Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan »

Utbildningsplan för
ZBASD - TEKNISKT BASÅR PÅ DISTANS Läsår: 2020/2021
DISTANCE-BASED FOUNDATION YEAR
Utbildningsplanen är fastställd 2020-06-02 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 
blank
Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Matematik B

  Syfte:
Tekniskt basår på distans erbjuder en samlad lösning för att komplettera en icke teknisk eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning så att studenten får behörighet och goda förutsättningar att bedriva fortsatta studier inom en teknisk högskoleutbildning. För den student som slutför tekniskt basår på distans med godkänt resultat på Chalmers blir kravet för särskild behörighet till högskoleingenjörsutbildning och civilingenjörsutbildning uppfyllt. Den studerande är också förberedd för högskolestudier inom teknikområdet genom att ha bedrivit sina studier på ett sätt som underlättar de fortsatta studierna på högskolan. Den student som slutför Tekniskt basår på distans kan fortsätta vid Chalmers på ett urval av olika program genom att utnyttja den erhållna garantiplatsen. Studenten blir behörig till fler program än vad som ges garantiplats till och kan söka till dem i ordinarie kvotgrupper. Tillgodoräknande av tidigare studier kan inte göras. Samtliga kurser som ingår i Tekniskt basår på distans inklusive den obligatoriska projektkursen måste tenteras och betygssättas på Chalmers för att utbildningsalternativet ska bedömas som avklarat och därmed giltigt vid urval och tilldelning av garantiplats. Den studerande skall motiveras att fortsätta sina studier inom teknik företrädesvis vid Chalmers.

Lärandemål Efter genomgången utbildning skall studenten kunna
  • tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturellt sätt.
  • planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter på laboratoriet.
  • redogöra för grundläggande fysikaliska begrepp och principer.
  • föra kvalitativa resonemang kring fysikaliska problem.
  • tillämpa enkla matematiska modeller av fysikaliska fenomen som uppträder i naturen och vardagslivet.
  • bedöma fysikaliska och matematiska rimligheten i numeriska svar.
  • redogöra för materiens byggnad och för kemiska reaktioner.
  • formulera och bevisa matematiska satser.
  • lösa matematiska problem inom områdena differential- och integralkalkyl.
  • grunderna inom programmering med tillämpningar inom matematik och fysik.
Innehåll Matematik, fysik och kemi minst enligt målen för de nationella kurserna i gymnasieskolan för matematik 4, fysik 2 och kemi 1. Kurserna kan inte ingå i någon akademisk examen då de är på gymnasial nivå/förutbildningsnivå. Undervisningsformer Undervisningen sker huvudsakligen i form av digitala föreläsningar och övningar samt campusförlagda laborationer. Litteratur Kurslitteraturen är i de allra flesta fall på svenska. För detaljer se respektive kursplan. Examination Examination sker ofta genom skriftlig tentamen och obligatoriska laborationer men även andra former förekommer. För detaljer se respektive kursplan. Organisation De ämnen som läses är matematik (30 fup), fysik (18 fup) och kemi (7,5 fup). Dessutom finns en projektkurs (4.5 fup).

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.