Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIEPL - EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Programmet i Ekonomi och produktionsteknik är en tvärvetenskaplig högskoleingenjörsutbildning som syftar till att tillgodose såväl studenters önskemål som industrins behov av ingenjörer med kunskaper som kombinerar ämnesområden inom industriell ekonomi, teknik, samhälls- och naturvetenskap samt matematik. Utbildningen utvecklar studenters kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är viktiga för att effektivt leda och delta i utveckling och utformningen av industriella processer och system såväl som att planera för samt utveckla goda ekonomiska förutsättningar för en hållbar framtid.

Utbildningen förbereder studenter för arbete inom delar av samhället där analys och hantering av komplexa produktions- och ekonomiska system är av betydelse. Studenter tränas i såväl problemformulering som analysförmåga samt att tillämpa dessa kunskaper i företag och organisationer. För att ge studenter goda förutsättningar till ett framgångsrikt yrkesliv ges goda möjligheter till utveckling av personliga egenskaper och attityder som bidrar till professionell integritet. Målet med utbildningen är arbete inom ingenjörsyrket med en kombination av teknik- och ekonomikunskaper.

 

Lärandemål:

Kunskap och förståelse
För examen skall studenten:

 • Visa goda kunskaper i produktionsteknik, kvalitet och logistik
 • Visa brett kunnande inom området verksamhetsstyrning och ekonomi
 • Visa goda kunskaper i matematik och naturvetenskap
 • Visa brett kunnande inom området hållbar utveckling
 • Visa goda kunskaper om, för programmet relevanta områdens, vetenskapliga grund och beprövade erfarenheter
 • Visa goda kunskaper om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom, för programmet, relevanta områden
 • Visa god förståelse att företaget/organisationen påverkar och påverkas av förändring i omvärlden
 • Visa goda kunskaper i projektplanering och projektledning
 • Kunna diskutera digitaliseringens möjligheter och hur det påverkar samhället i yrkesrollen

Färdighet och förmåga
För examen skall studenten:
 • Visa förmåga att göra ingenjörsmässiga intäkts-, kostnads-, nytto- och riskanalyser inom det produktionstekniska området
 • Visa förmåga att analysera, utforma och välja produktionssystem med hänsyn till kvalitet, effektivitet, arbetsmotivation, säkerhet och arbetsmiljö. 
 • Visa förmåga att tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom det valda teknikområdet så att tekniskt relevanta problem kan lösas.
 • Kunna använda objektsorienterad programmering för att skapa egna program för att lösa givna problem
 • Visa förmåga att samverka i och leda grupper samt goda färdigheter i projektledning
 • Visa förmåga att bedöma hur olika tillverkningsprocesser, logistik, kvalitet och underhåll påverkar företagets ekonomiska förutsättningar och utfall
 • Kunna tillämpa relevanta verktyg för teknik och kommunikation för att driva utveckling vidare. Detta inkluderar programmeringskompetens samt god beställarkompetens av digitala tjänster och produkter
 • Visa förmåga att kommunicera både muntligt och skriftlig samt att agera i internationella sammanhang
 • Visa förmåga att söka, kritiskt värdera, skilja ut och använda relevant information

Värdering och förhållningssätt
För examen skall studenten:
 • Ha ett utvecklat förhållningssätt till genus- och mångfaldsfrågor i arbetslivet
 • Visa förmåga att angripa och lösa problem utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt
 • Ha goda kunskaper om hållbar utveckling ur såväl ett samhälls- som ett organisationsperspektiv samt ha förmåga att göra etiska avväganden i såväl yrkes- som i samhälleliga sammanhang.  


 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag eller organisation. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Ekonomi och produktionsteknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Examensbenämningen är Högskoleingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Ekonomi och produktionsteknik.

 
Övrig information:
 

Utbildningen består av 180 hp, det vill säga tre års sammanhållna studier. I årskurs tre ges möjlighet att skapa en egen profil genom ett urval av valbara kurser. Den femte terminen genomförs på engelska, under denna tid erbjuds också möjlighet att förlägga sina studier utomlands.

Programmets målsättning är att studenter under utbildningstiden ska möta varierande undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier och övningar i stora samt små grupper, räknestugor, projektarbeten samt problembaserad undervisning. Programmet har ett inslag av utbildningsmoment som utvecklar generella färdigheter och studentens förhållningssätt i relevanta genus- och mångfaldsfrågor.

Studier på programmet omfattar heltid som omfattar både schemalagd tid som självständigt arbete. Det förekommer inslag med obligatorisk närvaro.
För de flesta kurser används betygsskalan 3, 4, 5 samt underkänd, där betyget 3 är lägsta godkända betyg. I några fall används endast betygen godkänd/underkänd.
Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.