Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2 3

Utbildningsplan för
TKARK - ARKITEKTUR Läsår: 2020/2021
ARCHITECTURE
Utbildningsplanen är fastställd 2016-02-18 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2020/2021
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Särskild behörighet:

gy11; Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2*, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2, *) Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+Fysik 1b2 samt Kemi 1 kan ersätta Naturkunskap 2
ELLER
Slutbetyg; Engelska B, Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Kemi A + Fysik A kan ersätta Naturkunskap B

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:

Arkitektutbildningen syftar till att ge kompetens för arbete inom arkitekturens och stadsbyggandets hela tillämpningsområden. Studierna avser att ge den studerande ett kritiskt och strukturerat förhållningssätt i kombination med konstnärlig integritet samt förmågan att identifiera, bearbeta och lösa komplexa problem genom gestaltning i planering och byggande där tekniska, konstnärliga, praktiska, sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska aspekter sammanvägts och integrerats. Huvudområdet är arkitektonisk gestaltning i en föränderlig värld med stora transformationsproblem rörande hållbar utveckling. Huvudvikten ligger vid designarbetet teorier, metoder och färdigheter med sikte på vilja till och kompetens för kvalificerad yrkesutövning och livslångt lärande.

 

Lärandemål:

För utbildningen gäller Högskoleverkets lärandemål och EU:s kvalifikationsdirektiv samt lokala bestämmelser för Chalmers tekniska högskola. Det övergripande syftet är att för arkitektexamen skall studenterna visa de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som krävs för att efter några års praktik självständigt arbeta som arkitekt. Efter examen skall en student kunna:
- Visa kunskap om områdets vetenskapliga och konstnärliga grund och insikt i relevant forskningsarbete
- Visa såväl brett kunnande om och förståelse av arkitekturens teori och historia som kunskap om arkitektonisk gestaltning, planering och utveckling av bebyggelsemiljö samt de processer, metoder och författningar som påverkar dessa
- Referera till principer för miljöanpassning och hållbar utveckling i den byggda miljön
- Visa förmåga att med helhetssyn och i komplexa sammanhang gestalta vårda och förnya bebyggelsemiljö och byggnader med hänsyn till olika krav, särskilt samhällets mål för hållbar utveckling
- Visa förmåga att med adekvat arkitektonisk metod och syntes kritiskt, självständigt och kreativt genomföra och utvärdera kvalificerade och skapande uppgifter inom givna ramar inom arkitekturens samt samhällsbyggandets område
- Visa förmåga att tillämpa kunskap om fysikaliska förhållanden och tekniska principer för uppförande och förändringar av byggnadsverk
- Generera kunskaper i designarbete och därmed bidra till yrket och verksamheten
- Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang i bild och modell muntligt, skriftligt och på annat sätt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för slutsatserna.
- Visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter i sina bedömningar och avvägningar och samtidigt ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska miljön,
- Visa förutsättningar att basera sitt arbete på kravet på långsiktiga och funktionella lösningar av hög kvalitet och med god gestaltning
- Ifrågasätta, tolka och utveckla givna förutsättningar med utgångspunkt från egna kunskaper och erfarenheter
- Skapa nya, oväntade eller ej efterfrågade värden i byggnads- och planprojekt
- Visa vilja, lust och förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Omfattning: 300.0 hp

 

Självständigt arbete:

Kandidatarbete och examensarbete genomförs självständigt. Tider för den obligatoriska undervisningen framgår av stomschema som tillhandahålles på hemsidan för Arkitektur.

 

Gällande kurser för läsår 2020/2021:

Se programplan

 

Ackrediterade masterprogram:

Ackrediteringarna revideras inför varje läsår och publiceras som en del av Chalmers antagningsordning. Nedanstående lista visar vad som gäller för studenter som påbörjar sitt masterprogram läsår 2020/2021

Arkitektexamen
MPDSD - ARKITEKTUR OCH PLANERING FÖR HÅLLBAR FRAMTID, MASTERPROGRAM
MPARC - ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD, MASTERPROGRAM

 

Rekommendationer:

Under andra och tredje året på kandidatnivån genomförs portföljsamtal, där studenter rådgör med lärare om sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Deltagandet är frivilligt, men rekommenderas starkt.-

 
 

Programinriktningar:

Kandidatprogrammet är sammanhållet och syftar till att introducera arkitekters hela arbetsfält enligt EU:s kvalifikationsdirektiv. På mastersnivån finns det möjlighet till fördjupningar genom val av mastersprogram och val av kurser inom mastersprogrammen.

 
Examen:
 Examenskrav:
  Teknologie kandidatexamen:
Avklarade kurser om totalt 180 hp
Examensarbete 15 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 60 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå

Arkitektexamen med inriktning Arkitektur:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser inom Arkitekturdesignprojekt 150 hp
Kurser inom tema Miljö och hållbar utveckling (MHU) 7,5 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan
Fullgjort kurskrav enligt programplan för ett ackrediterat masterprogram

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Arkitektexamen. I examensbeviset anges inriktning Arkitektur samt namnet på det masterprogram som ingår. Efter den grundläggande delen på 180 hp kan Teknologie kandidatexamen med huvudområde Arkitektur utfärdas.

 
Övrig information:
 

Utbildningens struktur
Utbildningen är nominellt 5 år lång och uppdelad i två nivåer. Kandidatnivån omfattar tre års sammanhållen basutbildning och består av obligatoriska projekt som avslutas med ett kandidatarbete. Mastersnivån omfattar två års studier på avancerad nivå och består av obligatoriska och valbara projekt eller kurser samt examensarbete. För arkitektexamen fordras kandidatutbildning och genomfört arkitekturprogram på mastersnivå med ett innehåll som uppfyller kraven i EU:s kvalifikationsdirektiv.

Strukturen på kandidatnivån år uppbyggd kring större tematiska kurser, som innehåller ett projekt med integrerade och stödjande moment i teknik, konst och kommunikation, miljö och hållbar utveckling samt teori och historia. Utbildningens innehåll
Det första året ligger tonvikten på att förmedla grundläggande kunskaper i arkitektens arbetsmetoder och kunskapsområden. Rum, form, volym och detaljer, människans mått och upplevelser av rum står i centrum. Andra och tredje året bygger på utveckling och tillämpning av kunskaper, metoder och färdigheter. I tre terminer studeras övergripande teman som ombyggnad och stadsförnyelse, rum och verksamhet, stadsbyggnad, och byggnaden som system. Sista terminen det tredje året ägnas åt litteraturstudier med reflekterande uppsatsskrivning samt ett självständigt kandidatarbete inom temat stad och byggnad.

Mastersnivån omfattar det fjärde och femte studieåret där den sista terminen består av ett självständigt genomfört examensarbete. Två program kan väljas. Inom vart och ett skall man läsa ett block obligatoriska kurser och genomföra examensarbetet. Inom programmen ges flera valbara kurser. Under denna tid kan man välja att göra utbytesstudier vid utländsk arkitektskola. Det är också möjligt att välja vissa kurser på andra program eller lärosäten.

Betyg
På kandidatnivån ges betyg i form av godkänd kurs; inga graderade betyg förekommer. På mastersnivån ges graderade betyg enligt Chalmers betygskala, där 3 är godkänt samt 4 och 5 överbetyg.

Studieuppehåll
Studieuppehåll skall i god tid anmälas till Studentcentrum. För att kontrollera att examenskvalifikationerna skall kunna uppfyllas bör alla utbyten med andra skolor eller program ske i samråd i förväg med Studentcentrum.

Praktik
Längre sammanhängande praktik på kontor inom enskild eller offentlig sektor och/eller byggarbetsplats rekommenderas. Praktiken är dock inte obligatorisk och ger inga högskolepoäng.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.