Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik syftar till att fylla näringslivets och samhällets efterfrågan och behov av kvalificerade kemitekniker där arbete med utveckling, produktion, kontroll, planering och marknadsföring är av betydelse. Utbildningen ska vara internationellt gångbar och konkurrenskraftig samt ge goda teoretiska och praktiska kunskaper inom såväl grundläggande kemi som kemiteknik och matematik samt utveckla personliga egenskaper och attityder som bidrar till ett framgångsrikt yrkesliv. Efter slutförd utbildning ska den examinerade civilingenjören ha förutsättningar att bedriva forskarstudier samt följa teknikområdets utveckling och ha en bas för det livslånga lärandet.

 

Lärandemål:

 • Kunna tillämpa matematik samt mekanik och vågfysik inom kemi, tillämpad kemi och kemiteknik.
 • Ha insikt om och kunna tillämpa kemiämnen som organisk, oorganisk, fysikalisk och analytisk kemi samt biokemi på sammansatta problem.
 • Förstå och kunna tillämpa kemiteknikämnen som transportprocesser, reaktionsteknik, separationsteknik, energiteknik och reglerteknik på tekniska problem och processer som knyter an till kemiteknik.
 • Ha kunskaper i yt- och materialkemi med tonvikt på polymera material.
 • Kunna göra bedömningar av risker förknippade med olika kemiska ämnen och processer samt kunna analysera utnyttjandet av olika ämnen och processer ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Ha förmåga att i laboratorieskala och större skala kunna planera, genomföra och utvärdera experimentella försök och projekt samt kritiskt granska resultatet från dessa.
 • Kunna formulera modeller samt programmera lösningar till modeller och matematiska formuleringar och ha kunskap om modellernas begränsningar.
 • Kunna samla in, analysera och utvärdera information och data (inklusive aspekter på "data-mining", "big-data", AI och "machine-learning") som finns publicerat inom, och genereras av, teknikområdet samt följa områdets utveckling
 • Kunna redovisa och presentera resultat på svenska och engelska för inte enbart tekniker inom ämnesområdet och kunna diskutera och argumentera för sin slutsatser.
 • Kunna arbeta effektivt både självständigt och i grupp samt vara medveten om gruppers dynamik.
 • Ha nödvändiga kunskaper för forskarutbildning inom teknikområdet.
 • Ha insikt i teknikområdets möjligheter och begränsningar och hur samhälls- och teknikutvecklingen påverkar varandra, inbegripet etiska, sociala, ekonomiska samt miljö-, hållbarhets- och arbetsmiljöaspekter.
 • Ha insikt i, samt sett i praktiken, hur de kemiska och kemitekniska begrepp som lärs ut i kurserna används inom teknikområdet, inkluderande förvaltning och akademisk forskning.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I civilingenjörsprogrammet ingår två större självständiga arbeten, dels ett 15 hp kandidatarbete och dels ett avslutande masterexamensarbete som kan omfatta 30 eller 60 hp.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Civilingenjörsexamen
MPBIO - BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM
MPSES - HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPISC - INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPMCN - MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM
MPNAT - NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM

 
 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Kemiteknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Kemiteknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Kemiteknik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Programbeskrivning


Uppflyttningsgränser:

För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Uppfyllande av MTS-obligatoriet
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik (TKKMT) kull H18 och tidigare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av Chalmers MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp.
 
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik (TKKMT) kull H19 och senare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av de MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp som anges i Utbildningsplanen för respektive antagningsår.
 
För studenter antagna på civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik (TKKMT) kull H20 gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att studenten läser en av följande MTS-klassade kurser med tema MTS 7,5 hp:
CTE031 Teknikhistoria
ENM015 Teknikevolution och miljö
ITS066 Genus och teknik
KBT265 Resurser och innovationer i ett kemiskt och historiskt perspektiv
LMU055 Människa - teknik
LSP530 Skönlitteratur på engelska för ingenjörer
MVE370 Matematik och samhälle
MVE420 Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid
TEK130 Vetenskapshistoria
TEK226 Teknik och samhälle
TEK565 Teknik och kultur
TEK600 Digitalisering och samhälle

Övriga MTS-kurser kräver dispens från programmet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.