Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKIEK - INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Chalmers I-program syftar till att utbilda civilingenjörer som har kunskaper, färdigheter och attityder för att utveckla, förvalta och använda teknikbaserade system och processer, på ett affärsmässigt, socialt och ekologiskt hållbart sätt

 

Lärandemål:

Programmets syfte realiseras genom att varje examinerad civilingenjör besitter många olika kunskaper och färdigheter. Den färdiga I-civilingenjören skall...

...avseende kunskaper och förståelse

1. Besitta djup kunskap inom industriell ekonomi, det vill säga om hur teknik och teknikbaserade verksamheter kan skapas, beskrivas, analyseras, drivas och utvecklas 
a. i enlighet med affärsmässiga, sociala och ekologiska mål och ramar,
b. utifrån prioriteringar mellan perspektiv som innehas av olika specifika intressenter såsom aktieägare, kunder, leverantörer, medarbetare, institutioner, etc. (intern och extern ekonomisk analys, arbetsmiljö och stimulans, lagkrav, etc),
c. med hänsyn tagen till olika livscykelfaser (innovation, utveckling, drift, avveckling), samt 
d. olika abstraktionsnivåer (komponent/produkt/teknologi/individ/organisation/ nätverk/industri). 
2. Besitta kunskap inom valt teknikområde som möjliggör kvalificerat samarbete med expertis. 
3. Besitta kunskap om ingenjörens och teknikens betydelse i samhället, både nationellt och globalt.
4. Besitta kunskap om vetenskapliga och ingenjörsmässiga redskap för att samla in, analysera och syntetisera information inom vetenskapsområdena natur, teknik, ekonomi och samhälle. 
5. Förstå och redogöra för grundläggande begrepp såsom digital innovation, digitalisering, och disruption
6. Förstå hur digitalisering påverkar företaget och konkurrensens grundstenar samt samhällets struktur

...avseende färdigheter och förmågor

7. Besitta följande förmågor vid beskrivning/modellering/simulering/analys/syntes/ implementering/visualisering av problem som är sammansatta av tekniska, affärsmässiga, sociala och ekologiska variabler:
a. Arbeta både självständigt och i grupp.
b. Använda kvalitativa och kvantitativa metoder samt datorbaserade verktyg.
c. Bedöma nödvändig resurs- och tidsåtgång. 
d. Delta i, och leda, processerna som helhet eller delar därav.
e. Kommunicera med olika intressenter, inklusive teknisk och ekonomisk expertis på både svenska och engelska.
8. Besitta förmåga att utveckla sin egen och andras kunskaper, förmågor och förhållningssätt.
9. Besitta förmåga att leda personal och verksamheter på olika organisatoriska nivåer, i olika livscykelfaser och verksamhetslogiker.
10. Besitta förmåga att sälja, förhandla och agera konsultativt inom det valda teknikområdet, industriell ekonomi samt i gränsytan där emellan.
11. Utifrån grundläggande information kring digital teknik eller digital tekniklösning kunna presentera och argumentera för hur det påverkar en verksamhet

...avseende värderingar och förhållningssätt

12. Ta etiskt ansvar för teknisk utveckling utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.
13. Visa medvetenhet om hur egna personliga värderingar och ställningstaganden påverkar definition och bedömning av tekniska, sociala och ekonomiska problem.
14. Visa respekt och öppenhet för andra individer och förhållningssätt.
15. Visa ett kritiskt förhållningssätt till etablerade metoder och teorier inom industriell ekonomi samt till hur kunskap utvecklas inom naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap.
16. Utvärdera och beskriva hur digitalisering och digital teknik kan påverka affärsmodeller samt värdeskapande i samhället idag och i framtiden
17. Kritiskt värdera och diskutera digital teknik och tekniska system i förhållande till organisatoriska egenskaper, affärsmodeller, och samhällets struktur

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

I programmet ingår ett kandidatarbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

Inom ramen för det valda masterprogrammet utför studenten ett examensarbete. För detta arbete, som kan förläggas antingen vid högskolan eller till industrin, tillämpas följande regler:

  • För att få påbörja examensarbetet fordras 225 hp samt tillräckliga kunskaper i det ämne examensarbetet tillhör. Vad som är tillräckliga kunskaper bestäms av examinator
  • Upplägget av examensarbetet samt problemdefinitioner skall före igångsättande godkännas av examinator eller annan behörig handledare på institutionen oberoende av var examensarbetet initieras, planläggs och utföres.
  • Examensarbetaren skall följa de regler för examination som gäller vid den institution som examensarbetet utförs vid
  • Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den skriftliga rapporten skall innehållsmässigt och stilistiskt utformas så att den kvalitetsmässigt väl motsvarar i industrin utarbetade rapporter. Rapporten skall redovisas muntligt i seminarieform.
  • Examensarbetet tillordnas 700 timmar eller 30hp för studerande som är inskrivna höstterminen 1993 eller senare.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPBDP - ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPTSE - INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM
MPMEI - INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM
MPQOM - KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPDCM - ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM
MPPEN - PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:


 
 

Programinriktningar:

Förutom de gemensamma och obligatoriska kurserna, utgörs de tre första åren också av ett antal teknikkurser inom ett av flera teknikområden. Som student skall man under första året välja en teknikinriktning som inkluderar ett antal samhörande kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Valet görs under vårterminen i årskurs ett, och de första teknikkurserna läses under höstterminen i årskurs två. De teknikinriktningar som kan väljas är:

- Industriell produktion
- Informationsteknik
- Kemi och bioteknik
- Finansiell matematik

Vidare finns det en möjlighet för studenter med tillräckliga tidigare universitetsstudier inom något teknikområde att kunna ge förslag på en individuell teknik inriktning, vilken i varje individuellt fall skall godkännas av programansvarig. Kurserna skall ha tillräcklig omfattning (dvs minst 30 högskolepoäng inom teknikområdet) och tillräckligt djup (det skall finnas en röd tråd och en viss progression mellan kurserna). Vidare bör det sammanlagda kurspaketet ge tillräckliga kunskaper så att de anses uppfylla kraven på förkunskaper till något av de teknikinriktade, masterprogram som ges på Chalmers. Denna teknikinriktning betecknas:

- Individuell teknikinriktning 

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Industriell ekonomi:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Industriell ekonomi samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Industriell ekonomi utfärdas.

 
Övrig information:
 

Uppflyttningsgränser

För att få börja åk 2 krävs 37,5 högskolepoäng. För att få börja åk 3 krävs totalt 82,5 högskolepoäng, varav minst 37,5 högskolepoäng från åk 2. Det krävs 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram.

Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Avslutande masterprogram läsåren 4-5
Efter de tre första åren på programmet söker man till ett avslutande masterprogram. För att erhålla en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi finns det flera olika masterprogram att välja mellan. Studerande på I-programmet har garantiplats på något av följande masterprogram:
  • Management and Economics of Innovation
  • Quality and Operations Management
  • Supply Chain Management
Urval till masterprogram kommer att ske vid platsbrist. Urvalet grundas på meriter från studierna på kandidatnivå. Rätten till garantiplats på ett masterprogram kvarstår tre år efter att studenten blivit behörig att söka programmet. För information om förkunskapskrav och övrig information hänvisas till respektive masterprograms utbildningsplan som man hittar via Chalmers hemsida.


Studier utomlands
Inom ERASMUS-utbytet kan studenten läsa 1 eller 2 terminer utomlands från och med årskurs 2. Ett antal studerande får byta ut 4:e årets studier vid Chalmers mot ett års studier vid en utländsk högskola. (se information om internationellt utbyte i studentportalen ).
Varannan sommar har det anordnas valfria kurser på University of California, Berkeley, samt Stanford University omfattande 15 högskolepoäng. Antalet platser är begränsat till ca 40. Nästa tillfälle är preliminärt planerat till sommaren 2021 och sedan efter 2023.


Handbok
För I-programmet rekommenderas följande handbok:
L Råde, B Westergren: BETA; Mathematics Handbook, Studentlitteratur, Lund


Hänvisning till gemensamma bestämmelser för Chalmers
På Chalmers webb finns bestämmelser som gäller för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.


För mer information, kontakta
Programansvarig: Ola Hultkrantz. E-post: ola.hultkrantz@chalmers.se  Telefon:  031-772 1333
Utbildningssekreterare: Gelena Andreasian. E-post: gelena@chalmers.se  Telefon: 031-772 1005
Studievägledare: Annelie Hämäläinen Levin. E-post: annelie.h.levin@chalmers.se  Telefon: 031-772 6320


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.