Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2020/2021
ELECTRICAL ENGINEERING
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för en framgångsrik karriär som en funktionell och ansvarstagande högskoleingenjör i elektroteknik. Utbildningen ska vara tillämpningsnära, där praktiska och teoretiska moment kombineras till ett ingenjörsmässigt och kreativt arbetssätt, och ha en sådan struktur och ett sådant innehåll att elektroingenjören är attraktiv på arbetsmarknaden och väl insatt i teknikens roll och möjligheter för en hållbar samhällsutveckling. Studierna ska också främja den personliga utvecklingen på såväl kort som lång sikt.

 

Lärandemål:

Efter genomgången utbildning ska studenterna ha uppnått en bred elektroteknisk kompetens med såväl teoretiska kunskaper som experimentella erfarenheter och praktiska färdigheter samt god förmåga att kommunicera. De ska ha övat in baskunskaper och färdigheter huvudsakligen inom områdena elektronikkonstruktion, styr- och reglerteknik, telekommunikation och elkraftsteknik. Studenten skall också fördjupa sig i något av dessa områden och i sin kommande yrkesroll inom det valda området kunna med sin elektrotekniska expertis bidra till att fortsatt elektrifiering och digitalisering leder till en positiv samhällsutveckling.

För att träna studenten i problemslösningsmetoder och användning av analytiska och datorbaserade verktyg som hjälpmedel i elektroteknikämnena, innehåller utbildningen kurser i programmeringsteknik och matematik. Handhavande av simuleringsprogram är integrerat i teknikkurser.

För att förbereda studenten för sin ingenjörsroll i samhället (och även vidareutbildning), så ingår i utbildningen, utöver elektrotekniska kurser, även kurser i engelska, miljö och hållbar utveckling, ekonomi och organisation, samt kursdelar som omfattar ingenjörsetik och kommunikation.

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör, vilket uttrycks som lärandemål kategoriserade som Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga respektive Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Efter avslutad utbildning skall studenten:
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om elektroteknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt, inom det valda fördjupningsområdet, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa brett kunnande inom elektroteknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap,
Färdighet och förmåga
 • visa, inom det valda fördjupningsområdet, förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika elektrotekniska lösningar,
 • visa förmåga att hantera mätteknisk utrustning och datorhjälpmedel (t.ex. matematikprogram och kretssimuleringsprogram) i elektrotekniska problem,
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att (i grundläggande elektroteknik och inom det valda fördjupningsområdet) kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
 • visa förmåga att utforma och hantera elektrotekniska produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
 • visa förmåga att utforma och hantera elektrotekniska produkter, processer och system som bidrar till samhällsutveckling genom ökande grad av digitalisering och elektrifiering,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt på ett struktrurerat sätt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, på såväl svenska som engelska språket.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga (inom området elektroteknik), samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap (inom och utanför valda fördjupningsområdet) och att fortlöpande utveckla sin kompetens, och
 • kunna diskutera elektrifieringens och digitaliseringens möjligheter och samhällskonsekvenser, särskilt sett ur elektroingenjörens yrkesroll.

 

Omfattning: 180.0 hp

 

Självständigt arbete:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs individuellt eller i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Rekommendationer:


 
 

Programinriktningar:

Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik erbjuder två inriktningar i årskurs 3: Allmän inriktning och Elkraftsteknik.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Högskoleingenjörsexamen med inriktning Elektroteknik:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Kurser i matematik om minst 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Examensbenämningen är Högskoleingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktning Elektroteknik.

 
Övrig information:
 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, där studenterna introduceras till högskolestudier, de nya studiekamraterna, teknikområdet elektroteknik, samt tränas i skriftlig och muntlig kommunikation.

Årskurs 1 omfattar grundläggande kurser om programmering, datorteknik, kretsteori och elektronik (inklusive kännedom om elsäkerhetsföreskrifter för laborativ verksamhet), styrteknik (inklusive ingenjörsetik), engelska, samt matematik som förberedelse för studierna i årskurs 2. Samtliga kurser i årskurs 1 är obligatoriska.

I årskurs 2 profileras utbildningen tydligt mot karaktärsämnena i elektroteknik med fördjupad kretsteori och elektronik, och grunder i elektromagnetism, dynamiska system och reglerteknik, mätteknik, telekommunikation och elkraftsteknik. Dessutom ingår mer om matematiska metoder (transformteori, statistik) samt en kurs i hållbar utveckling. Samtliga kurser i årskurs 2 är obligatoriska.

I årskurs 3 väljer studenterna mellan två studieinriktningar: Elkraftsteknik respektive Allmän inriktning. Teknikkurserna i Elkraftsinriktningen samläses med masterprogrammet MPEPO. I Allmän inriktning finns ett antal valfria teknikkurser. Båda inriktningarna har två gemensamma kurser som förbereder studenten för ingenjörsyrkets mer generella aspekter: Engelska för yrkeslivet, samt Ekonomi och organisation.

Hösterminen i årskurs 3 kan förläggas vid en högskola utomlands. Möjlighet finns, beroende på kursval i årskurs 3, att fortsätta med studier på avancerad nivå (masternivå) på Chalmers.

I utbildningen ingår kurser som använder engelska som huvudspråk. Kurslitteraturen är, oberoende av kursens huvudspråk, antingen på svenska eller engelska.

I syfte att utöka internationaliseringen av utbildningen, gäller fr.o.m. läsåret 2020/2021 att majoriteten av kurserna under höstterminen i årskurs 3 ges på engelska.


Uppflyttning
För att kunna studera nästkommande årskurs ska man efter läsperiod 4 ha klarat:

 • till årskurs 2: 37,5 hp

 • till årskurs 3: 82,5 hp

En student som inte klarat poängkraven enligt ovan kan inte terminsregistrera
sig själv och skall kontakta studievägledningen för att lägga en individuell studieplan.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.