 • att  visa kunskap i aktuell forskning och utveckling inom den valda inriktningen.
Färdigheter och förmågor
 • att formulera maskintekniska problem som matematiska modeller,
 • att analysera och lösa avancerade maskintekniska problem med de mest lämpliga metoder till hands,
 • att välja rätt analysmetoder beroende på deras styrkor och svagheter,
 • att uppskatta noggrannheten hos den valda modellen och dess lösning i jämförelse med verkligheten
 • att kritiskt och systematiskt identifiera modeller, simulera och utvärdera mekaniska problem inom givna tidsramar även med begränsad eller ofullständig information och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
 • att visa förmåga att i tal och skrift, både nationellt och internationellt, samt tydligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som utgör basen för detta i dialog med olika grupper,
 • att demonstrera färdigheter som krävs i forsknings- och utvecklingsarbete inom den valda inriktningen inom i tillämpad mekanik eller självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Bedömningar och attityder
 • visa insikt i och förmåga att arbeta i team och samarbeta i grupper med olika sammansättningar,
 • visa förmåga att göra bedömningar i tillämpad mekanik med avseende på relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete som rör tillämpad mekanik,
 • att visa insikt om möjligheter och begränsningar för forskning inom tillämpad mekanik, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Specifika lärandemål för de olika inriktningarna finns också.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

Examensarbetet (30 hp) ska behandla ett tydligt definierat ämne inom en begränsad del av vad som tidigare studerats i kurser inom masterprogrammet. Det kan genomföras på Chalmers, inom industrin, på  forskningsinstitut eller vid annat universitet. Examinator skall alltid att vara en lärare på Chalmers. För att påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat 45 hp av kurser från programmet. Studerande på det femåriga civilingenjörsprogrammen måste ha klarat minst 225 hp innan arbetet får påbörjas.

Det finns möjlighet att göra ett utvidgat examensarbete ( 60 hp ) med en tydlig forskningsinriktning. Ett mål med ett 60 hp examensarbete är att producera forskningsresultat som är tillräckligt bra för att presenteras vid internationella konferenser eller i tidskrifter. För ytterligare information hänvisas till kursplanen eller kontakta masterprogramansvarig.

Mer information om regler för examensarbete finns på Chalmers hemsida.

 

Gällande kurser för läsår 2021/2022:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2021/2022:


Civilingenjörsexamen
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR

 

Rekommendationer:


I den fullt valfria delen av masterprogrammet kan studenterna välja kurser från andra masterprogram. Exempel på sådan program är: Automotive Engineering, Engineering Mathematics, Materials Engineering, Naval Architecture & Ocean Engineering, Product Development, Production Engineering, Sound & Vibration, Structural Engineering & Building Technology and Systems, Control & Mechatronics.

Exempel på kurser som rekommenderas är: Konstruktionsoptimering (PPU190), Avancerad CAD (PPU080) och Förbränningsmodellering (MMS030).
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Examensarbete 30 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (examensarbetet kan ingå) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (examensarbetet kan ingå) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Maskinteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Maskinteknik

 
Övrig information:
 

Tre grundläggande kurser (22,5 hp) är obligatoriska för alla studenter på programmet. Syftet med dessa kurser är att ge en grund inom modellering och beräkningar som överbryggar den traditionella " klyftan " mellan solidmekaniskt och strömningsmekaniskt orienterade inriktningar. Därefter har studenterna möjlighet att välja mellan ett brett utbud av kurser som kommer att föra dem närmare specifika tekniska tillämpningar eller närmare den vetenskapliga frontlinjen inom de tre inriktningarna (profilerna): Numerisk hållfasthetslära, strukturdynamik och fluiddynamik. Förutom de obligatoriska kurserna ska studenterna välja minst fem kurser (37,5 hp)  från gruppen av valbara Tillämpad mekanikkurser.

En huvudidé med programmet är att integrera modellering (formulering av matematisk modell baserad på grundläggande lagar och experimentell kunskap), algoritmiska formulering, numeriskt genomförande (egna implementeringar i t.ex. Matlab, Python)  och analys av simuleringsresultat (från egen kod och/eller kommersiell programvara). Numeriska simuleringsverktyg används ofta i kurserna för att öka förståelsen för matematiska modeller och vad de förutsäger i olika industriella applikationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.