Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan »

Utbildningsplan för
MTS - Människa - teknik - samhälle Läsår: 2020/2021
Humans, Technology, Society
Utbildningsplanen är fastställd 2016-02-10 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

 
  I arbetslivet behövs, utöver tekniska och naturvetenskapliga ämneskunskaper, även kunskap och insikt om teknikens roll i samhället. De professioner som utbildas på Chalmers kan medverka till att skapa stora samhällsförändringar. Det innebär stora möjligheter men även stora risker. Därför är det viktigt att man genom sin utbildning utvecklar förmågor att ta hänsyn till samhällskonsekvenser och etiska frågor.

MTS-obligatoriets innehåll och genomförande på Chalmers Enligt Chalmers lokala examenskrav gäller att alla studenter som tar ut en civilingenjörsexamen måste ha läst kurser inom MTS-området som tillsammans ger 7,5 hp. Dessa kurser kan läsas när som helst under de fem åren av civilingenjörsprogrammet.


Ett mål med MTS-kurser är att de skall bidra till att studenter utvecklar följande förmågor i den nationella examensordningen:
  1. Förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
  2. Insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter.
På de flesta civilingenjörsprogram gäller att studenterna själva väljer en MTS-kurs bland det utbud av valbara MTS-kurser som finns. Dessa kurser hittas lättast i MTS-programmet i Studieportalen. Observera dock att det på en del civilingenjörsprogram kan finnas restriktioner för vilka MTS-kurser som får räknas in i examen, vilket innebär att studenter på en del program inte kan välja fritt bland de MTS-kurser som finns i MTS-programmet. Observera även att på en del civilingenjörsprogram uppfylls MTS-kravet genom de obligatoriska kurser som ingår i programmet, vilket innebär att studenterna inte behöver läsa någon av de valbara MTS-kurserna. En rekommendation är att fråga din studievägledare eller utbildningssekreterare vad som gäller för ditt program.


MTS och inskrivningsår
Studenter som är inskrivna läsåret 2004/05 och senare (gäller studenter som examineras enligt kull 04:s examensordning eller senare) skall läsa minst 7,5 högskolepoäng (hp) inom området Människa-Teknik-Samhälle (MTS) enligt beslut 2002-12-11/C889-02.

Studenter som är inskrivna till och med läsåret 2003/04 (gäller studenter som examineras enligt kull 03:s examensordning eller tidigare) skall ha genomfört ett obligatorium genom de så kallade MTS-dagarna (eller genom att läsa en MTS-kurs på minst tre poäng/4,5 hp). Det ordinarie MTS-dagsarrangemanget avvecklades under år 2005 och möjligheten att fullgöra enstaka MTS-dagar upphörde fr o m kalenderåret 2008.

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.