Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​
  Programplan, årskurs:  1 2

Utbildningsplan för
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2019/2020
LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
Associerat till: TKTEM
Utbildningsplanen är fastställd 2015-02-18 av utbildningsområdesansvarig och gäller för studenter som påbörjar programmet läsår 2019/2020
 

Tillträdesregler:
 

Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå

 

Särskild behörighet:

 

Examen på grundnivå:

Huvudområde inom något av ämnena ingenjörskonst, teknik, naturvetenskap eller matematik.

 

Förkunskaper:

Ytterligare förkunskapskrav:
matematikrelaterade ämnen om minst 65 hp samt teknik-, fysik- eller kemirelaterade ämnen om minst 85 hp
alternativt
matematikrelaterade ämnen om minst 85 hp samt teknik-, fysik- eller kemirelaterade ämnen om minst 65 hp
samt svenska 3, Svenska B eller motsvarande
samt personligt brev
samt godkänd intervju
Alternativt urval, se: kapitel 10.3

 
Utbildningens huvudsakliga uppläggning:
 

Syfte:


Efter utbildningen kan examinanden framgångsrikt verka såväl i skola som i näringsliv. Som lärare kan examinanden med praktiknära färdigheter undervisa effektivt och inkännande i fysik, kemi eller teknik samt matematik på gymnasienivå. Denna lärares undervisning kännetecknas av ett ämneskompetent, tvärvetenskapligt och motiverande sätt som är såväl tillämpningsnära som akademiskt förberedande. I näringslivet och offentlig sektor kan examinanden på ett ingenjörsmässigt sätt arbeta inom sitt teknikområde och kan kommunicera väl med både experter och lekmän. I såväl skola som näringsliv kan examinanden fungera väl i ledande roller och samverka väl med omgivningen såsom medarbetare, elever, vårdnadshavare, kunder, personal och ledning.


Med framgångsrikt verkande menas att på betydande sätt bidra till att uppnå organisationens mål, dock inte utan att organisationens mål ifrågasätts utifrån etiska och samhälleliga värden. Examinanden skall kunna verka som förändringsagent och påverka både organisationens mål och metoder att nå dessa.

Med att undervisa med praktiknära färdigheter menas att examinanden kan hantera en mängd vanligt förekommande undervisningssituationer på ett rutinerat sätt för att istället kunna lägga större uppmärksamhet på att kreativt kunna hantera nyckelmoment i lärandesituationen.

Med att undervisa effektivt menas att utifrån de givna ramarna, i form av elevgrupp och resurser, skapa en lärandesituation som har så stor positiv inverkan som möjligt på lärandet hos alla elever.

Med att undervisa inkännande, menas att läsa av och möta varje elev i dennes specifika lärandesituation.

Med ämneskompetens menas att man är väl förberedd för att i undervisningssituationen svara, eller på stående fot söka svar, på frågan "Hur vet man det?". För att göra detta har läraren kunskaper i ämnet som sträcker sig långt bortom undervisningssituationen, gällande både djup och bredd, och är trygg i dessa utan att trivialisera utmaningen att lära sig det mer grundläggande materialet. Därtill har läraren utvecklat en personlig relation till ämnet som ger en nyfikenhet och trygghet att ta sig an oväntade frågor utanför läroboken.

Med tillämpningsnära menas att läraren i varje undervisningsmoment kan svara initierat på frågan "Vad ska man ha detta till?", med andra ord kunna motivera kursmomenten utifrån realistiska tillämpningar och med hållbar utveckling i åtanke.

Med akademiskt förberedande undervisning menas att ett ge eleverna en solid ämnesmässig grund till, och intresse för, fortsatta högre ämnesstudier.

Med att arbeta ingenjörsmässigt menas att kunna formulera och lösa problem med tekniska metoder med begränsad information, tid och andra resurser och med hållbar utveckling i åtanke. Det betyder också att ha tillräcklig matematisk och naturvetenskaplig bredd för att kunna interagera med andra ingenjörer och forskare. Dessutom har examinanden kännedom om vetenskapliga paradigm även inom samhällsvetenskaper och humaniora.

Med att kommunicera väl med både experter och lekmän menas att examinanden framgångsrikt kan kommunicera tekniska problem, lösningar och processer muntligt, skriftligt och visuellt, bland annat genom skicklig användning av informations- och kommunikationsteknik, IKT. Examinanden behärskar ingenjörens och naturvetarens språk och kan överföra detta till olika sammanhang, tekniska så väl som icke-tekniska, samt kan reflektera kritiskt kring teknikens roll.

Med att fungera väl i ledande roller och samverka väl med omgivningen menas att på ett förtroendeskapande sätt medverka till att forma gemensamma mål och till att de inblandade utvecklas och med beslutsamhet och entusiasm strävar mot dessa mål.

 

Lärandemål:


Kunskap och förståelse
Studenten ska
- visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa bred kunskap inom det valda teknikområdet, dess vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.
- visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för den verksamhet utbildningen avser och visa kännedom om vuxnas lärande,
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
- visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.

Färdigheter och förmåga
Studenten ska
- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
- visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
- visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
- visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
- visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
- visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information,
- visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
- visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Omfattning: 120.0 hp

 

Självständigt arbete:

För examen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng.

 

Gällande kurser för läsår 2019/2020:

Se programplan

 

Ackrediterat till följande program läsår 2019/2020:


Civilingenjörsexamen
TKATK - ARKITEKTUR OCH TEKNIK
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKSAM - SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR
TKDES - TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR
TKVOV - VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR

 
Examen:
 Examenskrav:
  Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan:
Avklarade kurser om totalt 300 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Avklarade kurser examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
En fördjupning i relevant ämne eller ämnesområde om 120 hp
En fördjupning i relevant ämne eller ämnesområde om 90 hp
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se examenskrav i den lokala examensordningen

Teknologie masterexamen:
Avklarade kurser om totalt 120 hp
Avklarade kurser på avancerad nivå (inklusive examensarbete) om minst 90 hp
Examensarbete 30 hp
Fullgjort fordringar för kurser på avancerad nivå examinerade vid Chalmers (inklusive examensarbete) om minst 45 hp
Kurser (inklusive examensarbete) inom ett för utbildningen fastställt huvudområde 60 hp
Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Fullgjort kurskrav enligt programplan

Se även den lokala examensordningen för grundnivå och avancerad nivå
 

Examensbenämning:

Masterexamen, huvudområde Teknik och lärande. Masterprogrammets namn och huvudområde anges i examensbeviset. Eventuella specialiseringar eller spår anges inte.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (300hp). I examensbeviset anges de två undervisningsämnen som examen omfattar och det masterprogram som den studerande fullföljt.

 

Huvudområde:

Teknik och lärande

 

Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.