Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Utbildningsplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Civilingenjörsutbildningen i datateknik syftar till att utbilda civilingenjörer med ingenjörsmässiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna leda såväl som delta i utveckling av generella datorsystem i en internationell och interdisciplinär omgivning.

I samklang med samhälle och miljö bygger utbildningen på grundstenarna idéformulering, fysikalisk och matematisk modellering, analys, konstruktion, kommunikation, implementering och drift. Datateknikutbildningen ska också förbereda för arbete inom andra delar av samhället där analys och hantering av komplexa problemställningar är av betydelse. Detta innebär att civilingenjören också är väl förberedd för fortsatta studier på forskarnivå och har goda förutsättningar att tillgodogöra sig den internationella vetenskapliga litteraturen inom en eller flera delar av datateknikens huvudområden.

 

Lärandemål:

De färdiga civilingenjörerna har, som övergripande mål, en bred kompetens inom det datatekniska området med inriktning mot utveckling av komplexa datorsystem, inklusive programutveckling och konstruktion av datorsystem.
Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde i de avslutande åren och skall här kunna uppnå gedigna teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.
D-programmets 12 mer detaljerade mål är specialiseringar av examensordningens mål för civilingenjörsexamen:
 • Mål 1: Baserat på beprövad erfarenhet och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete skall ingenjören, efter avlagd examen, kunna visa kunskaper i:
  • interaktion mellan hårdvara och mjukvara: analysera, förklara, modellera och redogöra för styrning av datorsystem som baseras på befintlig och framtida hårdvara.
  • datorprogrammering och mjukvaruutvecklingsprocessen.
  • teori för beräkningar och datorinteraktion: algoritmer, komplexitet, logik för enkla eller multipla beräkningsenheter.
  • hårdvarans design- och utvecklingsprocess inklusive behovsanalys, specifikation, högnivå- respektive lågnivå- konstruktion samt produktion av den färdiga hårdvaran.
 • Mål 2: Visa brett kunnande om mjuk- och hårdvara, inklusive matematiska och naturvetenskapliga områden anslutna till datateknikområdet, samt djup kunskap inom vissa delar av området implicerade av den valda fördjupningen (den valda inriktningen/det valda masterprogrammet).
 • Mål 3: Visa djupa kunskaper inom ingenjörsvetenskap och naturvetenskap samt grundläggande kunskaper inom samhällsvetenskap. Visa förmåga att med helhetssyn kunna identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar på ett kritiskt, självständigt och kreativt sätt, att kunna delta i forskning och utveckling och därmed bidra till nydaning inom ämnesområdet. Med helhetssyn avses här både hård-och mjukvaruaspekter samt dessas ekonomiska, organisatoriska och hållbarhetsaspekter. Visa goda förmågor inom teknikvetenskap, naturvetenskap och vissa förmågor inom samhällsvetenskap.
 • Mål 4: Visa förmåga att skapa, analysera, testa och verifiera datorer och mjukvarusystem.
 • Mål 5: Visa förmåga att använda analys- och abstraktionsmetoder för att planera, konstruera, implementera och verifiera mjukvaru- och hårdvarusystem.
 • Mål 6: Kunna kritiskt och systematiskt integrera och kommunicera kunskap. Ingenjören ska kunna modellera, simulera, förutsäga, värdera, interagera med och förbättra processer från olika tekniska och sociala områden.
 • Mål 7: Demonstrera förmåga att modellera, utveckla och utforma datorrelaterade produkter, programvaruutvecklingsprocesser och datasystem, som tar hänsyn till användaren, samhället och hållbar utveckling. I synnerhet tekniska och yrkesmässiga färdigheter relaterade till matematiska, teknik, interpersonell kommunikation, ledarskap och etik.
 • Mål 8: Visa förmåga att arbeta i grupper med olika storlekar och i olika interdisciplinära konstellationer.
 • Mål 9: Visa förmåga att diskutera och ge en klar redogörelse för hans/hennes slutsatser och den kunskap och de argument som stödjer dessa både muntligt och skriftligt. Ingenjören ska kunna kommunicera med olika målgrupper i såväl nationella som internationella sammanhang. Med olika målgrupper menas andra ingenjörer i samma ämne och ingenjörer i närliggande ämnen samt till viss del avnämare och kunder.
 • Mål 10: Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter inom forskning och utveckling.
 • Mål 11: Visa förståelse för datateknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människornas ansvar för hur datatekniken används mot bakgrund av sociala, ekonomiska och miljöaspekter, inklusive arbetsmiljön.
 • Mål 12: Ingenjören ska kunna identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap och av att fortlöpande utveckla sin egen kompetens och att kunna tillgodogöra sig medarbetares kompetens.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

 • Kandidatarbetet (15 hp) genomförs på vårterminen i årskurs 3. Val av kandidatarbete sker under höstterminen i årskurs 3. Programansvarig fastställer vilka kandidatarbeten som får väljas av programmets studenter.
 • Examensarbetet, normalt 30hp men i vissa fall 60hp, genomförs under årskurs 5, som en del av det masterprogram studenten valt som avslutning.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Civilingenjörsexamen
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM
MPCSN - DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPHPC - HÖGPRESTERANDE DATORSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM
MPIDE - INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:


 
 

Programinriktningar:


 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Civilingenjörsexamen med inriktning Datateknik:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Kurser i matematik om minst 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Kurser inom tema Människa, teknik och samhälle (MTS) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Civilingenjörsexamen. I examensbeviset anges inriktningen Datateknik samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Datateknik utfärdas.

 
Övrig information:
 

Speciella poängkrav
 • Det krävs 37,5 avklarade hp från årskurs 1 för att få påbörja årskurs 2.
 • Det krävs 82,5 avklarade hp från årskurserna 1 och 2 för att få påbörja årskurs 3.
 • Det krävs 150 avklarade hp varav 15 avseende påbörjat/avklarat kandidatarbete, för att få påbörja ett masterprogram.
Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att upprätta en individuell studieplan.

Dispenser
Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarig.

Avslutande masterprogram årskurs 4 och 5
Efter de tre första åren på civilingenjörsprogrammet genomförs ett avslutande masterprogram. För civilingenjörsexamen i datateknik krävs att detta masterprogram är ackrediterat, se listan ackrediterade masterprogram ovan. Bland de ackrediterade programmen finns även de associerade masterprogrammen:
 • Computer Science - Algorithms, Languages and Logic
 • Computer Systems and Networks
 • High Performance Computer Systems
För de associerade masterprogrammen gäller att förkunskapskraven uppfylls av kandidatdelens programplan. Dessutom gäller att man är garanterad en plats på något av dessa tre program (garantiplats).
För övriga ackrediterade masterprogram har man inte någon garantiplats. Vidare kan för behörighet till övriga ackrediterade masterprogram krävas kurser som inte ingår i kandidatdelens programplan. För information om sådana förkunskapskrav hänvisas till respektive masterprograms utbildningsplan. Det finns då möjlighet att utnyttja valbarheten under årskurs 3 i kandidatdelen för att uppfylla dessa förkunskapskrav.
Till masterprogrammen antas även studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet och undervisning/examination genomförs normalt på engelska.

Regler för fortsatta studier i det avslutande masterprogrammen
Studenter som tillhör programmet får påbörja studierna på ett masterprogram om grundläggande och särskilda behörighetskrav för aktuellt masterprogram är uppfyllda.

MTS-krav
 • För studenter antagna på programmet i kull H18 eller tidigare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att läsa en av Chalmers MTS-klassad kurs om 7,5 hp.
 • För studenter antagna på programmet i kull H19 eller senare gäller att MTS-obligatoriet uppfylls genom att läsa en MTS-kurs som finns i programplanen för Datateknikprogrammet årskurs 3. Övriga MTS-kurser kräver dispens från programmet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.