Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
DATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR
Associerat till: TKITE
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Ingenjörskonst, Teknik, Naturvetenskap eller Matematik.

 

Förkunskaper:

Matematik (minst 30 hp, innehållande Flervariabelanalys, Linjär algebra, och Matematisk Statistik), Programmering i ett generellt programmeringsspråk (t.ex. C/C++/Java/Haskell eller liknande (minst 7,5 hp), och Algoritmer och/eller Datastrukturer (minst 7,5 hp.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Masterprogrammet Data Science och AI syftar till att ge studenterna goda teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att hantera, analysera och extrahera information ur storskaliga datamängder, samt att utveckla verktyg och metoder i komplexa datorintensiva och AI-relaterade tillämpningar.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse


Efter fullgjorda studier ska studenten kunna

 • beskriva vad data science och maskininlärning är och kan vara i termer av frågeställningar,
  modeller och metoder och deras för- och nackdelar,

 • behärska nödvändiga verktyg och begrepp, såsom inom sannolikhetsteori, statistik,
  optimering, algoritmer och mjukvaruarkitekturer, på en sådan nivå att man kan
  modifiera och utveckla dem i önskad riktning,

 • tillämpa sina praktiska erfarenheter av modellering genom att implementera, simulera,
  analysera och testa modellerna,

 • detaljerat redogöra för de mest aktuella frågeställningarna, den aktuella tekniken och de
  aktuella forskningsresultaten inom någon deldomän.


Färdighet och förmåga


Efter fullgjorda studier skall studenten kunna

 • delta i utvecklandet av intelligenta och automatiserade digital a
  system, och därigenom förbättra, accelerera, och förstärka samhällets digitalisering
 • skapa modeller av konkreta problem och balansera modellens komplexitet mot datamängd
  och kvalitet, samt mot tid och beräkningskraft,

 • härleda och tillämpa de optimeringsmetoder och statistiska metoder som krävs för en
  korrekt analys av modellers beteende och resultat av experiment,

 • skapa och implementera effektiva algoritmer för analys och simulering,

 • behärska för området viktiga programspråk och verktyg samt kunna handskas med data av
  olika format,

 • snabbt ta till sig och implementera ny kunskap i ett föränderligt fält,

 • kommunicera sina resultat och slutsatser muntligt, skriftligt och visuellt såväl till
  experter som icke-experter.


Bedömningar och attityder


Efter fullgjorda studier skall studenten kunna

 • kritiskt analysera modeller och algoritmer med avseende på effektivitet och
  tillförlitlighet,

 • redogöra för teknikens möjligheter och begränsningar, och ansvara för dess etiska,
  sociala och miljömässiga hållbarhet, och på så sätt bidra till en diskussion
  kring dess roll i samhället.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

I programmet ingår ett examensarbete (masteruppsats) motsvarande 30 högskolepoäng. Reglerna för att starta och utföra examensarbetet beskrivs i motsvarande kursplaner under det andra året av utbildningen.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2020/2021:


Civilingenjörsexamen
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKGBS - GLOBALA SYSTEM, CIVILINGENJÖR
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKMED - MEDICINTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKDES - TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Informationsteknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Informationsteknik

 
Övrig information:
 

 

 

Mer information om programmet (url):

https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Data-Science.aspx


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.