Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
Associerat till: TKDAT
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Engelskakunskaper:

För den som anmäler sig till utbildningsprogram eller kurs med undervisningsspråk engelska är behörighetskravet lägst betyg E eller G i Engelska kurs 6 eller B. Engelskkunskaperna kan även styrkas genom ett av de tester och testresultat som finns listade på chalmers.se.

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom Datateknik, Datavetenskap, Automation och Mekatronik, Elektroteknik, Teknisk fysik, Matematik, Mjukvaruteknik eller motsvarande

 

Förkunskaper:

Matematik (innehållande Matematisk analys (minst 7,5 hp), Linjär algebra (minst 7,5 hp)),Grundläggande datorteknik (minst 5 hp) och Programmering i ett generellt programmeringsspråk (t.ex. C/C++/Java/Haskell eller liknande (minst 7,5 hp)),samt en av följande kurser: Diskret matematik och/eller Matematisk statistik och/eller Sannolikhetslära och/eller Algoritm och/eller Datastrukturer (minst 7,5 hp)
Rekommenderade kurser: Ändliga automater och formella språk, Matematiskt modellering och problemlösning, Funktionell programmering, Maskinorienterad programmering, Programutveckling mot inbyggda system.

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Studenter inom detta mastersprogram utvecklar en grundläggande förståelse för datorsystem och nätverk genom en utbildning inom datavetenskap och datateknik som kombinerar både bredd och djup. Programmet ligger i centrum för samhällets behov av digitalisering med flera valbara specialiseringar och förbereder studenterna antingen för doktorandstudier eller för positioner inom industrin med att leda utvecklingen inom områden relaterade till system och nätverk. Grundläggande byggstenar från datakommunikation och operativsystemdesign kombineras med valbara specialiseringar för att förvärva teoretisk kunskap och tekniska färdigheter i:
 • Cybersäkerhet
 • Datorsystemteknik
 • Distribuerade beräkningar och system
 • Pålitliga och tillförlitliga realtidssystem
Studenterna lär sig designmetoder nödvändiga för att konstruera datorsystem och nätverk. Sådan metodik innefattar design av feltoleranta distribuerade algoritmer, jämlöpande programmering, datorsystemteknik och säker och pålitlig systemdesign. Mastersprogrammet är konstruerat så att studenter kan utveckla sin teoretiska kunskap samtidigt som de får praktisk kompetens genom projektkurser.

 

Lärandemål:

För programmet gäller Chalmers Lokala examensordning. Chalmers examensmål baseras på högskoleförordningens nationella krav och examensmålen har här specialiserats och uttrycks som programmål för MPCSN.

MPCSN uppfyller Chalmers digitaliseringsmål genom att utbilda studenter som får djupgående kunskaper i hur man utvecklar system och verktyg som möjliggör den ökade digitaliseringen både i industrin och i samhället, där nätverk och system är byggstenar i denna utveckling.

Kunskap och förståelse
 • Mål 1: Studenten ska visa kunskap och förståelse för allmän datavetenskap och datateknik, med väsentligt fördjupade kunskaper inom något eller några av områdena:
 • Cybersäkerhet
 • Datorsystemteknik
 • Distribuerade system
 • Pålitliga och tillförlitliga realtidssystem
 • Mål 2: Studenten ska visa fördjupad kunskap i datavetenskapliga och datatekniska discipliner som driver digitaliseringsutvecklingen i samhället, vilket inkluderar metoder som används för att konstruera datorsystem och nätverk. Sådana metoder innefattar: datorsystemteknik, programmering för distribuerade system, systemprogrammering och säker och pålitlig systemdesign.
 Färdighet och förmåga
 • Mål 3: Studenten ska kritiskt och systematiskt kunna integrera kunskap för att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar även med begränsad information vad gäller systemet eller nätverket.
 • Mål 4: Studenten ska kritiskt kunna identifiera och formulera frågeställningar inom huvudområdet och inom sin valda fördjupning. Studenten ska även kunna planera och med adekvata metoder genomföra och utvärdera undersökningar som bidrar till kunskapsutveckling inom programmets fördjupningsområden.
 • Mål 5: Studenten ska visa förmåga att diskutera och kunna ge en klar redogörelse för slutsatser och den kunskap och de argument som stödjer dessa, både muntligt och skriftligt. Studenten ska kunna kommunicera med olika målgrupper i internationella sammanhang. Med olika målgrupper menas andra i samma område, ingenjörer i närliggande ämnen samt till viss del även exempelvis kunder.
 • Mål 6: Studenten ska kunna tillgodogöra sig vetenskaplig litteratur samt kunna delta i utvecklingen av system och verktyg i samband med digitalisering och andra tillämpningar.  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Mål 7: Studenten ska visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom forskning och utveckling inom digitalisering och datavetenskap och datateknik.
 • Mål 8: Studenten ska visa förståelse för datavetenskapens/teknikens och digitaliseringens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människornas ansvar för hur denna teknik används.
 • Mål 9: Studenten ska kunna identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap, att lära sig att fortlöpande utveckla sin egen kompetens och att kunna tillgodogöra sig av medarbetares kompetens.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2020/2021:


Civilingenjörsexamen
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR

 

Rekommendationer: 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Teknologie masterexamen, huvudområde Datateknik. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.

 

Huvudområde:

Datateknik

 
Övrig information:
 

Programmet har utformats som ett tvåårigt mastersprogram på 120 hp enligt Bolognamodellen, med kurser huvudsakligen på avancerad nivå. Undervisningen sker på engelska tillsammans med internationella studenter. Grundläggande byggstenar från datakommunikation och operativsystemdesign kombineras med valbara fördjupningar inom flera områden. Studenterna har dessutom möjlighet att lägga till flera valbara kurser för att antingen ytterligare fördjupa sig inom ett område (t ex cybersäkerhet), eller kombinera en fördjupning med viktig komplementär kunskap som t ex cybersäkerhet i kombination med artificiell intelligens.

Programmets två år innehåller
 • Tre obligatoriska kurser: De två kurserna i datornätverk och operativsystem ger en fördjupad kunskap viktig för de följande valbara fördjupningarna på programmet. Den tredje obligatoriska kursen, teknisk rapportskrivning, behandlar kunskapsinhämtning och spridning, etikfrågor relaterade till samhällets digitalisering, forskningsetik samt vetenskapligt skrivande.
 • Två fördjupningsspår (av fyra) med två kurser vardera som ger ytterligare fördjupad specialisering inom områdena cybersäkerhet, datorsystemteknik, distribuerade system och pålitliga och tillförlitliga realtidssystem.
 • Fem valbara kurser som kan inkludera kurser från de föreslagna fördjupningsspåren, projektkurser, eller andra kompletterande kurser för att tillåta en personlig anpassning av programmet.
 • Mastersprojekt (examensarbete) relaterat till något ämne inom programmets profil. Mastersprojektet kan utföras antingen inom institutionen eller i samarbete med industrin.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.